Ders Tan覺mlar覺

 


 

MUTE 115 Hava Arac覺 Malzeme ve Donan覺mlar覺 :

Malzeme Tan覺m覺, Çeitleri ve s覺n覺fland覺r覺lmas覺, Demir 襤çeren Malzemeler (Hava araçlar覺nda kullan覺lan genel çelik ala覺mlar覺n覺n nitelikleri, özellikleri ve tan覺mlamalar覺; Çelik ala覺mlar覺n覺n 覺s覺l ilemleri ve uygulamalar覺), Demir 襤çermeyen Malzemeler (Hava araçlar覺nda kullan覺lan demir içermeyen genel malzemelerin nitelikleri, özellikleri ve tan覺mlamalar覺; Demir içermeyen malzemelerin 覺s覺l ilemleri ve uygulamalar覺), Korozyon tan覺m覺, çeitleri ve sebepleri.Kompozit Malzemeler ve Metal Olmayan Malzemeler (Hava araçlar覺nda kullan覺lan tahta d覺覺ndaki genel kompozit malzemelerin ve metal olmayan malzemelerin nitelikleri, özellikleri ve tan覺mlamalar覺,S覺zd覺rmazl覺k salay覺c覺 ve yap覺t覺r覺c覺 malzemeler,Kompozit malzemeler ve metal olmayan malzemelerdeki hatalar覺n ve bozulmalar覺n tespit,Kompozit malzemelerin ve metal olmayan malzemelerin onar覺m覺, Tahta Yap覺lar,  Kumala Kaplama), Korozyon ,Balay覺c覺lar

MUTE 129 Temel Uçak Bilgisi:

Havac覺l覺覺n tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havac覺l覺覺n geliimi; Uçabilen cisimlerin tasnifi; Temel kavramlar: hareket, izafi hareket,  Standart atmosfer ,uçman覺n prensipleri (ta覺ma, sürükleme, moment ve aerostatik yükler);  Temel uçak elemanlar覺: kanat, kuyruk tak覺m覺 , Temel uçak elemanlar覺: kanat, kuyruk tak覺m覺, Yap覺sal yükler ve yük katsay覺s覺,Temel uçak elemanlar覺: gövde, ana uçu kumanda yüzeyleri ve özellikleri, ana uçu kumanda yüzeyleri ve özellikleri, ini tak覺mlar覺;  Uçak ve helikopterlerde güç sistemleri: pistonlu motor, pervane, turboprop, turbojet, turboshaft, turbofan, Atmosfer Fizii , Uçu Teorisi

MUTE 117 Fizik::

Madde bilgisi , maddenin halleri ( kat覺 , s覺v覺 , gaz) , Kimyasal bileimler , Maddelerin halleri aras覺ndaki deiiklikler , maddelerin ortak özellikleri , Mekanikler ( statik , Kinetik , dinamik, ak覺kanlar dinamii , termodinamik ) bilgisi , Optik ( 覺覺k bilimi ) , 覺覺覺n doas覺 , yans覺ma ve k覺r覺lma yasalar覺, Fiber optikler, Dalga hareketi ve ses bilgisi 

MUTE 106 Temel Havac覺l覺k Bilgisi ve Terminolojisi:

Temel Havac覺l覺k Esaslar覺, Kavram ve Terimler, Meteoroloji Bilgileri

MUTE 108 Havac覺l覺k Kanunlar覺 ve Kurallar覺:

