Ders Tan覺mlar覺

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I:

19.yy Osmanl覺 Devletinin durumu (Merutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savalar覺, I. Dünya Sava覺 ve Sonuçlar覺, Cemiyetler, Kurtulu Sava覺, Mudanya Atekes Ant., Lozan Bar覺 Ant.

 

TRD 157 Türk Dili I:

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlat覺m覺n Öeleri ve Anlat覺m Türleri, Düzgün ve Etkili Konuman覺n Temel 襤lkeleri.

 

襤NG 103 襤ngilizce I:

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama

 

MTAS 101 Tekstil Teknolojisi

Haz覺r giyim sanayinin tan覺m覺, özellikleri ve ülkemizdeki geliimi, haz覺r giyim sanayinde pazarlama, hammadde deposu, haz覺r giyim üretiminde kesim, haz覺r giyim üretiminde dikim, haz覺r giyim üretiminde ütü ilemi ve kalite kontrol uygulamalar覺n覺 içerir. A-doal, rejenere ve sentetik lifler, b-farkl覺 liflerden iplik üretim teknolojileri c-pamuk, yün, sentetik ve kar覺覺m ipliklerin özellikleri d- iplik numaralama, katlama ve büküm hesaplamalar覺n覺n öretilmesi amaçlanm覺t覺r.

 

MTAS 103 Sanat Tarihi

Sanat覺n tan覺m覺 ve türleri, sanat覺n balang覺c覺ndan itibaren tarihi devirlere kadar ana hatlar覺 ele al覺nmaktad覺r. Sanat tarihi biliminin douu ve gelimesi, üslûp, stilizasyon, soyutlama vb. Temel kavramlar ile sanat tarihindeki bilimsel yakla覺mlar üzerinde durulmaktad覺r.

 

MTAS 105 Temel Sanat Eitimi

Örencinin yarat覺c覺 güçlerini gelitirme ve temel çizimler yapma yeterlilikleri kazand覺rmak amaçlanm覺t覺r. Bu ders örenciye nokta-çizgi, aç覺k-koyu, 覺覺k-gölge, form çar覺覺mlar覺 ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif konular覺n覺n verildii derstir.

 

MTAS 107 Deneysel Giysi Tasar覺m覺

Erkek, kad覺n ve çocuk d覺 giyimindeki trendler incelenir. Kuma, mevsim ve moda ilikilendirmeleri, katalog haz覺rlat覺larak uygulamal覺 olarak öretilir. Ölçü - oran kriterleri anlat覺larak, örencinin yetenekleri ve bak覺 aç覺s覺 gelitirilir. Model üzerinde, hedef kitle temel al覺narak hikâye ve renk panolar覺 oluturulur. Arat覺rma çal覺malar覺 ile desteklenerek portfolyo haz覺rlan覺r.

 

MTAS 102 Konfeksiyon Üretim Teknolojisi

Konfeksiyon üretim sürecini tan覺tmak ve konfeksiyon üretiminde i ak覺覺 ve kullan覺lan teknolojileri tan覺tmak yeterlilikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MTAS 104 Moda Resmi ve 襤llüstrasyon

Bu ders ile örenci; giyimde modan覺n yeri ve önemini belirleme, moda resminde siluet haz覺rlama, siluet üzerinde çizimlerle model oluturma ve gelitirme yapabilecektir. Canl覺 modelden deiik durularda çizgiye dayal覺 insan vücudu çal覺malar覺 moda resminde siluet haz覺rlama 覺, kad覺n-erkek-çocuk vücudu anatomisi, canl覺 modelden asl覺na uygun kad覺n vücudu çizme (az giyimli, çok giyimli canl覺 model), moda resminde siluet haz覺rlama 覺覺, canl覺 modelden çizilmi insan vücudu üzerinden moda resmi için siluet çizimleri, siluet üzerinde çizimlerle model oluturmak ve gelitirme, gelitirilen giysi formlar覺n覺 tamamlayan aksesuarlar覺 çizme yeterlikleri kazand覺r覺l覺r.

 

MTAS 106 Temel Sanat Eitimi II

Temel sanat eitimi 覺 dersinin devam覺d覺r. Örencinin yarat覺c覺 güçlerini gelitirme ve temel çizimler yapma yeterlilikleri kazand覺rmak amaçlanm覺t覺r. Bu ders örenciye nokta-çizgi, aç覺k-koyu, 覺覺k-gölge, form çar覺覺mlar覺 ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif konular覺n覺n verildii derstir.

