Ders Tan覺mlar覺

MRTP 102 Radyo Programc覺l覺覺

Radyonun iletiim araçlar覺 aras覺ndaki yeri, yap覺mlar覺n bileenleri, yay覺n ablonlar覺,planlamas覺, yap覺m, radyo-dinleyici ilikisi, radyo yap覺mc覺s覺, radyo reklamlar覺 anlat覺lacak; farkl覺 türde programlar覺n üretilmesi için gerçek stüdyo ortam覺nda uygulama çal覺malar覺 yap覺lacakt覺r.

 

MRTP 105 Haber Toplama ve Yazma I

Bu ders ile örenciye, gündem takibi yaparak haber toplamak ve tekniklerine göre radyo ve televizyon haberi yapmak yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 106 Haber Toplama ve Yazma II

Örenciye gündemi izlemek ve uygun teknikler kullanarak haber yazmak ve yapmak becerileri kazand覺r覺lacakt覺r.


MRTP 107 Temel Kamera

Bu ders ile örenci; kameray覺 çekime haz覺rlamak ile ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 110 Kurgu Teknikleri I

Kurgunun görsel anlat覺mdaki yerini ve önemini anlatmak, kullan覺lan kurgu türlerini, yöntemlerini, görsel ilikilendirme ve kurallar覺n覺 öretmek amaçt覺r.

 

MRTP 111 Temel 襤letiim

襤letiimin temel kavramlar覺 aç覺klanacak, anlamland覺r覺lmas覺 salanacak; benlik, sosyal balam, alg覺lama süreci, kodlar, dil, ideoloji, güç ilikileri gibi kavramlarla ilikisi belirtilecek ve etkili temel iletiim becerisi kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 114 Yay覺n Planlama ve Yönetimi

Bir yay覺n kuruluunun hedef kitlesinin davran覺, beklenti, gereksinim ve isteklerine uygun yay覺n yapma zorunluluu yan覺nda TV programc覺l覺覺na iliki temel kuramsal yakla覺mlar tan覺t覺lacak ve deiik programlama stratejileri ile ilgili bilgi verilecektir. Ana ak覺m ve tematik TV yay覺nc覺l覺覺 üzerinde durularak, etkili yay覺n ak覺覺 haz覺rlanmas覺nda izlenecek yöntemler ayr覺nt覺l覺 olarak tart覺覺lacakt覺r.

 

MRTP 115 Senaryo

Bu derste, TV, radyo, tan覺t覺m filmi, sinema filmi, k覺sa film ve belgesel gibi görsel-iitsel alanlarda farkl覺 metinlerin nas覺l kullan覺ld覺覺; konular覺n nas覺l seçilip s覺raland覺覺 ve ileme teknikleri aktar覺lacakt覺r.

 

MRTP 116 Ayd覺nlatma Estetii ve I覺k Teknikleri

Bu ders ile örenci; televizyon ayd覺nlatmas覺 yapmak, 覺覺k ve gölge kullanarak etki yaratmak ve görüntü düzenlemesi yapmakla ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 118 Sinema Sanat Tarihi

Sinema estetiinin geliim süreci, temel problem ve çat覺ma noktalar覺, sinema kuramlar覺n覺n aç覺klanmas覺, egemen estetik deerlerin ve alternatif estetik deerlerin oluumunun, üretilen filmler üzerinden anlat覺lmas覺 yoluyla, sinema tarihi aktar覺lacakt覺r.

 

MRTP 119 Çekim Teknikleri ve Görüntü Düzenleme

Bu ders ile örenci; uzmanl覺k alanlar覺na göre çekim yapmak, konu ve anlam dorultusunda sahne ve görüntü düzenlemekle ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 121 Popüler Kültür ve 襤letiim Araçlar覺

Toplumlar覺n tümünü derinden ve çok yayg覺n biçimde etkileyen popüler kültürün öncesi, douu, tan覺mlar覺, görünü biçimleri, yay覺lma ortamlar覺 ve iletiim araçlar覺n覺n popüler kültürün yay覺lmas覺ndaki rolü anlat覺lacakt覺r.

 

MRTP 190 Staj

Örencilerin, yasan覺n öngördüü sürede kamu ve özel kurumlarda mesleki uygulama yaparak okulda ald覺klar覺 eitimi sektör içinde pekitirmeleri ve izlenmeleri amaçlanmaktad覺r.

 

MRTP 201 Belgesel Film

Belgesel türleri; toplum yaam覺nda, sorunlar覺n anlat覺lmas覺nda, bilinç oluturulmas覺nda belgeselin üstlendii ilev; belgesel yap覺m覺ndaki evreler; Dünya’da ve Türkiye’de belgeselin tarihi; bir belgeselin yorumlanmas覺; görüler; türün farkl覺 ak覺mlar覺 anlat覺lacakt覺r.

 

MRTP 202 Televizyon Reklamc覺l覺覺

Reklam覺n pazarlama iletiimi sürecindeki yeri ve rolü anlat覺lacak; örenciye, yarat覺c覺 sürecin temellerini anlamak ve uygulamal覺 olarak ilerletmek f覺rsat覺 sunulacak; reklamc覺n覺n reklam verene, tüketiciye, topluma ve dile kar覺 sorumluluklar覺, meslek etii ve ilkeleri de ele al覺nacakt覺r.

 

MRTP 203 Kurgu Teknikleri II

Bu ders ile örenci deiik türde yap覺mlar覺n kurgusunu yapmakla ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 207 Televizyon Programc覺l覺覺

Görsel anlat覺m kurallar覺n覺n kuramsal yan覺, mercekler, kamera, grafik – kompozisyon, kurgu, yap覺m ve yönetimi temelinde bir televizyon yap覺m覺n tüm aamalar覺 ilenecek, ENG (Electronic News Gathering) ve EFP (Electronic Field Production) çekim ekip ve donan覺m覺n覺n farklar覺 anlat覺lacak ve canl覺 yay覺n yap覺m覺nda kullan覺lacak ara görüntüler ve canl覺 yay覺n覺n haz覺rl覺k aamalar覺 uygulamal覺 olarak öretilecektir.

 

MRTP 212 Bilgisayarda Resim 襤leme

Bu ders ile örenciye, bilgisayarda resimler üzerinde ileme yapmakla ilgili yeterlikler kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 216 Mesleki Bilgisayar

Bu ders ile örenciye bilgisayar覺 h覺zl覺 ve etkin kullanma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 218 Yeni 襤letiim Teknolojileri

Elektronikteki ve biliimdeki gelimelerin salad覺覺 olanaklarla ortaya ç覺kan Yeni 襤letiim Teknolojilerini (Y襤T), bu alanda yap覺lan uygulamalar覺n küresel iletiim, kültür, eitim, ekonomi, ticaret, siyaset ve toplum yaam覺na etkilerini ele al覺r.

 

MRTP 220 Meslek Etii

T. C. Anayasas覺’n覺n ilgili maddeleri, bilgiyi verene ve bilgiye sayg覺, bilginin elde edilme koullar覺, bilgi kaynaklar覺 – yay覺nc覺 ilikisi; doruluk, yans覺zl覺k, dürüstlük, çocuklar覺 ve kad覺nlar覺 gözetme vb. yap覺m ilkeleri aç覺klanacak; kamu alan覺 – özel alan fark覺, özel yaam – yay覺nc覺 ilikisi, özel yaam覺n gizlilii ele al覺nacakt覺r.

 

MRTP 221 Radyo ve Televizyon Tarihi

Radyo ve televizyonun dünyadaki geliimi ile Türkiye’deki radyo ve televizyonlar覺n kuruluu ile geliimi anlat覺lacakt覺r.

 

MRTP 222 Masaüstü Yay覺nc覺l覺k

Bu derste dergi ilanlar覺, el ilanlar覺 ve broürlerin tasar覺m覺 için sayfa düzenlerinin yap覺lmas覺ndan balayarak tipografi, grafik ve yaz覺 düzenlemeleri ile çizim araçlar覺n覺n kullan覺lmas覺 ile video payla覺m ilkeleri gibi güncel uygulamalar

 öretilmektedir. 

 

MRTP 223 襤letiim Hukuku

Kitle iletiimi alan覺nda yay覺nc覺l覺覺n ilk y覺llar覺ndan balayarak yap覺lan hukukî düzenlemeler; yay覺nc覺l覺覺n daha sonraki dönemleri; 1982 Anayasas覺’na göre Radyo ve Televizyon düzeni; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT); 3984 Say覺l覺 Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yay覺nlar覺 Hakk覺nda Kanun; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve yay覺nlar覺n düzeni anlat覺lacakt覺r.

 

MRTP 224 Mezuniyet Projesi

Örenci 3 dönem boyunca tüm mesleki derslerinde, kuramsal ve uygulamal覺 olarak örendiklerini mezuniyet projesinde bütünsel uygulamaya geçirecektir. Mezuniyet projeleri radyo-televizyon programlar覺, k覺sa film, belgesel gibi projelerden oluacakt覺r.

 

MRTP 225 Ses Kayd覺 ve Kurgu

Bu ders ile örenci; ses kayd覺 yapmak ve kayd覺n覺 kurgulamakla ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 226 Sinema TV'de Görsel Anlat覺m Teknikleri

Sinemada görsel-iitsel temel kavramlar覺, teorik ve uygulamal覺 olarak anlatmak ve kuramsal temel oluturmak amac覺 ta覺r. Çerçeve, kompozisyon, derinlik, perspektif, ayd覺nlatma, 覺覺覺n özellikleri, 覺覺覺n ölçülmesi, renk, renk 覺s覺s覺, filtreler, enstantane, diyafram, kameralar, objektifler, kamera aç覺lar覺, objektif aç覺lar覺, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, çekim/gösterim h覺zlar覺, özel efektler, film ve video bant formatlar覺 ve özellikleri gibi, görüntüyü oluturan temel kavramlar üzerine kurulacakt覺r.

 

MRTP 227 Video Çekim ve Kurgu

Bu ders ile örenci; video çekim yapma ve video kurgusu ile ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 228 襤nternet Habercilii

Bu ders ile örenciye, temel editör ilemlerini gelitirmek, internet haberi yazmak, mültimedya uygulamalar覺 haz覺rlamak ve editoryal ilemleri yapmak yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 229 Televizyon Dramas覺

Bu ders ile örenci; televizyon dramas覺 haz覺rlamak ile ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MRTP 231 Uzman Gazetecilik

Bu ders ile örenciye, radyo ve televizyon için haber ve haber nitelii ta覺yan güncel programlar için metin yazma yetenei kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MRTP 233 Radyo Televizyon Habercilii

Bu ders ile örenciye, yaz覺l覺 bas覺n覺n tan覺m覺, dünyada ve Türkiye'deki gazeteciliin tarihsel geliimi, tarihçesi, gazeteciliin temel ilkeleri aktar覺lacak; haber kaynaklar覺 ve ajanslar tan覺t覺lacak; sesli ve görüntülü gazetecilik uygulamalar覺 yapt覺r覺lacakt覺r.

 

ATA 151  Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri.

 

襤NG 103 襤ngilizce I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir.

 

襤NG 104 襤ngilizce II

Bu ders 襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺; onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma

 

MÇGE 227 SATRANÇ

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MKAB 220 BEDEN D襤L襤

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.