Bu dersin içerii SHT-66 Hava Arac覺 Bak覺m Personeli Lisans覺 Talimat覺 Ek-1.C ‘’Temel Bilgi Gereklilikleri’’nde geçen modül ders içeriklerine uygun ve ilgili lisans kategorisinin gerektirdii seviyeler dikkate al覺narak www.shgm.gov.tr ‘den ulusal ve www.easa.europa.eu ‘dan uluslar aras覺 mevzuat güncellemeleri takip edilerek haz覺rlanm覺t覺r.Düzenleyici Çevre, Onaylay覺c覺 Personel –Bak覺m, Onaylanm覺 Bak覺m Kurulular覺, Hava operasyonlar覺, Hava arac覺, parça ve cihaz sertifikasyonu, Sürekli Uçua Elverililik ,Bak覺m programlar覺, bak覺m kontrolleri ve muayeneleri , uçua elverililik direktifleri, servis bültenleri ,imalatç覺 servis bilgileri, modifikasyonlar ve onar覺mlar, Bak覺m dokümantasyonu : bak覺m el kitaplar覺 , yap覺sal onar覺m el kitab覺, resimli parçalar katalou, vb. için geçerli Ulusal ve  Uluslararas覺 Gereklilikler 

MUTE 123 Temel Elektrik:

Elektron Teorisi ,Statik Elektrik ve 襤letimi , Elektrik Terminolojisi (Potansiyel fark,Elektromotor kuvveti, Gerilim,Ak覺m,Direnç,襤letkenlik, Yük,Konvansiyonel ak覺m ak覺覺,Elektron ak覺覺), Elektrik Üretimi, DC (Doru Ak覺m) Elektrik Kaynaklar覺(Primer ve sekonder pillerin, kurun asitli pillerin, nikel kadmiyum pillerin ve dier alkalin pillerin yap覺lar覺 ve temel kimyasal reaksiyonlar), AC (Alternatif Ak覺m) Teorisi , Magnetizma, Filtreler , Transformatörler , Rezistif (R), Kapasitif (C) ve 襤ndüktif (L) Devreler,AC Jeneratörler AC motolar)

 MUTE 230 Elektronik Alet Sistemleri ve Dijital Teknikler:

Elektronik Devreler , Elektronik Devre Çözümleri ve Analizleri ,Say覺 Sistemleri ve bu say覺 sistemleri aras覺nda dönüümlerinin aç覺klanmas覺 ,Veri cevirimi , Veri yollar覺 , Lojik devreler , Mikro ilemciler , entegre devreler ,mult覺plekser , demultiplekser ,fiber optikler ,elektromanyetik çevre ,dijital hava arac覺 sistemleri, Elektronik Alet sistemleri (Elektronik alet sistemlerinin tipik sistem düzenlemeleri ve kokpit yerleimi), Veri Yollar覺, Temel bilgisayar yap覺s覺, Mikro ilemciler, Fiber optik, Elektronik ekranlar, Elektrostatik hassas cihazlar, Yaz覺l覺m yönetim kontrolü, Elektromanyetik çevre, Tipik Elektronik / dijital hava arac覺 sistemleri, ACARS- ARINC,, EICAS , FMS ,IRS sistemleri, ECAM , EFIS, GPS ve TCAS sistemleri , Entegre modüler Aviyonikler , Kabin sistemleri, Enformasyon sistemleri 

MUTE 127Matematik:

Aritmetik(Aritmetik terimler ve iaretler , çarpma ve bölme metotlar覺 , kesirler ve ondal覺kl覺say覺lar,Faktörler ve çarpanlar, a覺rl覺klar , ölçüler ve dönütürmeler , oran ve orant覺 , ortalamalar , yüzdeler, alan ve hacim hesaplamalar覺 , küpler , kare ve küp kökler) ,Logaritma , Cebir ve Geometri ( basit geometrik yap覺lar , grafiksel gösterim ) , Trigonometri  

MUTE 118 Temel Aerodinamik

Bu dersin içerii SHT-66 Hava Arac覺 Bak覺m Personeli Lisans覺 Talimat覺 Ek-1.C ‘’Temel Bilgi Gereklilikleri’’ndegeçen modül ders içeriklerine uygun ve ilgili lisans kategorisinin gerektirdii seviyeler dikkate al覺narak haz覺rlanm覺t覺r.Atmosfer fizii, bir cisim etraf覺ndaki hava ak覺覺, itme, a覺rl覺k, aerodinamik bileke, buz, kar ve don gibi profil birikintileri, uçu teorisi, uçu kararl覺l覺覺 ve dinamii.

MUTE 228 Gaz Türbinli Motorlar:

Temel Esaslar ( Potansiyel Enerji , kinetik enerji, Newton’un  hareket yasalar覺, Brayton çevrimi; Kuvvet , çal覺ma, güç, enerji, h覺z, h覺zlanma aras覺ndaki iliki; Turbojet, turbofan, turboaft ve turbopropeller yap覺sal ayarlamalar覺 ve çal覺mas覺 )  , Giri (Inlet), Kompresörler,  Yanma k覺sm覺, Türbin bölümü, Egzos, Yataklar ve Contalar, Yalay覺c覺lar ve Yak覺tlar, Yalama Sistemleri, Yak覺t sistemleri,  Hava Sistemleri,  Çal覺t覺rma/ Balatma ve Ateleme Sistemleri,  Motor Gösterge Sistemleri, Güç artt覺rma sistemleri , Turbo-prop motorlar, turbo-aft motorlar, yard覺mc覺 güç üniteleri, Güç sistemi kurulumu, yang覺ndan koruma sistemleri, motor izleme/ takip ve yerde çal覺t覺rma, motor depolama ve muhafaza

 

MUTE 203 Pistonlu Motorlar:

Motorlar覺n tan覺m覺. 襤deal çevrimler ve 覺s覺l verim. Çevrimlerin kar覺lat覺r覺lmas覺. Yak覺tlar ve yanma. Alternatif yak覺tlar,Temel Bilgiler (Mekanik, 覺s覺l ve hacimsel  etkinlikler; Çal覺ma çevirimleri;Pistondeplasman覺ve kompresyon oran覺;Motor konfigürasyonu ve ateleme s覺ras覺.), Motor Performans覺, Motor yap覺s覺, Motor Yak覺t Sistemleri (Karbüratörler , Yak覺t enjeksiyon sistemleri ), ‘Start’ ilemleri ve Ateleme Sistemleri ,Hava Girii, Egzos ve Soutma Sistemleri , ‘Supercharging/Turbocharging’ , Yalar ve Yak覺tlar, Yalama Sistemleri,  Motor endikasyon sistemleri, Motor Yerleimi, Motor ‘Monitoring’ ve yerde çal覺t覺rmalar, Motor Depolama ve Korunmas覺

 MUTE 114 Uçak Yap覺lar覺 ve Sistemleri I:

Uçu Teorisi (Uçak Aerodinamii ve Uçu Kumandalar覺; Yüksek h覺z uçular覺), Gövde yap覺lar覺 ( Genel Kavramlar),Gövde yap覺lar覺 ( Füzelaj (fuselage) (ATA 52 / 53 / 56); Kanatlar (ATA 57; Stabilizerler (ATA 55); Uçu Kumanda Yüzeyleri (ATA 55/57)

MUTE 223 Uçak Yap覺lar覺 ve Sistemleri II:

Nasel (Nacelle) / Paylon (ATA 54) ), 襤klimlendirme (AirConditioning) ve Kabin Bas覺nçland覺rma (ATA 21), Aletler / Aviyonik Sistemler, Elektrik Gücü (ATA 24), Ekipmanlar ve Mefruatlar (ATA 25), Yang覺n Koruma (ATA 26) , Uçu Kumandalar覺 (ATA 27), Yak覺t Sistemleri (ATA 28)

MUTE 226 Uçak Yap覺lar覺 ve Sistemleri III:

