Ders Tan覺mlar覺

Ders Ad覺: Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I

Ders Kodu: ATA 151

Ders 襤çerii: Ders, Osmanl覺 襤mparatorluu'nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM'nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Türk Dili I

Ders Kodu: TRD 157

Ders 襤çerii: Ders, anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çal覺malar yap覺larak, çeitli yaz覺l覺 anlat覺m türleri irdelenmesini ve eletirel bir bak覺 aç覺s覺yla incelenmesini, yaz覺l覺 anlat覺m覺n temeli olan noktalama iaretleri ve yaz覺m kurallar覺n覺, etkili ve salam ifade için bu kurallar覺n doru kullan覺m覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce I

Ders Kodu: ING 107

Ders 襤çerii: Ders, 襤ngilizce’ye yeni balayan örenenler için düzenlenmi olup temel dil becerilerini gelitirmeyi hedefler. Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Havac覺l覺k Terminolojisi

Ders Kodu: MKAB 103

Ders 襤çerii: Ders, havac覺l覺k esaslar覺; havaliman覺, uçak, uçu, acil durum, yolcu, meteoroloji, ikram, yer hizmetleri, bilet ilemleri ile ilgili konular覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Organizasyon ve Sorumluluklar

Ders Kodu: MKAB 105

Ders 襤çerii: Ders, ulusal ve uluslar aras覺 sivil havac覺l覺k otoriteleri ve organizasyonlar覺n覺n yetki ve denetimleri; genel organizasyon ve sorumluluklar; kokpit ve kabin ekibi görev ve sorumluluklar覺; personel kural, limit ve düzenlemeleri ve uçak tiplerine göre ekip oluumu konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Genel Uçak Bilgisi

Ders Kodu: MKAB 107

Ders 襤çerii:Ders, uçman覺n temel prensipleri ve hava araçlar覺n覺n yap覺sal ve aerodinamik özellikleri konular覺n覺 içermektedir. 

 

Ders Ad覺: Yolcu Hizmetleri

Ders Kodu: MKAB 113

Ders 襤çerii: Ders, örencilerin sivil havac覺l覺k organizasyon emas覺; yolcular覺n uçu öncesi prosedürleri; check-in,  boarding, arrival, bilet, özel yolcu servisleri ve bagaj kabulü konular覺n覺n tan覺mlar覺 ve anlamlar覺 hakk覺nda bilgi sahibi olmalar覺n覺 amaçlar.

 

Ders Ad覺: 襤letiim I

Ders Kodu: MKAB 109

Ders 襤çerii: Ders,  iletiim kavramlar覺; iletiimi etkileyen faktörler; iletiimin öeleri; iletiim modelleri; iletiim kurmak için gerekli unsurlar; iletiim çeitleri; kitle iletiimi; kitle iletiim araçlar覺 ve kitle iletiim kuramlar覺 konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II

Ders Kodu: ATA 152

Ders 襤çerii: Ders, saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomi, siyasal, eitim-kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺 ve Atatürk ilkeleri konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Türk Dili II

Ders Kodu: TRD 158

Ders 襤çerii: Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemi;  yaz覺l覺 anlat覺m bilgileri  (paragraf ve türleri;  yazma çal覺malar覺nda düünceyi gelitirme  yollar覺  [tan覺mlama, örneklendirme,  kar覺lat覺rma,  baka  kaynaklardan  al覺nt覺   yapma,  istatistiklerden  yararlanma], anlat覺m biçimleri [aç覺klay覺c覺, tart覺mac覺, betimleyici, öyküleyici anlat覺m], çeitli türlerde kompozisyon   yazma);  sözlü  anlat覺m  bilgileri  (haz覺rl覺kl覺  ve  haz覺rl覺ks覺z  konuma  [tart覺ma, aç覺koturum, münazara, an覺-f覺kra-olay anlatma vd]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi,  anlambilim); Türkçe kullan覺m覺 (anlat覺m öeleri, dil yanl覺lar覺); uygulamal覺 Türkçe yaz覺m ve noktalama bilgileri.

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce II

Ders Kodu: ING 108

Ders 襤çerii: ING 107 dersinin devam覺 niteliindedir. Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Normal Emniyet Kurallar覺

Ders Kodu: MKAB 104

Ders 襤çerii:Ders,  yolcu ta覺nmas覺 kurallar覺; bebek ve çocuklar覺n ta覺nmas覺; hasta yolcular ve hareket kabiliyeti k覺s覺tl覺 yolcular; tutuklu, deporte ve 襤nad yolcular; yolcuya alkol sunumu; a覺rl覺k denge hesaplamalar覺; kokpit kabin ekibi iletiimi; yak覺t al覺m覺; uçu haz覺rl覺覺 talimatlar覺; kabin ekibi istasyonlar覺; anonslar/ses sistemleri; kabin 覺覺klar覺; güvenlik brifingi ve kapsam覺; su sistemleri; görme ve iitme engelli yolcu brifingi; ekip koltuklar覺n覺 kullanan yolcuya yap覺lacak brifing; kap覺 açma kapama kurallar覺; kabin haz覺r raporu; kabin ikaz 覺覺klar覺; kabinin izlenmesi; uçu s覺ras覺nda abnormal durumlar; sigortalar ve  türbülans konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Diksiyon

Ders Kodu: MKAB 106

Ders 襤çerii:Ders, örencilerin kendilerini etkili ve doru ekilde ifade etmeleri, nefes tekniklerini ve beden dilini etkin kullanmalar覺 konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: 襤letiim II

Ders Kodu: MKAB 110

Ders 襤çerii: Ders, iletiim becerileri; etkili iletiim; mesajda anlam; toplumsal cinsiyet; ikna ve geri bildirim yöntemleri; iletiimin örgüt kültürüne yans覺malar覺 ve iletiim benlikleri konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Temel Meteoroloji

Ders Kodu: MKAB 112

Ders 襤çerii: Ders, meteorolojinin tan覺m覺; meteorolojik gelimeleri bilmenin uçu emniyeti aç覺s覺ndan önemi; meteorolojik gelimelerin uçaa etkisi ve kabinde al覺nmas覺 gereken önlemler; atmosferin bileimi, yap覺s覺 ve tabakalar覺; ICAO standart atmosferi; bas覺nç ve altimetre; bulut oluumu; atmosferde su kavram覺; temel bulut türleri ve s覺n覺fland覺rmas覺; ya覺; meteorolojik görü ve rüzgar kavram覺; cepheler ve cephe oluumlar覺 ve meteorolojik kodlar konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Genel襤ngilizce III

Ders Kodu: ING 207

Ders 襤çerii: Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Mesleki 襤ngilizce I

Ders Kodu: ING 251

Ders 襤çerii: Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler. Bu dersin sonunda örenciler; kelime hazinelerini geniletir, eletirel okuma ve yazma becerilerini gelitirir, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade eder.

 

 

Ders Ad覺: Tehlikeli Madde Eitimi

Ders Kodu: MKAB 203

Ders 襤çerii:Ders, tehlikeli maddelerin tarihçesi; tehlikeli madde ta覺mac覺l覺覺nda uygulanacak kurallar覺n amac覺; tehlikeli maddelerin ta覺nmas覺; sorumluluklar; tehlikeli madde limitleri; tehlikeli madde s覺n覺flar覺; etiketleme kurallar覺; özel yüklerin bildirilmesi; tehlikeli maddeler uçak içi prosedürleri ve DGR içerisindeki malzemeler konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Servis/襤kram

Ders Kodu: MKAB 221

Ders 襤çerii:Ders, uçuta yolcu memnuniyetini salayacak ikram ve sunum bilgilerini içerir. 襤kram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunmas覺, iç ve d覺 uçularda servis ekilleri ve sunumlar覺 dersin içeriinde yer almaktad覺r.

 

Ders Ad覺: Havaalan覺 ve Uçu Güvenlii

Ders Kodu: MKAB 207

Ders 襤çerii:Ders güvenlik bilinci; havayollar覺 güvenlik politikas覺; genel havac覺l覺k güvenlii; terorizme genel bak覺; havaalan覺 güvenlii; uçak güvenlii; uçakta bomba; uçak kaç覺rma; hava meydanlar覺nda güvenlik alarm plan覺; bomba tehdidi; kabin ekiplerinin konaklama güvenlik prosedürleri; kural d覺覺 hareket eden yolcular ve kimyasal ve biyolojik silahlar konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Yolcu 襤letiimi

Ders Kodu: MKAB 219

Ders 襤çerii: Ders, uçua haz覺rl覺k ve uçu esnas覺nda yolcularla kurulan iletiimi, uçu esnas覺nda yaanabilecek sorunlar覺 çözümde doru iletiim becerilerini kullanma bilgilerini içermektedir.

 

Ders Ad覺: Kurum Kültürü ve Marka

Ders Kodu: MKAB 223

Ders 襤çerii: Ders,  kurum kültürü,  geliim evreleri, önemi, marka ve marka deeri kavram覺, örgütler için önemi, nas覺l yarat覺l覺p korunabilecei konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Tak覺m Çal覺mas覺 ve Motivasyon

Ders Kodu: MKAB 225

Ders 襤çerii: Motivasyonun kurumsal baar覺daki önemi ve tak覺m çal覺mas覺n覺n baar覺ya yapaca覺 katk覺lar hakk覺nda fark覺ndal覺k düzeyini artt覺rmak dersin temel amac覺d覺r. Bu dorultuda farkl覺 motivasyon araçlar覺, kiinin kendi kendini motive etme yollar覺, tak覺m çal覺mas覺nda uyulacak ilkeler, tak覺m çal覺mas覺nda liderin fonksiyonu, bilgi payla覺m覺n覺n önemi, bilgi payla覺m覺nda dikkat edilecek hususlar, örgüt kültürü ve örgütsel vatandal覺k konular覺n覺n tan覺t覺lmas覺 hedeflenmektedir.

