Ders Tan覺mlar覺

MSAG 101 Genel Kimya

Kimyan覺n temel kavramlar覺, elementler, bileikleri, atom modelleri ve parçalar覺, periyodik cetvel, bileik formüllerinin yaz覺lmas覺, isimlendirilmesi ve mol kavram覺, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, maddenin youn fazlar覺, çözeltiler, radyoaktivite, kimyasal balar, asitler ve bazlar, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlar覺, organik kimya, hidrokarbonlar, alkoller ve eterler, aromatik bileikler.

 

MSAG 102 襤statistik

襤statistikle ilgili temel kavramlar, istatistikle ilgili yöntemler, ortalamalar, deikenler, merkezi y覺覺lma ölçüleri, mod medyan, standart sapma, z-t puan belirleme ve yorumlama, grafikler, olas覺l覺k, regresyon ve korelasyon, da覺l覺mlar覺n belirlenmesi ve yorumlanmas覺, istatistiksel analiz sonuçlar覺n覺n yorumlanmas覺, indeksler, arat覺rma yöntemleri.

 

MSAG 103 Temel Hukuk

Temel hukuk bilgisi, hukukun temel kavramlar覺, hukuk sistemleri, hukukun kaynaklar覺, yaz覺l覺 kaynaklar, örf ve adet, mahkeme kararlar覺 ve bilimsel içtihatlar, kiilik, kiilerin adlar覺, h覺s覺ml覺k, konut, aile, miras, eya, mülkiyet, hukuksal olaylar, hukuksal ilikiler, hukuksal ilemler, hukuksal ilemlerde sakatl覺klar, sözlemeler, haklar, kamu haklar覺, özel haklar, haklar覺n edinilmesi ve kaybedilmesi, haklar覺n korunmas覺, sorumluluk, yarg覺 yerleri, insan haklar覺.

 

MASG 104 襤 Sal覺覺 ve Meslek Hastal覺klar覺

襤 kazas覺 ve meslek hastal覺klar覺 genel bilgileri, nedenleri, meslek hastal覺klar覺n覺 oluturan fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörler, gürültünün, titreimin sal覺a etkileri ve önlemleri, i ortam覺nda bulunan tozlar, sal覺a zararl覺 maddeler, meslek hastal覺klar覺nda al覺nacak tedbirler, iyeri hijyeni ve temizlik.

 

MSAG 105 Makine ve Teçhizat I

Makine tan覺m覺 ve çeitleri, makine elemanlar覺n覺n s覺n覺fland覺r覺lmas覺, makine parçalar覺n覺n birletirilmesi, hareket ileten elemanlar, borular, dili çarklar, buhar kazanlar覺 ve iletimi, matkap tezgahlar覺 ve ilemleri, torna tezgahlar覺 ve ilemleri, freze tezgahlar覺 ve ilemleri, f覺r覺nlar, buhar kazanlar覺, pompalar planya tezgahlar覺 ve ilemleri.

 

MSAG 106 Makine ve Teçhizat II

Endüstriyel malzemeler, talama tezgahlar覺 ve ilemleri, tezkere tezgahlar覺 ilemleri ve makaslar, demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metal malzemeler, aaç ilerinde kullan覺lan aletler ve makineler, makinelerin onar覺m ve bak覺m覺, i makinelerinde güvenlik.

 

MSAG 107 Matematik

Say覺lar, deiken ve fonksiyon, say覺 dizileri ve fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, türev ve difrensiyel, trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma, logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, türevin uygulamalar覺, integral, integralin uygulamalar覺 (alan, hacim, a覺rl覺k merkezi,atalet momenti), çok deikenli fonksiyonlar, k覺smi türev.

 

MSAG 108 Ergonomi

Ergonominin tan覺m覺, douu, önemi, antropometrik, fizyolojik, psikolojik aç覺dan çal覺ma yeri düzenleme, enformasyon teknii ve bu teknie dayal覺 i yeri düzenleme, güvenlik teknii ve güvenlik tekniine dayal覺 i yeri düzenleme, i etüdü, çal覺ma yerlerinin ergonomik tasar覺m覺, ergonominin meslek hastal覺klar覺 ilikisi, ergonomi ve kalite kontrol ilikisi.