 

MTAS 108 Kal覺p Tasar覺m覺 I

 teknik çizim özelliklerine göre siluet çizme: ön-arka-yan duruta kad覺n/ erkek/ çocuk siluet çizimi 1. Vücut özellikleri: vücut aks覺 ve kanonlar 2. Düz ön-arka-yan duruta siluet çizme, siluet üzerinde ölçü alma ilemleri kad覺n/erkek/çocuk 1. Uzunluk ölçüleri: ön/arka 2. Genilik ölçüleri: ön/arka, siluet üzerinde ölçü yerlerini belirleme 1. Uzunluk ölçülerini ön/ arka durutaki siluet üzerinde çizerek belirleme 2. Genilik ölçülerini ön/ arka durutaki siluet üzerinde çizerek belirleme, giysi teknik çizimleri yapma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II:

Cumhuriyetin 襤lan覺, Halifeliin Kald覺r覺lmas覺, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alan覺nda 襤nk覺laplar, Eitim Alan覺nda 襤nk覺laplar, Toplumsal Alanda 襤nk覺laplar, Atatürkçülük, Atatürk 襤lkeleri, Atatürk Dönemi D覺 Politikas覺

 

TRD 158 Türk Dili II:

Yaz覺l覺 ve Sözlü Anlat覺m Türleri, Noktalama ve Yaz覺m Kurallar覺, Anlat覺m Bozukluklar覺

 

襤NG 104 襤ngilizce II:

Konuma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama

 

MTAS 201 Giysi Tasar覺m覺 I

Tema belirleme, konu ve program belirleme, kaynak ve bilgi toplama, malzeme belirleme arat覺rma yöntemleri, karar onay mekanizmalar覺, üretim yeterliliini belirleme, hikâye panosu haz覺rlama renk panosu haz覺rlama, malzeme ve teknik belirleme, temaya uygun nesneleri bir araya toplamak renk ve içerik kombinasyonlar覺n覺 bir araya getirmek.renk skalas覺 haz覺rlamak, yard覺mc覺 malzemeyi yerletirmek stok ve malzeme yeterlilii belirleme, maliyet verimlilii ve kullan覺m ve üretim süreleri hakk覺nda bilgi sahibi olurlar.

 

MTAS 203 Giysi Üretim Teknikleri I

Kuma serimi yapmak b. Kuma kesimi yapmak 1. Kesim yapmak c. Üretime haz覺rl覺k ilemleri yapmak 1. Makinede düz diki dikmek 2. Overlok dikii yapmak 3. Ütüleme yapmak 4. Etek dikmek

 

MTAS 205 Konfeksiyonda Kalite Kontrol

1. Kalitenin tan覺m覺 ve önemi 2. Kalite ile ilgili kavramlar 3. Kalite kontrol dokümantasyonu 4. Kuma yüzey oluumundaki hatalar 5. Hammadde türü kontrolü 6. Yard覺mc覺 malzeme kontrolü 7. Aksesuar kontrolü 8. Malzeme kontrolü yapmak 9. Üretim kontrolü yapmak

 

MTAS 207 Kal覺p Tasar覺m覺 II

Pensli temel beden kal覺b覺 haz覺rlamak, model uygulamal覺 bluz kal覺b覺 haz覺rlamak, pensli temel beden ve kol kal覺b覺 seri çizimi, temel kad覺n pantolon kal覺b覺 haz覺rlamak, model uygulamal覺 pantolon kal覺b覺 haz覺rlamak, kad覺 pantolon kal覺b覺 seri çizimi, kal覺plar覺n vücuda uygunluk kontrolü

 

MTAS 202 Giysi Tasar覺m覺 II

1. Tema, konu ve program belirleme 2. Üretim yeterliliini belirleme 3. Renk, hikâye panosu ve renk skalas覺 haz覺rlamak 4. Yard覺mc覺 malzemeyi yerletirmek, stok ve malzeme yeterlilii belirleme 5. Maliyet verimlilii, kullan覺m ve üretim süreleri 6. Kad覺n giysi tasar覺m覺 yeterlilii kazand覺rma.

 

MTAS 204 Giysi Üretim Teknikleri II

1.bluzda, elbisede, pantolonda kapanma pay覺 dikimi kapanma pay覺 çeitleri, tek s覺ra dümeli kapama pay覺 dikimi çift s覺ra dümeli kapama pay覺 dikim ilemleri, patl覺 kapama dikim ilemleri fermuarl覺 kapanma pay覺 dikim ilemleri 2.bluzda, elbisede, pantolonda yaka dikimi oyuntulu yaka dikim ilemleri, bedene tak覺lan yaka dikim ilemleri 3.bluzda, elbisede, pantolonda kol az覺 temizleme ilemleri kol y覺rtmac覺 çeitleri, kol y覺rtmac覺 dikim ilemleri manet çeitleri, manet dikim ilemleri, kol az覺 temizleme teknikleri anlat覺lmaktad覺r.

