Program Hakk覺nda

 
HALKLA 襤L襤K襤LER ve TANITIM
 
  • 襤çinde bulunduumuz teknoloji ça覺nda k覺yas覺ya bir rekabet ortam覺 hüküm sürmektedir. 襤letmeler bu rekabet ortam覺nda ayakta kalabilmek için çeitli yönetim anlay覺lar覺 gelitirerek dirençlerini artt覺rmaya çal覺maktad覺rlar. 襤letmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tan覺tmak ve pazarlamak için çada iletiim tekniklerine ve bu teknikleri kullan覺p sürdürebilecek kaliteli bireylere ihtiyaç duyulmaktad覺r. Bu gelimelere paralel olarak, Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Program覺n覺n amac覺, bilimsel yöntemler 覺覺覺nda nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabanc覺 dil ile donan覺ml覺, mesleki sorumluluk ta覺yabilen, i ahlak覺na sahip, deiimlere ve gelimelere aç覺k olan sektörün ihtiyaç duyduu kaliteli gençleri yetitirmektir.

  • Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m Program覺’nda 襤ngilizce Haz覺rl覺k eitimi istee bal覺d覺r.
  • Program覺n teorik bilgileri pratik deneyimlere dönütürmeye dayal覺 eitim içerii, alan覺nda eitim alm覺 ve sektör deneyimi bulunan uzman kadrosuna dayanmaktad覺r. Program覺m覺zda, örencilerimizin sektörle yak覺nlamalar覺n覺 ve mesleki eitimlerini uygulama ans覺 yakalamalar覺n覺 salamak amaçlar覺yla düzenlenen staj program覺 kapsam覺nda sayg覺n kurum ve kurulularda mezun olmadan önce ald覺klar覺 eitimin pratii yap覺lmaktad覺r.
  • Halkla 襤likiler ve Tan覺r覺m Program覺 mezunlar覺; halkla ilikiler irketleri, reklam irketleri, çeitli özel ve kamu kurum ve kurulular覺nda çal覺ma olana覺 bulabilmektedirler.

     

                    
 

Örencilerimizin staj yapt覺klar覺 baz覺 iyerleri unlard覺r: