Mimari Restorasyon Program覺

 

Mimari Restorasyon Program覺 Hakk覺nda

Mimari Restorasyon, tarihsel ve kültürel anlamda deer ta覺yan ve kültür varl覺覺 olarak deerlendirilen mimari eserlerin bilimsel ve doru yöntemlerle korunmas覺n覺 ve onar覺lmas覺n覺 salayarak gelecee aktar覺lmas覺n覺 amaçlayan bir meslek dal覺d覺r.

Mimari Restorasyon Program覺’ndan mezun olmalar覺yla birlikte kültür varl覺覺 aç覺s覺ndan dünyan覺n en bereketli topraklar覺na sahip olan ülkemizde bu alanda yap覺lacak çal覺malarda etkin görevler alacak restoratörler, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inaat mühendisleri vb. meslek mensuplar覺yla birlikte çal覺acaklard覺r. Restorasyon projelerinde bölüm mezunlar覺ndan;

·         An覺tlar ve an覺tsal yap覺lar覺n envanter çal覺malar覺n覺 yapabilmesi,

·         Sanat tarihi arat覺rmalar覺n覺 gerçekletirebilmesi,

·         Rölöve çal覺malar覺n覺 gerçekletirebilmesi

·         Restitüsyon önerisini sunabilmesi,

·         Restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerini haz覺rlayabilmesi,

·         antiyede sorumlu mimar ile ustalar aras覺ndaki iletiimi salayabilmesi gibi iler yapmas覺 beklenir.

 

Mimari Restoratörlerin Çal覺ma Alanlar覺 – 襤 Olanaklar覺

Mimari Restorasyon Program覺 mezunlar覺,

·         Kültür ve Turizm Bakanl覺覺’na bal覺 ilgili birimlerde,

·         Çevre ve ehircilik Bakanl覺覺’na bal覺 birimlerde,

·         Milli Saraylar’da

·         Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlar覺nda

·         Müzelerde,

·         Belediyelerde,

·         Arkeolojik kaz覺larda,

·         Mimarl覺k bürolar覺nda,

·         Restorasyon projelerinde çal覺abilme olana覺na sahiptirler.

 

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Program覺 Ne Zaman Faaliyete Balad覺?

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Program覺, insanl覺覺n ortak miras覺 olan ve gelecek kuaklara aktar覺lmas覺 bir zorunluluk olan kültür varl覺klar覺na yönelik yap覺lacak koruma ve onar覺m çal覺malar覺n覺 gerçekletirecek nitelikli elemanlar yetitirmeyi hedef alm覺 ve Meslek Yüksekokulu, Mimarl覺k ve ehir Planlama Bölümü alt覺nda 2013-2014 Eitim Öretim y覺l覺nda faaliyetlerine balam覺t覺r.

 

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Program覺’nda Eitim – Öretim

Bata Restorasyon olmak üzere Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarl覺k konular覺n覺 kapsayan dersler teorik ve uygulamal覺 olarak ilenmektedir. Kampüsümüzün kültürel miras覺n en youn olduu 襤stanbul’da olmas覺 deiik dönemlere ait an覺tsal mimarl覺k eserlerini dorudan inceleme f覺rsat覺 dourmaktad覺r. S覺n覺f ve laboratuvar ortam覺nda ilenen derslerin yan覺 s覺ra yap覺lan teknik geziler ile de derslerde örenilen konular pekitirilmektedir. Ayr覺ca istee bal覺 olarak 1 y覺l 襤ngilizce Haz覺rl覺k eitimi al覺nabilir.

Bölümümüzde 30 günlük zorunlu staj uygulamas覺 bulunmaktad覺r. Örencilerimiz 襤stanbul Arkeoloji Müzeleri, Dolmabahçe Saray覺, 襤stanbul Büyükehir Belediyesi KUDEB,  襤stanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslar覺n覺n Yönetimi Uygulama ve Arat覺rma Merkezi (MÜZEYUM), ilçe belediyelerinin ilgili birimleri ile çeitli mimarl覺k firmalar覺nda stajlar覺n覺 yapmaktad覺rlar.

 

 

 

Bölümümüzü Kimler Tercih Etmeli?

  • Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarl覺k ve Güzel Sanatlara ilgi duyan,
  • El becerilerine sahip,
  • Kültür varl覺klar覺n覺 gelecek nesillere ulat覺rmak isteyen,
  • Çizim yapmay覺 seven örenciler Mimari Restorasyon Bölümü’nü tercih edebilirler.