 

 

Ders Ad覺: Havayolu Hizmet Pazarlamas覺

Ders Kodu: MKAB 227

Ders 襤çerii:Hizmet kavram覺n覺n tan覺mlanmas覺, hizmetlerin ortak özellikleri, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmet sektöründeki büyümenin nedenleri, pazarlaman覺n ve hizmetlerin geliimi, hizmetlerin s覺n覺fland覺r覺lmas覺, hizmet iletmeleri, hizmetlerde pazarlama karmas覺 elemanlar覺, ilikisel pazarlama, ilikisel pazarlamada müteriyi elde tutma, konular覺 havayollar覺 aç覺s覺ndan incelenecektir.

 

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce IV

Ders Kodu: ING 208

Ders 襤çerii: Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

 

 

Ders Ad覺: Mesleki 襤ngilizce II

Ders Kodu: ING 252

Ders 襤çerii: Örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler. Bu dersin sonunda örenciler; kelime hazinelerini geniletir, eletirel okuma ve yazma becerilerini gelitirir, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade eder.

 

Ders Ad覺: Acil Durum ve Emniyet Kurallar覺

Ders Kodu: MKAB 204

Ders 襤çerii:Ders, duman ve yang覺n eitimi; oksijen sistemleri; kabin bas覺nc覺 kayb覺; haz覺rl覺kl覺 ve haz覺rl覺ks覺z acil durumlar; tahliye ve hayatta kalma konular覺n覺 içerir.

 

 

Ders Ad覺: 襤lkyard覺m

Ders Kodu: MKAB 214

Ders 襤çerii: Ders, uçu fizyolojisi; yolculukta sal覺k; ilkyard覺m kurallar覺; uçuta ilkyard覺m; hayat kurtarma uygulamas覺; solunum hastal覺klar覺; kanama; kalp damar hastal覺klar覺; ok; sinir sistemi hastal覺klar覺; davran覺sal/psikolojik bozukluklar; travma; yan覺klar; kas ve iskelet yaralanmalar覺; bula覺c覺 hastal覺klar; a覺lar; kar覺n bölgesi hastal覺klar覺; zehirlenmeler; diyabet; alerjik/anaflaktik reaksiyonlar; hayvan 覺s覺r覺klar覺 ve böcek sokmalar覺 ve hamilelie bal覺 rahats覺zl覺klar konular覺n覺 içermektedir.

 

 

Ders Ad覺: Ekip Kaynak Yönetimi

Ders Kodu: MKAB 224

Ders 襤çerii: Ders, emniyetli ve etkin bir uçu için bilgi, donan覺m, liderlik, ekip çal覺mas覺, stres yönetimi, insan kaynaklar覺n覺n doru kullan覺m覺, çat覺ma yönetimi, karar verme, i yükü, yorgunluk, insan performans覺, insan faktörü ve insan hatas覺 konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Dünya Kültürleri

Ders Kodu: MKAB 226

Ders 襤çerii: Ders, birçok farkl覺 kültürle iç içe olunan havac覺l覺k sektöründe, yolcular覺 daha iyi anlayabilmek ad覺na ülkesel, bölgesel kültürel farkl覺l覺klar覺 ve özellikleri anlamay覺 içerir.

 

 

Ders Ad覺: Kiisel Bak覺m ve Zarafet

Ders Kodu: MKAB 218

Ders 襤çerii: Ders, kiisel bak覺m ile nezaket ve protokol kurallar覺 konular覺nda fark覺ndal覺k yaratmay覺 ve davran覺 kal覺plar覺 gelitirmeyi hedefler.

 

 

Ders Ad覺: 襤 Etii

Ders Kodu: MKAB 228

Ders 襤çerii: Günümüzün h覺zla deien i yaam覺nda ortaya ç覺kabilecek sorunlara etik anlay覺 içinde yaklaabilmek amac覺yla örencileri “etik” kavram覺 ile tan覺t覺rmak dersin temel amac覺d覺r. Örencilerin meslek yaamlar覺 boyunca ahlaki konular覺 göz önünde bulundurma, ahlaken doru, yasal ve meslek kurallar覺na uygun davranma gereini duymalar覺n覺 salamak amac覺yla mesleki etik kavram覺, etik ilkeler, i hayat覺nda etik ve etik d覺覺 konular, yönetimde etik d覺覺 davran覺lar, mesleki yozlama ve i yerinde etik ortam覺 oluturma konular覺 irdelenmektedir.