 

MSAG  109 襤 Sal覺覺 ve Güvenliine Giri

襤 Sal覺覺 ve Güvenlii’nin tarihi geliimi, kavram覺, kapsam覺, i güvenliinde temel unsurlar, tehlike ve risk kavramlar覺, i kazas覺 ve meslek hastal覺覺, i kazalar覺n覺n nedenleri, al覺nmas覺 gereken tedbirler, çal覺anlar覺 tehdit eden mesleki riskler, tehlikelerin kaynaklar覺, çal覺ma ortam覺, sal覺k gözetimi ve iyeri hekimi, i güvenlii uzmanlar覺n覺n i kazas覺ndaki sorumluluu.

 

MSAG 110 襤 Sal覺覺 ve Güvenlik Hukuku

6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Kanunu, tüzük, yönetmelik, yorumlanmas覺, i güvenlii uzman覺n覺n görev, yetki, sorumluluklar覺, yapt覺r覺mlar, cezai ve hukuki sorumluluk, as覺l iveren alt iveren ilikisi, örnek Yarg覺tay kararlar覺n覺n incelenmesi

 

MSAG 112 Kimyasallar ve Tehlikeleri

Kimyasallar覺n tehlikelerini belirleyen kavramlar ve tan覺mlar覺, ölçme ve birimler, vektörler, hareket kanunlar覺, dairesel hareket, 覺s ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, önemli inorganik maddeler ve tehlikeleri, önemli organik maddeler ve tehlikeleri, radyoaktif maddeler ve tehlikeleri, teknik gezi, gözlem, statik denge ve esneklik, evrensel çekim kanunu.

 

MSAG 201 ISG Risk Analizi

Tehlike ve risk kavramlar覺, risk analizi, denetim ve kontrol, risk haritas覺, ön tehlike analizi, eer olursa yöntemi,  i güvenlik analizi, birincil risk analizi, risk deerlendirme karar matrisi, tehlike ve iletebilme çal覺mas覺 metodolojisi, hata aac覺 analizi yöntemi, güvenlik denetimi, olay aac覺 analizi yöntemi, neden ve sonuç analizi.

 

MSAG 202  Ta覺ma ve Depolama

Nakliyat ve ta覺mac覺l覺k, depolama yöntemleri, depo özellikleri, sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri, kat覺, s覺v覺 ve gaz maddelerin s覺n覺fland覺r覺lmas覺, depolanmas覺 ve ta覺nmas覺, i kazalar覺, al覺nmas覺 gerekli önlemler

 

MSAG 203  襤 Sal覺覺 ve Güvenlii

襤 Sal覺覺 ve Güvenlii kavram覺 ve amaçlar覺, i güvenliinde temel unsurlar, i kazalar覺n覺n maliyeti, nedenleri, al覺nmas覺 gerekli tedbirler, tehlikeli unsurlar, makine tan覺m覺 ve çeitleri, elektrik bilgisi, ISG eitimi.

 

MSAG 204 襤 Güvenlii Eitim Metotlar覺

襤 güvenlii eitimin amac覺, kapsam覺, konular覺, yöntemler, içi eitiminin yöneldii yetikinler, yetikin eitimi, eitimin yeri ve zaman覺, teknikler, araç ve gereçler.

 

MSAG 205 Yang覺ndan Korunma Yöntemleri

Yanma ve ön koullar覺, yang覺n覺n nedenleri, patlamalar,  kimyasal temel bilgileri, yan覺c覺 maddeler, tehlikeli maddeler, ateleme olay覺, yanma olay覺n覺n seyri, yang覺n söndürme maddeleri, yang覺ndan korunma yöntemleri,  yang覺n yerindeki tehlikeler, yang覺n güvenlik önlemleri, yang覺n yerindeki organizasyon ve haberleme teknikleri, tatbikat ve kurtarma

 

MSAG 206 ISG Yönetim Sistemleri

Temel kavramlar, ISG politikas覺, ISG yönetimi, ISG alan覺nda planlama çal覺malar覺, i kazalar覺 ve olaylar覺 inceleme, kazalar, kaza analiz yöntemleri, acil durumlara haz覺rl覺k, i gücü kayb覺n覺

azaltmak, risk denetimi, eitim ve yeterlilik, bilinçlendirme, düzeltici-önleyici faaliyetler, acil durum haz覺rl覺覺, performans ölçümü, izleme ve ölçme, i sal覺覺na genel bak覺.

 

MSAG 207 Acil Durum Yöntemi

Afet ve Endüstriyel Kaza Durumlar覺, Yang覺n,  Deprem, Sel ve Dier Afetler, Kaza Nedenleri, Acil Durum Yönetimi, Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planlar覺, Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar, Yard覺m isteme, 襤lk Yard覺m Bilgisi, Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri Yapmak, 襤pten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullan覺lmas覺, Haz覺rlanmas覺.

 

MSAG 208 Bina Yönetim Sistemleri

Yang覺n Güvenlik Sistemleri, H覺rs覺z Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemleri, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri,  Ayd覺nlatma Sistemleri, Bina 襤çi Haberleme Sistemleri, Geçi Kontrol Sistemleri, 襤klimlendirme Sistemleri.

 

MSAG 209 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Mevzuat覺 I

6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Kanunu, 4857 say覺l覺 襤 Kanunu, 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii ile ilgili tüzük ve yönetmelikler.

 

MSAG 210 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Mevzuat覺 II

6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Kanunu, 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii ile ilgili tüzük ve yönetmelikler, yorumlanmas覺, uygulanmas覺, iveren ile çal覺anlar覺n görev, yetki ve yükümlülükleri, i sal覺覺 ve güvenlik hizmetleri, i yeri hekimi ve i güvenlii uzmanlar覺, sal覺k gözetimi, çal覺anlar覺n eitimi, çal覺anlar覺n yükümlülükleri,   yasal yapt覺r覺mlar, cezai ve hukuki sorumluluk, örnek yarg覺tay kararlar覺n覺n incelenmesi.

 

MSAG 211 Arama ve Kurtarma Bilgisi

Tehlike durumunda yap覺lacaklar, risk gruplar覺, tehlike an覺nda makinelerin ve aletlerin kullan覺m覺, araman覺n ve kurtarman覺n esaslar覺,  halatlar ve kullan覺m覺, hidrolik ay覺raç, krikolar, vinçler, ime yast覺klar.

 

MSAG 212 Elektrik ebeke Tesisleri ve Güvenlik

Temel Kavramlar, elektriin yap覺s覺, özellikleri, elektrik ebeke tesisleri, alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim, tehlikeli gerilim, topraklay覺c覺, y覺ld覺z noktas覺, faz, nötr, orta, s覺f覺r, koruma iletkenlerinin tan覺t覺lmas覺, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtar覺, k覺sa devre ve hat temaslar覺, gövde ve toprak temaslar覺, elektriin insan vücudundaki etkileri, yol açt覺覺 hasarlar, elektrik ak覺m覺ndan korunma, elektrikli cihazlarda al覺nacak tedbirleri, elektrik çarpmas覺nda ilk yard覺m.

 

MSAG 213 Uyar覺 襤aretleri, Levha Standartlar覺 ve Koruyucu Ekipmanlar

襤aret ve uyar覺 levhalar覺, çeitleri, levha standartlar覺, güvenlik ve sal覺k iaretleri yönetmelii,  araç, gereç, koruyucu ekipman ve teçhizat覺n tehlike, kimyasal, fiziksel, sal覺k bak覺m覺ndan özel iaretlendirme ve etiketleme yöntemleri, tehlikeli maddelere ait etiketlendirme ve iaretleme, kalibrasyon, eitim ve uygulama koullar覺.

 

MSAG 214 Ölçme Teknii ve 襤 Güvenlii

Temel birimler, standart ölçme ve kalibrasyon, ölçü hatalar覺, doru ak覺m ölçmeleri, alternatif ak覺m ölçmeleri, temek elektriksel ölçümler, güç ve enerji ölçmeleri, parametrelerin ölçülmesi, endüstriyel ölçmeler.

 

MSAG 216 Endüstriyel Kontrol Elemanlar覺

Kontrol elemanlar覺, anahtarlama ve tetikleme elemanlar覺, sensörler ve transdüserler, röle, yar覺 iletken elemanlar, elektromagnetik kontrol elemanlar覺, motorlar.

 

MSAG 217 Fonksiyonel Güvenlik

Temel kavramlar, güvenlik, iyerinde i sal覺覺 ve güvenlii politikas覺 gelitirme, eitimi, ortak sal覺k ve güvenlik birimleri, i sal覺覺 ve güvenlii uzman覺 ve iyeri hekimi’ nin görev, yetki ve sorumluluklar覺, i sal覺覺 ve güvenlii kurullar覺 oluturma, görev, yetki ve sorumluluklar覺, denetim.

 

MSAG 218 Çal覺ma Psikolojisi

Sal覺kl覺 ve güvenli çal覺ma ortam覺, bireyin ie uyarlanmas覺, personel seçimi, eitimi, çal覺ma koullar覺n覺n bireyin fiziksel ve psikolojik yap覺s覺na göre ekillendirmesi süreçleri, çal覺ma yaam覺na ilikin koullar覺n iyiletirilmesi, motivasyon, i psikolojisi.

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi – I

Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I dersinin içerii Osmanl覺 襤mparatorluu’nu çöküe götüren nedenler, Milli Kurtulu Mücadelesi ve bunun öncesinde yap覺lm覺 olan kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç覺l覺覺, Sevr Antlamas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺 ve Lozan Antlamas覺

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi – II

Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II dersinin içerii Türk 襤nk覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyet’in ilan覺, eitim ve kültür ink覺lâplar覺, iktisadi ve sosyal ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺 ve Atatürkçülüün temel ilkelerinden olumaktad覺r.

 

MSAG 111 Bilgisayar

Bilgisayar donan覺m覺, iletim sistemleri,  windows iletim sistemi, microsoft word, microsoft excel, microsoft powerpoint, biliim teknolojileri, veri türleri, deikenler, sabitler, aritmetiksel ve mant覺ksal ifadeler, ak覺 çizgeleri, kodlama sistemleri, giri/ç覺k覺 deyimleri, ak覺 kontrol deyimleri: döngüler, koullar, fonksiyonlar ve altyordamlar, s覺n覺flar, nesneler, s覺ralama ve arama algoritmalar覺, kullan覺c覺 arayüzleri oluturma, dosya ve veritaban覺 ilemleri, hata yönetimi, program modülleri aras覺 iletiim.

 

ING 103 襤ngilizce – I

襤ngilizce dilbilgisinin temel özellikleri incelenir, yazma-konuma pratikleri yap覺l覺r. Amaç örencilerin, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olmalar覺d覺r.

 

ING 104 襤ngilizce – II

Örenciler bu derste geçmie yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düüncelerini aktarabilecek; nazik bir ekilde bir ey yemeye veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanlar覺 tarif edebilecek ve onlar覺n sahip olduu eyalar覺ndan bahsedebilecekler; insanlar覺n benzer ve farkl覺 yönlerini kar覺lat覺rabilecek; çeitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu, olay veya duruma yönelik duygu ve düüncelerini aç覺klayabilecek; bilgi isteyen, teekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha önce yapt覺klar覺 ilerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.

 

ING 305 Mesleki 襤ngilizce – I

Mesleki yabanc覺 dil yeterliklerine temel tekil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelletirilerek tekrar覺, elektrik ve enerji teknolojisi teknik terimleri, elektrik ve enerji teknolojisi çeitleri, elektrik ve enerji malzemeleri, elektrik ve enerji malzemelerinin kullan覺m覺, gaz ve tesisat覺 genel terimleri, gaz ve tesisat覺 malzeme ve ekipmanlar覺, gaz ve tesisat覺 çeitleri ve kurulumu.

 

ING 306 Mesleki 襤ngilizce – II

Mesleki konularda yaz覺l覺 ve sözlü iletiim kurma, ilgili alandaki sözcüklerin kullan覺lmas覺, teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede ingilizce, eletirel okuma ve yazma becerilerinin gelitirilmesi, fikirlerin grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade edilmesi öretilmektedir.

 

TRD 157 Türk Dili – I

Türk Dili dersleri örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺, onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili - II

Türk Dili II derslerinde örencilerin anlama (dinleme anlama, okuma anlama), anlatma (konuma, yazma) becerilerini gelitirmek amaçlanmaktad覺r. Bu yap覺l覺rken örencilerin dilbilgisi bilgilerini gelitirmek ve yaz覺m yanl覺lar覺n覺 düzeltmek de düünülmütür.