 

MTAS 206 Moda Pazarlama

1. Pazarlama arat覺rmalar覺 2. Moda, pazarlama ve moda pazarlama kavramlar覺 3. Moda pazarlama planlamas覺, önemi ve yararlar覺, planlama süreci ve çeitleri 4. Moda müterileri, davran覺lar覺 ve müterilerin moda pazarlamaya etkileri 5. Ürün oluturma ve marka çal覺malar覺 6. Moda pazarlamada marka kavram覺, fonksiyonlar覺, marka yönetimi ve marka yap覺land覺rma 7. Moda pazarlamada ürün, moda ürünleri trendleri ve özellikleri, moda sezonlar覺 8. Da覺t覺m kanallar覺 ve tutundurma çal覺malar覺n覺 incelemek 9. Marka baar覺s覺n覺 etkileyen faktörler

 

MTAS 208 Bitirme Projesi

Bölüm baz覺nda örendii tüm bilgilerini uygulayabilecekleri örnekler ortaya ç覺kartmakt覺r.

 

ING 305 Mesleki 襤ngilizce I

Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler.

 

ING 306 Mesleki 襤ngilizce II

Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler. Bu dersin sonunda örenci; kelime hazinelerini geniletir, eletirel okuma ve yazma becerilerini gelitirir, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade eder.

 

MTAS 213 Bilgisayar Destekli Kal覺p Tasar覺m覺

Makina tasar覺m覺 ve üretiminde projelendirmeye yönelik bilgisayar destekli nesnel tasar覺m ve bilgisayar destekli mühendislik ve üretime yönelik bir veritaban覺 oluturmak amac覺yla, kal覺plama ile seri üretim için makine kal覺p setlerini tasarlayabilmek.

 

MTAS 215 Giysi Tarihi

Örenci, uygun arat覺rma yaparak, tekstil teknolojisi ve giysi tarihsel; geliim süreçlerinin incelemesini yapabilecektir.

 

MTAS 209 Renk ve Biçim Bilgisi

Bu dersin amac覺; Renk bilgisi vermek; Renk duyarl覺覺 kazand覺rmak; Renklerle biçimlendirme ve ifade yeteneini gelitirmektir. 

 

MTAS 190 Staj

Staj herhangi bir i yerinde (kamu ya da özel sektör) alt覺 haftal覺k (30 igünü) bir saha deneyimi kazan覺lmas覺n覺 öngörmektedir.

 

MTAS 211 Konfeksiyon Testleri

Bu derste; dikilebilirlik testleri, elastikiyet testleri, düme dayan覺m testi, diki patlama dayan覺m覺 testi, diki açma testleri gibi konular覺n ilenmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MTAS 210 Marka Yönetimi

Markalar ve marka yönetimine ilikin temel kavram ve tan覺mlar; marka deeri kavram覺; marka konumland覺rma; marka deeri yaratmak için marka bileenlerinin seçimi; pazarlama programlar覺n覺n tasar覺m覺; bütünleik pazarlama iletiimi; marka deeri ölçme ve deerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasar覺m ve uygulamas覺; marka uzant覺lar覺; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markalar覺n zaman içinde yönetimi; markalar覺n küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular覺n aktar覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTAS 216 Moda Eilimleri

Bu dersin amac覺; pazar arat覺rmas覺 yapmak, hedef kitle belirleme, hedef kitle beklentilerini tespit etmek. Trend kavram覺n覺n tan覺m覺 ve kapsam覺, trendleri belirleme, renklerde trendleri belirleme, süsleme tekniklerinde trendleri belirleme, aksesuar çeitlerinde trendleri belirlemek, giysi formlar覺nda trendleri belirleme, üretilen yeni tekstil malzemelerini arat覺rmak, tekstil makinelerindeki teknolojik gelimeleri arat覺rmak, giysi üretiminde yeni yöntemleri arat覺rmak.

 

MTAS 212 Konfeksiyon Yard覺mc覺 Malzemeleri

Bu ders kapsam覺nda giyimde kullan覺lan yard覺mc覺 malzemelerin önemi, yard覺mc覺 malzemelerin tarihçesi, astar ve telan覺n çeitleri ve kullan覺m yerleri, diki iplii çeitleri, kapama gereçleri, dolgu ve destek malzemeleri, süsleme gereçleri, giyside kullan覺lan etiketler, etiket çeitleri, etiket talimatlar覺, giyimde ambalaj çeitleri ve yöntemleri, kullan覺lan aksesuarlar, aksesuarlarda kullan覺lan malzemeler ve kullan覺m ekillerinin aktar覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTAS 214 Giysi Ergonomisi

Bu derste insan ihtiyaçlar覺 göz önüne al覺narak tekstil ürünün insana uyumu için gerekli koullar ortaya konulmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MÇGE 234 Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MBPR 252 Bilgi Ve 襤letiim Teknolojisi

Bu derste biliim olanaklar覺n覺 kullanarak kendini gelitirmekile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 151 Arat覺rma Yöntem Ve Teknikleri

Bu derste örenciye; arat覺rma yapma yeterliklerini kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 153 Kalite Güvencesi Ve Standartlar覺

Bu derste; i hayat覺nda kalite güvencesi ve standartlar覺 ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

MBSG 234 襤letme Yönetimi

襤letme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak.