Ders Tan覺mlar覺

MREP 101 Rölöve

Eski eser bir yap覺n覺n korunmas覺nda rölövenin önemi, nas覺l yap覺ld覺覺, kullan覺lan basit aletler bu dersin konusunu oluturmaktad覺r.

 

MREP 103 Mimarl覺k ve Sanat Tarihi I

Örencilere genelde sanat, özelde mimarl覺k konusunda genel bilgi verilmektedir. Mimarinin tarihsel geliimi, geçirdii evreler ve deiim süreçleri de bu dersin kapsam覺 içerisindedir.

 

MREP 105 Geleneksel Yap覺 Bilgisi I

Örencilere korunmas覺 gereken ta覺nmaz kültür varl覺klar覺na ait yap覺 bilgisi ve bilinci kazand覺rmaya yöneliktir. Bu amaçla, Geleneksel Yap覺 Bilgisi 1 dersinde Selçuklu ve Osmanl覺 Dönemi eserleri genelde yap覺sal aç覺dan incelenmektedir.

 

MREP 107 Matemematik

Örencilere temel matematik ve geometri bilgisi vermek. Temel Matematik ,Aç覺lar,Üçgenler, Özel Üçgenler, Poligonlar, Dörtgenler,Daire, Yay ve Aç覺, Benzer Üçgenler, Benzer Poligonlar, Üçgen içindeki Metrik 襤likiler , Paralel Dorular ve Düzlemler konusunun anlat覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 109 Teknik Resim ve Tasar覺 Geometri

Örencilere, yeni bir dil olarak, kendisini ifade edebilmesi amac覺yla mimari çizim dili anlat覺lmakta, bu amaçla önce basit çizimler, daha sonra iki boyutlu obje çizimi ve ifadesi gösterilmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 111 Koruma Kuram覺

Örencilere Konum ve tespit k覺staslar覺, Sit-An覺t çal覺mas覺; Tescil çal覺mas覺; sit lejantlar覺 çal覺mas覺; Tek yap覺n覺n incelenmesi; Kentsel Sit’in incelenmesi; Envanter çal覺mas覺; Röleve projesi, arat覺rma kaz覺s覺; Kentsel sit için bilgi toplama çal覺mas覺; Sal覺klat覺rma ve yeniden ilevlendirme konular覺n覺n anlat覺m覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 102 Yap覺 Malzemesi

Örencilere  malzemeye giri; iç yap覺, malzemede mekanik, 覺s覺sal, fiziko-kimyasal gibi çeitli özellikler aktar覺larak, yap覺 malzemelerinin özelliklerin tan覺ma bilgisinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 104 Mimarl覺k ve Sanat Tarihi II

Örencilere sanat覺n tan覺m覺, douu, kayna覺, amac覺 ve ilevinin ilendii bu disiplin içinde mimarl覺k ile toplumun, ehirciliin, fiziksel çevrenin ilikileri, mimarl覺覺n tan覺m覺 ve kavramlar覺 konular覺n覺n anlat覺m覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 106 Geleneksel Yap覺 Bilgisi 2

Örencilere korunmas覺 gereken ta覺nmaz kültür varl覺klar覺na ait yap覺 bilgisi ve bilinci kazand覺rmaya yönelik olarak Selçuklu ve Osmanl覺 Dönemi eserleri genelde yap覺sal aç覺dan incelenmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 108 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Mevzuat覺

Örencilere; i güvenlii mevzuat覺, içi sal覺覺 ve i güvenlii ile ilgili mevzuat 1475 say覺l覺 i kanunu içi sal覺覺 ve i güvenlii ile ilgili tüzük ve yönetmelikler, içi sal覺 ve i güvenlii tüzüünün anlat覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 110 Restorasyon Uygulama teknikleri

Örencilere ; korunmas覺 gerekli kültür varl覺klar覺n覺n koruma sorunlar覺n覺n saptanmas覺, kültür varl覺klar覺na uygulanabilecek müdahale türleri tan覺mlanmas覺, kültürel varl覺klar覺n korunmas覺na yönelik çal覺malar örnek uygulamalarla yasal çerçevede anlat覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 112 Teknik Çizim

Örencilere, yeni bir dil olarak, kendisini ifade edebilmesi amac覺yla mimari çizim dili anlat覺lmakta, bu amaçla önce basit çizimler, daha sonra iki boyutlu obje çizimi ve ifadesi gösterilmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 201 Keif ve Metraj

Örencilere; kamu 襤hale Yasas覺 ve ta覺nmaz kültür varl覺klar覺n覺n bak覺m, onar覺m, restorasyon, deerlendirme, muhafaza ve nakil ileriyle bu maksatla haz覺rlanacak projelerin yap覺lmas覺 hakk覺ndaki yönetmeliin incelenmesi; antiyeler; Yap覺larda kontrollük hizmetleri; Birim fiyat tarif ve analizleri; Kaz覺 ve ta覺malar ve hesap ileri, 襤hale dosyalar覺n覺n haz覺rlanmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 203 Mimarl覺k ve Sanat Tarihi III