Hidrolik Güç (ATA 29), Buz ve Ya覺tan Koruma (ATA 30), 襤ni Tak覺m覺 (ATA 32), I覺klar (ATA 33), Oksijen (ATA 35), Pnömatik / Vakum (ATA 36), Su / At覺k (ATA 38), Yerleik Bak覺m Sistemleri ( ATA 45), Entegre Modüler Aviyonikler (ATA 42), Kabin Sistemleri ( ATA 44) , Enformasyon Sistemleri (ATA 44)

MUTE 221 Uçak Bak覺m ve Onar覺m Uygulamalar覺 I:

Emniyet Önlemleri-Hava Arac覺 ve Atölye , Atölye Uygulamalar覺 , Aletler / Tak覺mlar , Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar , Uyumlar ve Aç覺kl覺klar , Elektrik Tesisat覺 Dahili Balant覺 Sistemi (EWIS) , Perçinleme

MUTE 222 Uçak Bak覺m ve Onar覺m Uygulamalar覺 II:

Borular ve Hortumlar , Yaylar , Yataklar , Transmisyonlar/ Aktar覺mlar , Kontrol Kablolar覺 , Hava Arac覺 Handling ve Depolama , Söküm, Tak覺m, Onar覺m ve Kontrol Teknikleri , Olaan D覺覺 Olaylar , Bak覺m Prosedürleri

 

MUTE 225 Havac覺l覺kta 襤nsan Faktörleri:

襤nsan Faktörlerinin göz önünde bulundurulma ihtiyac覺, 襤nsan faktörlerine /insan hatalar覺na atfedilebilir hadiseler, “ Murphy” Yasas覺. ,襤nsan Performans覺 ve S覺n覺rlamalar , Sosyal Psikoloji , Performansa Etki Eden Faktörler , Fiziksel Çevre , Görevler (Task'ler) , 襤letiim , 襤nsan Hatas覺 , 襤yerindeki Tehlikeler

 

MUTE 232 Helikopter Yap覺lar覺 ve Pervane:

Uçus Teorisi, Döner Kanat/Pervane Aerodinamii, Uçu kumanda sistemleri, BaldeTracking ve Vibrasyon Analizi, Aktarmalar/iletimler, Gövde Yap覺lar覺, AirConditioning( ATA 21), Aletler( cihazlar) / Aviyonik Sistemler,  Elektrik Gücü ( Ata 24), Kabin Ekipmanlar覺 ve Mefruat ( ATA 25), Yang覺ndan koruma, Yak覺t Sistemkeri ( AtA 28 ),  Hidrolik Güç ( ATA 29 ) , Buz ve Yamurdan koruma ( ATA 30), 襤ni tak覺mlar覺 ( ATA 32), I覺klar ( ATA 33), Pnömatik/ Vakum ( ATA 36 ), Entegre Modüler Aviyonikler ( ATA 42) , Bilgilendirme Sistemleri ( ATA 44 ), Pervane Temel Esaslar, Pervane yap覺s覺, Pervane Hatve Kontrolü, Pervane Senkronizasyonu, Pervane buzdan koruma, Pervane bak覺m覺,  Pervane depolama ve muhafaza

MUTE 211 Hidrolik-Pnömatik:

Hidroliin Prensipleri, Pascal Kanunu, Bernoulli Prensibi, 襤tme Kuvveti, Bas覺nç ve alan aras覺ndaki ilikiler, Hidrolik bas覺nç yükseltici ve hidrolik bas覺nc覺n tan覺mlanmas覺, hidrolik sistemlerde kullan覺lan birimler, Hidrolik devrelerin ana k覺s覺mlar覺, ya deposu, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler Hidrolik devrelerin ana k覺s覺mlar覺, ya deposu, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler ,Hidrolik devre yalar覺, hidrolik filtreler, Hidrolik devre çizimi, hidrolik devrelerde oluan ar覺zalar ve nedenleri,
Pnömatik prensipleri, pnömatik devrelerin ana k覺s覺mlar覺, pnömatik sistemlerde havan覺n haz覺rlanmas覺,Manometreler, susturucular, bas覺nç anahtar覺, borular (pnömatik), Pnömatikvalfler,Pnömatik devre çizimi, hidro-pnömatik devreler, Hidrolik ve pnömatik devrelerin bak覺m覺

MUTE 217 Elektronik Güç Kontrol Sistemleri:

Güç elektroniin tan覺m覺 , Temel güç devreleri ve güç dönüümü mant覺覺 , Temel güç elemanlar覺, Diyot, Tristör, Triyak, GTO yap覺lar覺, çal覺malar覺 ve kullan覺m覺 ,Temel güç elemanlar覺, Darlington BJT, E-Mosfet, IGBT yap覺lar覺, çal覺malar覺, kullan覺m覺, Temel uyarma elemanlar覺ndan UJT, PUT ve Diyak yap覺lar覺, çal覺malar覺 ve kullan覺m覺 , Pals ve PWM sürücü devrelerinin yap覺s覺 ve kullan覺m alanlar覺 , AC-AC dönütürücü devrelerinin türleri, yap覺lar覺 ve kullan覺m覺 , DC-DC dönütürücü devrelerinin türleri, yap覺lar覺 ve kullan覺m覺.

MUTE 212 Tahribats覺z Muayene:

Malzeme muayenesi ile ilgili ön bilgiler, Penetrant s覺v覺 ile muayene teknii ve uygulamalar, Magnetik toz metodu ile muayene teknii ve uygulamalar覺, EDDY ak覺m覺 ile muayene teknii ve uygulamalar覺, Radyografik muayene teknii ve uygulamalar覺, Ultrasonik muayene teknii ve uygulamalar覺,Tahribats覺z malzeme muayenesi uygulamalar覺.

MUTE 224 Bilgisayar Destekli Devre Tasar覺m覺 ve Uygulamalar覺 :

Bilgisayar destekli devre çizim ve bask覺 devre emas覺n覺n ç覺kart覺lmas覺

MUTE 116 Uçak Kompozit Malzemeleri:

Kompozit malzemelerin özellikleri , üretim yöntemleri, uygulama alanlar覺 , uçakta kullan覺lan kompozit malzeme türleri

MUTE 129 Haberleme ve Seyrüsefer Sistemleri:

Havayolu ta覺mac覺l覺覺nda kullan覺lan farkl覺 seyrüsefer sistemlerinin çal覺ma ve uçakta kullan覺m
prensiplerinin incelenmesi

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi – I:

19.yy Osmanl覺 Devletinin durumu (Merutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savalar覺, I. Dünya Sava覺 ve Sonuçlar覺, Cemiyetler, Kurtulu Sava覺, Mudanya Atekes Ant., Lozan Bar覺 Ant.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II:

Cumhuriyetin 襤lan覺, Halifeliin Kald覺r覺lmas覺, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alan覺nda 襤nk覺laplar, Eitim Alan覺nda 襤nk覺laplar, Toplumsal Alanda 襤nk覺laplar, Atatürkçülük, Atatürk 襤lkeleri, Atatürk Dönemi D覺 Politikas覺

 

TRD 157 Türk Dili I:

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlat覺m覺n Ögeleri ve Anlat覺m Türleri, Düzgün ve Etkili Konuman覺n Temel ilkeleri.

 

TRD 158 Türk Dili II:

Yaz覺l覺 ve Sözlü Anlat覺m Türleri, Noktalama ve Yazim Kurallar覺, Anlat覺m Bozukluklar覺

 

襤NG 105 襤ngilizce I:

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama

 

襤NG 106 襤ngilizce II:

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama

 

襤NG 251 Mesleki 襤ngilizce I:

襤lgili Alanda; Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

 襤NG 252 Mesleki 襤ngilizce II:

襤lgili Alanda; Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

襤NG 255 襤ngilizce III :

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

襤NG 256 襤ngilizce IV:

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama