Ders Tan覺mlar覺

 

Ders Ad覺: Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I

Ders Kodu: ATA 151

Ders 襤çerii: Ders, Osmanl覺 襤mparatorluu'nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM'nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Türk Dili I

Ders Kodu: TRD 157

Ders 襤çerii: Ders, anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çal覺malar yap覺larak, çeitli yaz覺l覺 anlat覺m türleri irdelenmesini ve eletirel bir bak覺 aç覺s覺yla incelenmesini, yaz覺l覺 anlat覺m覺n temeli olan noktalama iaretleri ve yaz覺m kurallar覺n覺, etkili ve salam ifade için bu kurallar覺n doru kullan覺m覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce I

Ders Kodu: ING 107

Ders 襤çerii: Bu ders 襤ngilizce’ye yeni balayan örenenler için düzenlenmi olup temel dil becerilerini gelitirmeyi hedefler. Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺:Sivil Havac覺l覺a Giri

Ders Kodu:MSHU 101

Ders 襤çerii: Ders; Havac覺l覺k Alfabesi, Sivil Havac覺l覺覺n Tarihsel Geliimi, Serbestleme ve Liberalleme, Uluslararas覺 Anlamalar, Uluslararas覺 Sivil Havac覺l覺k Örgütleri, Ulusal Sivil Havac覺l覺k Kurum Ve Kurulular覺, Sivil Havac覺l覺k Faaliyetleri, Havayolu Sektörünün Karakteristikleri, Trafik Haklar覺, Türkiye’de Sivil Havac覺l覺k, Hava Ta覺mac覺l覺覺n覺n Ekonomik Ve Sosyal Etkileri, Uçak Üreticileri ve Türkiye’deki Uçak Filolar覺 konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺:Ramp Emniyeti ve Apron Kurallar覺

Ders Kodu:MSHU 103

Ders 襤çerii: Ders, Havaalan覺ndaki çal覺ma alanlar覺, PAT sahas覺, uçak park pozisyonlar覺, ekipman kullan覺m覺, ramp emniyeti ve apron kurallar覺,  push back ve de-anti icing, Uçak geli prosedürleri ( FOD, Marshalling, Takozlama ve Emniyet Konileri) konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Yolcu Hizmetleri

Ders Kodu: MSHU 105

Ders 襤çerii: Ders, Uluslararas覺 Havac覺l覺k Kurulular覺, Havac覺l覺kta Kullan覺lan Terimler/ K覺saltmalar, Yolcu Hizmetleri Tan覺m覺, IATA Corafyas覺, Uçu Analizi, Yolcu Bileti Ve Bilet Çeitleri Seyahat Dökümalar覺, Uçua Kabul 襤lemleri (Check-in), Özel Hizmet Gerektiren Yolcular, Boarding (Uçaa Yolcu Alma Aamas覺), Gelite Özel 襤lgi Gerektiren Yolcular覺n Kar覺lanmas覺, Bagaj Check-襤n 襤lemleri, Yolcu Hizmetleri Mesajlar覺, Dokümantasyon, Telsizle Haberleme, Uçu Aksakl覺klar覺, Engelli Yolcular覺n 襤lemleri Ve Transferi, Kay覺p Bagaj (Worldtracer) konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Havac覺l覺k Güvenlii

Ders Kodu:MSHU 107

Ders 襤çerii:  Ders, havac覺l覺k güvenlii terminolojisini, havac覺l覺k güvenlii ile ilgili ulusal ve uluslar aras覺 düzenlemeleri, havac覺l覺k sektörüne yönelik tehditleri, havaalan覺 güvenlik sahalar覺 ve al覺nacak önlemleri, havaalan覺 güvenliinde kullan覺lan sistemleri, sivil havac覺l覺k güvenliinde insan faktörü konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II

Ders Kodu: ATA 152

Ders 襤çerii: Ders, saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomi, siyasal, eitim-kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺 ve Atatürk ilkeleri konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Türk Dili II

Ders Kodu: TRD 158

Ders 襤çerii: Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemi;  yaz覺l覺 anlat覺m bilgileri  (paragraf ve türleri;  yazma çal覺malar覺nda düünceyi gelitirme  yollar覺  [tan覺mlama, örneklendirme,  kar覺lat覺rma,  baka  kaynaklardan  al覺nt覺   yapma,  istatistiklerden  yararlanma], anlat覺m biçimleri [aç覺klay覺c覺, tart覺mac覺, betimleyici, öyküleyici anlat覺m], çeitli türlerde kompozisyon   yazma);  sözlü  anlat覺m  bilgileri  (haz覺rl覺kl覺  ve  haz覺rl覺ks覺z  konuma  [tart覺ma, aç覺koturum, münazara, an覺-f覺kra-olay anlatma vd]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi,  anlambilim); Türkçe kullan覺m覺 (anlat覺m öeleri, dil yanl覺lar覺); uygulamal覺 Türkçe yaz覺m ve noktalama bilgileri.

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce II

Ders Kodu: ING 108

Ders 襤çerii: ING 107 dersinin devam覺 niteliindedir. Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Yük Kontrolü ve Haberleme

Ders Kodu: MSHU 102

Ders 襤çerii: Ders, Uçak yük ve çeitleri, Uçak ve uçak tipleri, Yüklemenin Prensipleri ve S覺n覺rlamalar, Aerodinamik, Genel Uçu Kontrol, Yük ve Denge, Mesajlar, ULD, Telsizle Haberleme, Push Back ve Head Set, Uçak Koordinasyonu konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Temel Meteoroloji

Ders Kodu: MSHU 104

Ders 襤çerii: Ders, meteoroloji kavramlar覺n覺, bas覺nç sistemlerini ve altimetreyi, atmosferde oluan meteorolojik hadiseleri, uçu için tehlikeli meteorolojik durumlar覺, rüzgâr覺 oluturan kuvvetleri ve k覺talar etkisiyle oluan rüzgâr, meteorolojik olaylar覺n uçaklar üzerine etkileri, meteorolojik semboller, meteorolojik gözlem, hava durumu raporlar覺n覺n incelenmesi ve okunmas覺, TAF(spesifik bir periyot esnas覺nda bir havaalan覺nda beklenen hava durumunu k覺saltmalarla bildiren rapor) ve METAR(hava durumunu k覺saltmalarla bildiren rapor) raporlar覺, significant weather chart, rüzgar ve pist analizi, ATIS(otomatik terminal bilgi servisi) ve AWOS(otomatik hava gözetleme hizmeti) konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Uçu Operasyon

Ders Kodu: MSHU 106

Ders 襤çerii: Ders, Uçu Operasyon 襤lemleri, Hava Trafik Hizmetinin Temel Kurallar覺, Seyrüsefer Yard覺mc覺lar覺, Eurocontrol, Permi, Slot Ve Uçu Plan覺 襤lemleri konular覺n覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺:Tehlikeli Maddeler

Ders Kodu: MSHU 108

Ders 襤çerii:Ders, tehlikeli madde kavram覺 ve s覺n覺fland覺rmas覺n覺, havayolu ile ta覺namayacak tehlikeli maddeleri, birimler ve kullan覺lan dokümanlar覺, tehlikeli maddelerin havayolu ile ta覺nmas覺na ait sorumluluk gruplar覺n覺 ve tehlikeli maddeler için göndericinin ve ta覺y覺c覺n覺n sorumluluklar覺n覺, göndericiler, kargo acenteleri, yük planlay覺c覺lar覺, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanmas覺, yüklenmesi ve kontrolü konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Genel襤ngilizce III

Ders Kodu: ING 207

Ders 襤çerii: Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Mesleki 襤ngilizce I

Ders Kodu: ING 251

Ders 襤çerii: Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler. Bu dersin sonunda örenciler; kelime hazinelerini geniletir, eletirel okuma ve yazma becerilerini gelitirir, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade eder.

 

Ders Ad覺: Kargo 襤lemleri

Ders Kodu: MSHU 201

Ders 襤çerii:  Ders, havayolu kargo ta覺mac覺l覺覺, yasal çerçevesi, havayolu kargo ta覺mac覺l覺覺nda yer alan ulusal ve uluslararas覺 örgütleri ve havayolu kargo ta覺mac覺l覺覺 operasyon süreçleri takibini içerir.

 

Ders Ad覺: Emniyet Yönetim Sistemi

Ders Kodu: MSHU 203

Ders 襤çerii: Ders, Emniyet Yönetim Sisteminin Tan覺m覺, Önemi, Amac覺, Tarihsel Geliimi, Havac覺l覺k Emniyetine 襤likin Temel Kavramlar (Emniyet, Risk, Tehlike vb.) ,Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Mevzuat覺 ve Gereklilikleri, Emniyet Yönetim Sistemi El Kitab覺 ve SMS Bileenleri, 襤nsan Faktörleri, Hata Yönetimi, Üst Yönetim Destei ve Pozitif Emniyet Kültürü, Emniyet Yönetim Sisteminde Planlama Ve Örgütleme, Emniyet Yönetiminde Reaktif, Proaktif ve Prediktif Yakla覺mlar, Verilerin Toplanmas覺 ve Olay Raporlama, Emniyet Risk Yönetimi (Risk Tespiti, Risk Matrislerinin Oluturulmas覺, Önceliklerin Belirlenmesi, Uygulanmas覺 ve Riskin Kontrolü), Emniyetin Güvence Alt覺na Al覺nmas覺, Emniyet Yönetim Sisteminin Tevik Edilmesi, Kriz Yönetimi

 

Ders Ad覺: Heliport 襤letmecilii

Ders Kodu:MSHU 205

Ders 襤çerii:Ders, heliport yönetmelik ve talimatlar覺, helikopter tip ve modelleri, yer hizmetleri ve yer emniyeti, FOD( yabanc覺 madde hasar覺), yang覺nla mücadele, kaza-k覺r覺m ve kurtarma, ilk yard覺m, güvenlik ve acil durum planlar覺 konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Havayolu 襤letmecilii

Ders Kodu: MSHU 207

Ders 襤çerii:  Ders, Genel iletmecilik bilgileri, Havayolu ta覺mac覺l覺覺nda sistem yakla覺m覺, Havayolu iletmeleri ve havayolu ta覺mac覺l覺覺 hizmeti, havayolu ta覺mac覺l覺覺nda arz-talep ve havayolu ta覺mac覺l覺覺n覺n temel öeleri, havayolu iletmelerinin a yap覺lar覺, havayolu iletmelerinin gelir yap覺lar覺, havayolu iletmelerinin maliyet yap覺lar覺, havayolu iletmelerinde pazarlama, havayolu iletmelerinde internet ve elektronik ticaret ve havayolu iletmelerinde toplam kalite yönetimi konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: 襤nsan Kaynaklar覺 Yönetimi

Ders Kodu: MSHU 209

Ders 襤çerii: Ders, 襤nsan Kaynaklar覺 Yönetimi ile ilgili temel kavramlar覺, geliimini, fonksiyonlar覺n覺, 襤K uygulamalar覺 ile ilgili konular覺 içermektedir.

 

Ders Ad覺: Havac覺l覺k Hukuku

Ders Kodu: MSHU 221

Ders 襤çerii: Ders, hukuk tan覺m覺, kavram覺 ve ilevi, hava hukuku, Sivil Hava Kanunu ve içerii, uluslar aras覺 sivil havac覺l覺k sözlemesi ve uygulama alan覺, ulusal ve uluslar aras覺 mevzuat覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Ulat覺rma Politikalar覺 ve Lojistik

Ders Kodu: MSHU 213

Ders 襤çerii: Ders, lojistik kavram覺n覺, bileenlerinin iletmelerin lojistik politikalar覺nda etkin ve verimli kullan覺lmas覺n覺, tedarik zinciri kavram覺n覺, lojistikte d覺 kaynaklar覺n kullan覺m覺n覺, depolama süreçlerini, lojistikte müteri ilikileri yönetimini ve lojistik bilgi sistemleri konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Genel 襤ngilizce IV

Ders Kodu: ING 208

Ders 襤çerii: Farkl覺 öretim teknikleri ve uygulama çal覺malar覺 arac覺l覺覺 ile örenenlerin dinleme, konuma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Örenenler, gerçek yaamda kar覺la覺lan durumlar içinde kullan覺lan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kal覺plar覺 ve sözcükleri örenirler.

 

Ders Ad覺: Mesleki 襤ngilizce II

Ders Kodu: ING 252

Ders 襤çerii: Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlarlar ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanma becerisini gelitirirler. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminolojiyi örenirler. Bu dersin sonunda örenciler; kelime hazinelerini geniletir, eletirel okuma ve yazma becerilerini gelitirir, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade eder.

 

Ders Ad覺: Temsil, Gözetim ve Yönetim

Ders Kodu: MSHU 202

Ders 襤çerii: Ders, temsil hizmetleri ilemleri, permi ilemleri ve slot ve haberleme takibi, uçak koordinasyon süreci, uçu öncesi gözetim hizmetleri, uçuun gecikmesi, iptali durumu ve tazminat konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Terminal Hizmetleri ve 襤letmecilii

Ders Kodu: MSHU 204

Ders 襤çerii:  Ders, Havaalan覺 Terminallerinde Verilen Hizmetler, Ticari Faaliyetler, Terminal 襤letmesi Bütünlük Salayan Hizmetler, Terminal Tesis Kolayl覺klar覺, Terminal Teknik Sistemleri, Bilgi Teknoloji Sistemleri, Terminal Hizmetlerinin Planlanmas覺, Havaalan覺 Terminal 襤letmeciliinin Ekonomik Ve Finansal Özellikleri, Terminal 襤letmeciliinde Gelir Ve Gider Yap覺lar覺, Terminal Hizmetlerinin Fiyatland覺r覺lmas覺, Terminal Binalar覺n覺n Fiziki Tasar覺m覺 襤le Gelir Yap覺s覺 襤likisi, Terminal 襤letmeciliinde devlet ile Özel Sektör 襤letiminin Kar覺lat覺r覺lmas覺 ve Havaalan覺 Faaliyetleri konular覺n覺 içerir.

 

Ders Ad覺: Havac覺l覺k Psikolojisi

Ders Kodu: MSHU208

Ders 襤çerii: Havac覺l覺k Psikolojisi Nedir? Beynin Yap覺 Talar覺, Sinir Sistemi, Alg覺, Dikkat, Duyum, Bili Ve Bellek, 襤nsan Performans覺 Modelleri, Kiilik,  Stres nedir? Bireysel Farkl覺l覺klar ve Stres, Stresin sonuçlar覺, Duygu ve Motivasyon, 襤nsan Reaksiyonlar覺 ve Performans, Tehlikeli tutumlar, Vardiyal覺 çal覺ma, Uyku, Yorgunluk, Jet Lag, Uçu korkusu ve Tükenmilik Sendromu, ikâyet Yönetimi, Yolcu beklentileri ve memnuniyeti.

 

Ders Ad覺:Havac覺l覺kta 襤nsan Faktörü

Ders Kodu: MSHU210

Ders 襤çerii:襤nsan Faktörünün Performans Üzerindeki Etkisi, 襤nsan Faktörlerine Bal覺 Verimlilik Ve Emniyet Emniyet Kültürü Taraf覺ndan Desteklenen SMS, Sistem Tasar覺m覺nda 襤nsan Faktörünün Rolü, Operasyon, Yönetim Ve Güvenlik, 襤nsan Faktörünün Tarihçesi Ve Tan覺mlar覺, 襤nsan Faktörü Analiz Modelleri, Performans S覺n覺rlamalar覺, Yorgunluk Ve Stres Faktörlerinin Yönetimi, 襤nsan Bilgi 襤lem Modelleri Ve 襤nsan Hatas覺 Analiz Yöntemleri, Tehdit Ve Hata Yönetimi (TEM), Operasyonel Durumlara 襤nsan Faktörleri Uygulanmas覺, Etkili 襤letiim, Temel Yetkinlikler Ve Yetkinlik Yönetimi

 

Ders Ad覺: Pazarlama

Ders Kodu: MSHU 212

Ders 襤çerii: Ders, pazarlama kavram覺, pazarlama karmas覺,  ve havayolu iletmelerinin pazarlama faaliyetlerini içermektedir.