Örencilere; mimarinin balang覺c覺, M.Ö. Anadolu Uygarl覺klar覺nda Mimarl覺k, Hitit Mimarl覺覺; Urartu Mimarl覺覺; Grek Mimarl覺覺; Roma Mimarl覺覺 ve bu kültürlerin sanata olan katk覺lar覺n覺n anlat覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

MREP 205 襤nce Yap覺 I

Örencilere, yap覺 içinde ince yap覺n覺n yeri ince yap覺n覺n ve malzemelerinin tan覺t覺lmas覺, uygulama bilgilerinin verilmesi amaçlanm覺t覺r.

 

MREP 207 Onar覺m Atölyesi

Örencilere geleneksel yap覺lar覺m覺z覺n, iç ve d覺 süsleme elemanlar覺n覺n teknik ve estetik yönleriyle yaat覺lmas覺, ta覺nabilir eserler dahil olmak üzere onar覺m konusunda teorik ve uygulamal覺 yakla覺mlar覺, alç覺 süsleme (kartonpiyer, furu vb) alç覺, Pencere, Malakari, Edirnekari, stuko, fresk ilemlerinin yap覺m teknikleri konular覺nda teorik bilgi ve uygulama bilgilerinin verilmesi amaçlanm覺t覺r.

 

MREP 209 Restorasyon Uygulama Teknikleri

Örencilere restorasyon uygulamalar覺n覺n geçmii ve dünyada uygulanan güncel restorasyon teknikleri örencilere tan覺t覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

MREP 211 Restorasyon Kimyas覺

Genel kimya bilgilerini örenmek, tarihi yap覺lardaki bozulmalar覺 kimyasal aç覺dan incelemek, kimyasal maddelerle koruman覺n nas覺l yap覺laca覺n覺 örenmek.

 

MREP 213 Geleneksel El Sanatlar覺 Restorasyon ve Konservasyon

Konservasyon ve restorasyon konusunda genel bilgiler, tarihçe, maddi kültür varl覺覺 olarak korunmas覺 gerekli ta覺n覺r - ta覺nmaz kültür varl覺klar覺na ilikin tan覺mlar, koruma konusunda ulusal ve uluslararas覺 idari yap覺lama ve ileyii, koruman覺n uygulanmas覺 konusunda genel bilgiler, temel ilkeler, ta覺nabilir eserlerin konservasyon ve restorasyonunda uygulanacak ilke ve yöntemler, konservasyon ve restorasyonda dokümantasyon, “nas覺l bir koruma“ konusunda genel deerlendirme konular覺 ele al覺n覺r

 

MREP 215 Ahap Malzeme ve Yap覺m Teknikleri

Organik bir malzeme olarak ahab覺n genel yap覺s覺n覺n incelenmesi, kimyasal yap覺s覺 ve fiziksel özellikleri, ahab覺n özürleri, ahab覺 tahrip eden bitkisel ve hayvansal zararl覺lar ve bunlar覺n oluturduklar覺 ahap hastal覺klar覺; su ve nem ilikisi, yap覺larda kullan覺lan aaç türlerinin makroskopik özelliklerine göre örneklerle tan覺t覺lmas覺, ahap y覺ma ve ahap iskelet yap覺m teknikleri, geleneksel aaç içilii teknikleri, yap覺 elemanlar覺n覺n balant覺, geçme ve ekleme teknikleri, balant覺larda kullan覺lan metal elemanlar, markalama ve kesme teknikleri öretilir. Ayr覺ca çizim ve atölye uygulamalar覺 yap覺l覺r.

 

MREP 217 Eski Eserlerin Korunmas覺 ve Restorasyonu

Koruma kavram覺 ve boyutlar覺n覺n tan覺mlanmas覺, tarihi çevre bilinci ve oluturulmas覺, korunmas覺 gerekli deerlerin tan覺mlanmas覺 ve s覺n覺fland覺r覺lmas覺, korunmas覺 gerekli kültür varl覺klar覺n覺n koruma sorunlar覺n覺n yasal çerçevede anlat覺lmas覺

 

MREP 202 Malzeme Bozulmas覺 ve Koruma

Örencilere korumac覺l覺覺m覺z覺n tarihçesi; Anadolu Selçuklu ve Osmanl覺larda bay覺nd覺rl覺k kurumu ve ileyii; Hassa Mimarl覺k Oca覺; Yap覺larda koruma sistemleri hakk覺nda bilgi verilmesi amaçlanm覺t覺r.

 

MREP 204 Bezeme Onar覺m Teknikleri

Örencilere  geleneksel yap覺lar覺m覺z覺n, iç ve d覺 süsleme elemanlar覺n覺n teknik ve estetik yönleriyle yaat覺lmas覺, ta覺nabilir eserler dahil olmak üzere onar覺m konusunda teorik ve uygulamal覺 yakla覺mlar覺, alç覺 süsleme (kartonpiyer, furu vb) alç覺, pencere, Malakari, Edirnekari, stuko, fresk ilemlerinin yap覺m teknikleri konular覺nda teorik bilgi ve uygulama bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 206 襤nce Yap覺 II

Örencilere 襤nce yap覺 I dersinin  bir devam覺 olarak bu derste pencere, kap覺, merdiven detaylar覺 incelenmesi amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 208 Onar覺m Atölyesi 2

Örencilere, mevcut Atölyeler Çerçevesinde ve Atölye Ortam覺nda Geleneksel Bir Yap覺da Ta, Ahap, Metal, Alç覺, Çini vb. Gibi En Az 襤ki Deiik Gerecin Birlikte Kullan覺ld覺覺 Tahrip Olmu Bir K覺sm覺n覺n veya Yap覺 Eleman覺n覺n 襤ncelenmesi / Rölövesinin Ç覺kart覺lmas覺 / Hasarlar覺n覺n Saptanmas覺 / Koruma Önerilerinin belirtilmesi  amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 210 Bitirme Projesi

Örencilere örendikleri kuramsal ve pratik tüm bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki bir konu üzerinde mezuniyet projesi haz覺rlamas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 212 Süsleme ve Onar覺m Teknikleri

Bu dersin amac覺 geleneksel yap覺lar覺m覺z覺n, iç ve d覺 süsleme elemanlar覺n覺n teknik ve estetik yönleriyle yaat覺lmas覺, ta覺nabilir eserler dahil olmak üzere onar覺m konusunda teorik ve uygulamal覺 yakla覺mlar覺, alç覺 süsleme (kartonpiyer, furu vb) alç覺, 
Pencere, Malakari, Edirnekari, stuko, fresk ilemlerinin yap覺m teknikleri konular覺nda teorik bilgi ve uygulama bilgileri vermektir.

 

MREP 214 Mozaik Yap覺m Teknikleri, Bozulma Sebepleri, Koruma ve Onar覺m Yöntemleri

Yap覺ld覺覺 dönemin kültür ve yaam biçimi yans覺tan birer tarihi , kültürel deer ve sanat eseri olan mozaiklerin yap覺m tekniklerini öretmek, bozulma sebeplerini ve süreçlerini tespit etmek ve doru onar覺m-koruma yöntemlerini anlatmak, uygulama yapt覺rmakt覺r.

 

MREP 216 Ta Teknolojisi

Örenciye, geleneksel mimarimizde kullan覺lan ta türleri, özellikleri, yap覺da uygulama ekilleri, teknolojileri ve bozulma mekanizmalar覺 teorik olarak aç覺kland覺ktan sonra atölyede çeitli ta yüzey ilemeleri ve yüzey temizleme uygulamalar覺n覺n yapt覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MREP 218 Metal Teknolojisi

Örenciye, geleneksel mimarimizde kullan覺lan metal türleri, özellikleri, yap覺da uygulama ekilleri, üretim teknolojileri ve bu metallerdeki bozulma mekanizmalar覺 teorik olarak aç覺kland覺ktan sonra atölyede metal yüzey temizlii, döküm teknikleri gibi çeitli uygulamalar yapt覺r覺lmaktad覺r.

 

MÇGE 234 SATRANÇ

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

 

MBPR 252 Bilgi Ve 襤letiim Teknolojisi

Bu derste biliim olanaklar覺n覺 kullanarak kendini gelitirmek ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBSG 234 襤letme Yönetimi

襤letme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

MH襤T 151 Arat覺rma Yöntem Ve Teknikleri

Bu derste örenciye; arat覺rma yapma yeterliklerini kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 153 Kalite Güvencesi Ve Standartlar覺

Bu derste; i hayat覺nda kalite güvencesi ve standartlar覺 ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri Ve 襤nkilap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA 152 ATATÜRK 襤LKELER襤 Ve 襤NK襤LAP TAR襤H襤  II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

 

.襤NG 103 襤ng覺l覺zce  I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir.

 

襤NG 104 襤ngilizce  II

Bu ders 襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

襤NG 305 Mesleki 襤ngilizce  I

Bu derste yabanc覺 dilde konuklara bilgi verilmesini salama yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r

 

襤NG 306 Mesleki 襤ngilizce  II

Bu derste yabanc覺 dilde konuklara bilgi verilmesini salama yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

TRD 157 Türk Dili  I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺, onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili  II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.