Ders Tan覺mlar覺

MH襤T 104 Kurumsal Halkla 襤likiler

Halkla ilikilerin genel hedefleri dorultusunda, kurumlar覺n amaçlar覺n覺 ekillendirmek. Kar覺lat覺klar覺 sorunlar覺 çözmek için kurum içi iletiimin önemini göstermek. Kriz yönetimi, kamu iletiimi, tüketici ilikileri, çal覺anlarla ilikiler, çevresel sorunlar üzerinde durarak,  planlar覺n覺n sorunsuz bir ekilde hedefine ulamas覺 için yap覺lmas覺 gerekenler öretilmektedir.

 

MH襤T 109 Görsel 襤letiim ve Tasar覺m

Temel dijital görüntülerin ve grafik tasar覺mlar覺n uygulamal覺 olarak bilgisayar ortam覺nda haz覺rlanmas覺 yetisinin örenciye kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r. Komutlar覺 kullanarak, dijital ortamda görüntü üzerinde oynayarak kendi görüntülerini yaratabilmelerini salamakt覺r. Ders,  görsel iletiim ve bilgisayarda grafik tasar覺m覺 alan覺nda çal覺may覺 hedefleyen örenciler için, görsel ve grafik tasar覺mlar覺n bilgisayar ortam覺nda haz覺rlanmas覺na giri niteliindedir.

 

MH襤T 110 Bütünleik Pazarlama 襤letiimi

Bu derste ürünler, tüketici tutum ve davran覺lar覺nda deiiklik yapma ve alg覺lamay覺 art覺rmak için kullan覺lan temel pazarlama ve tan覺t覺m ilkeleri incelenmektedir. Derste örenciler tüm pazarlama iletiimi unsurlar覺n覺; reklam, halkla ilikiler, sat覺, dorudan pazarlama konular覺n覺 ve iletiim konusunu örenmektedirler.

 

MH襤T 114 Reklam Yazarl覺覺

Metin yazarl覺覺 (Copy-writing) ve yarat覺c覺l覺k; Reklam yazarl覺覺 nedir? Edebiyat   ile ilikileri, reklam metni yazma teknikleri; Tarihte önemli reklam metinlerinin teknik ve semantik incelenmesi konular覺 bu dersin içeriini oluturur.

 

MH襤T 116 Halkla 襤likilere Giri

Örencilere Halkla ilikilerin temel kavramlar覺n覺 aktarmakt覺r. Halkla ilikiler alan覺n覺, kuramlar覺n覺 ve ilkelerini tan覺tmakt覺r. Arat覺rma sorunlar覺 üzerinde amaçlar覺n tart覺覺lmas覺, hedeflerin belirlenmesi, iletilerin biçimlenmesi,  doru iletiim kanallar覺n覺n seçimi ve sonuçlar覺n覺n deerlendirilmesi temel olarak ele al覺nacakt覺r.

 

MH襤T 118 Reklamc覺l覺a Giri

Reklam覺n boyutlar覺, reklam覺n sosyal, kanuni ve ahlaksal yönleri, reklamc覺l覺k sektörü, tüketici davran覺覺, pazar bölünme süreci, pazarlama ve reklam plan覺, yarat覺c覺 strateji süreç ve uygulama. Örencilerin reklamc覺l覺k sektöründeki tüm konular hakk覺nda uygulamal覺 olarak bilgi sahibi olma ve çal覺ma hayat覺na haz覺rl覺kl覺 olmalar覺d覺r.

 

MH襤T 120 襤letiim Bilimine Giri

"襤letiim Bilimi" dersi, örencilere iletiim bilimleri konusunda genel bir formasyon kazand覺rmay覺, kültür ile iletiim ilikisini sorgulama becerisi edindirmeyi amaçlamaktad覺r. 襤letiim ve iletiim türleri ile 襤letiimi yönetme konular覺 ilenmektedir.

 

MH襤T 122 Temel Pazarlama

Genel olarak pazarlama kavram覺n覺 ve pazarlaman覺n önemini anlatabilmektir. Temel pazarlama kavramlar覺, pazarlama fonksiyonlar覺, pazarlama bilgi sistemleri ile pazarlaman覺n temel bileenleri; ürün, fiyatland覺rma, tutundurma çabalar覺 ve yeni pazarlama yakla覺mlar覺na ait konular ilenmektedir.

 

MH襤T 151 Arat覺rma Yöntemleri

Amaç, bir arat覺rman覺n balang覺c覺ndan sonuna kadar izlenecek tüm ad覺mlar覺n bilimsel yöntemlerle incelenmesidir. Hedef; örencilere bilimsel arat覺rma al覺kanl覺覺 kazand覺rmak, yapacaklar覺 her türlü arat覺rmada yöntem ve yakla覺m konular覺nda bilgili olmalar覺 ve çada yaama ayak uydurmalar覺n覺 salamakt覺r.

 

MH襤T 153 Kalite Güvencesi ve Standartlar覺

Bu derste; i hayat覺nda kalite güvencesi ve standartlar覺 ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r. Kalite Yönetim Sisteminin Altyap覺s覺n覺 Oluturmak, Kalite Standartlar覺n覺 Uygulamak ve istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak, kalite standartlar覺n覺 göstererek kalite yönetimi kavramlar覺 verilmektedir.

 

MH襤T 190 Staj

Örencilerin, mesleki uygulama yapabilecekleri kamu ve özel kurumlarda eitim görmeleri ve izlenmelerini salamak dersin ana konusunu tekil eder.

 

MH襤T 201 Medya Planlamas覺 ve Sat覺n Alma

襤nteraktif medya, Medya s覺n覺flar覺, Planlaman覺n genel ilkeleri; 襤nteraktif Reklamc覺l覺k. 襤nteraktif televizyon, 襤nternet reklamc覺l覺覺, 襤nternet reklamc覺l覺覺n覺n sorunlar覺, 襤nteraktif planlama; yeni medya planlamas覺 konsepti, veritaban覺 pazarlamas覺 ve medya planlamas覺; medya ve tüketici ilikisi. Elence ve bilgi kayna覺 olarak medya; temel medya planlamas覺,GRP, 襤zlenme pay覺 gibi kavramlar öretilmektedir.

 

MH襤T 204 Bitirme Projesi

Halkla ilikiler ve Reklam çal覺malar覺n覺n ortak bir potada eritildii, herhangi bir dal覺yla ilgili, bir dan覺man gözetiminde gerçekletirilen ba覺ms覺z bir arat覺rma projesidir. Örencilerin düzenli bir programda sonuca ulamalar覺 salanmaktad覺r.

 

MH襤T 207 Yeni Medya ve 襤letiim Teknolojileri

Yeni iletiim teknolojilerinin iletiime getirdii yeni ortamlar覺n belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçi sürecinde meydana gelen oluumlar覺n hem kuramsal farkl覺l覺klar覺n hem de teknolojik altyap覺daki deimelerin kavranmas覺d覺r.

 

MH襤T 210 Halkla 襤likilerde Kriz Yönetimi

Kriz dönemlerinde yönetim. Kriz sürecinin aamalar覺 ve krizin yönetilmesi. Kriz ortam覺nda stres yönetimi gibi kavramlar teorik ve uygulamal覺 olarak anlat覺lmaktad覺r.

 

MH襤T 213 Müteri 襤likileri Yönetimi (CRM)

Bu derste müteri ilikilerini gelitirme,  müteri ilikilerinin ölçülmesi, örgütsel kültür ve deiim gibi konular覺n üzerinde durularak, müteri ilikilerinin nas覺l olmas覺 gerektiini örenir. Müteri hizmeti, müteriyi kazanma ve tutma yollar覺n覺 alg覺lar. Güncel teknolojik uygulamalar ile oluturulan stratejiler, müteri ilikileri yönetimi stratejisinin belirlenmesinde süreç-insan-teknoloji aras覺ndaki ilikilendirmeyi yapmay覺 salamaktad覺r.

 

MHIT 215 Reklam ve Yarat覺c覺 Stratejiler

Halkla 襤likiler ve reklâmc覺l覺k disiplinleri alan覺nda geçerli olan kavramlar覺 ve bu kavramlar覺n gündelik yaam uygulamalar覺 içindeki kullan覺mlar覺n覺, kültürle olan balar覺n覺; hem kuramsal hem de uygulamaya dönük çal覺malarla örenciye sunmak. Reklâmda anlam oluumu ve yarat覺c覺l覺k evrelerini, tüketici ve ürün iletiimini, reklâm kampanyalar覺n覺n aç覺k ve örtük ilevlerini ortaya koymak. K覺sacas覺 amaç reklâmc覺l覺覺, hem bir ekonomik etkinlik hem de bir sanatsal yarat覺 süreci olarak ele almaktad覺r.

 

MH襤T 218 Reklam Üretimi ve Kampanyalar覺

Reklam sektöründe yarat覺c覺 gurubun ileyi program覺na uygun olarak bir ürün ya da hizmetin reklam projelerinde yer alan logo tasar覺m覺, afi, billboard, gazete ve dergi ilanlar覺, outdoor tasar覺mlar覺, broür, pankart gibi dizaynlar覺n nas覺l bir yol izlenerek meydana getirilecei ve örencinin bir reklam kampanyas覺n覺n gerçekletirilmesi için gerekli donan覺ma sahip olmas覺n覺 ve yarat覺c覺 uygulamay覺 özümsemesini salamak dersin ana konusudur. Herhangi bir ürün, hizmet veya kurum için reklam yarat覺lmas覺 sürecinde gerekli olan yarat覺c覺 yön bilgi oluturma, reklam stratejisini belirleme, konumland覺rma yapma gibi konularda örenciye deneyim kazand覺rmak. Farkl覺 reklam yakla覺mlar覺n覺n baar覺l覺 reklam örnekleriyle deerlendirilmesi salanmaktad覺r.

 

MH襤T 219 Etkinlik Yönetimi

Bu ders Halkla 襤likiler departman覺n覺n örencilere tüm detaylar覺 ile markalar覺n hem kurumsal hem ürünler baz覺nda pazarlama stratejilerini nas覺l belirlendii ve bu belirlenen tüm proje ve organizasyonlar覺n覺 markan覺n imaj覺 dorultusunda en doru ekilde stratejik olarak nas覺l planlamalar覺 ve uygulamalar覺 gerektii anlat覺lacakt覺r. Sonras覺nda gene markan覺n imaj覺 dorultusunda yap覺lan projelerin ve organizasyonlar覺n bas覺na ve hedef kitlelere en doru ekilde ta覺nmas覺n覺n yollar覺 ve markaya getirdii sorular incelenecektir.

 

MH襤T 220 Sosyal Sorumluluk ve Etik

Gelecein yöneticilerine, özellikle günümüzde göz ard覺 edilen i ahlak覺 kavram覺n覺 tan覺tmak, i ahlak覺 ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlar覺n覺n bir iletmenin baar覺s覺 üzerindeki etkilerini göstermektir.

 

MH襤T 221 Halkla 襤likiler Kampanyalar覺

"Halkla 襤likiler Kampanyalar覺" dersinin amac覺, örencilerin Halkla 襤likiler Kampanya sürecini oluturan bileenleri kavramlar覺 ve uygulamal覺 örnekler üzerinde gerçekleecek tart覺malar sonucunda bir kampanya önerisi gelitirebilecek düzeye gelmelerini salamakt覺r.

 

 MH襤T 222 Marka Yönetimi

Marka Yap覺land覺rma ve Yönetimi; Marka Sat覺n Alma; Marka Genileme Stratejileri; Marka Statüsü; Marka Yönetiminin Tarihsel Evrimi; Marka Yönetimi ve Stratejik Yönetim; Marka Yönetiminde Pazarlama Bilgisi; Marka Denklii; Marka Kimlii ve Marka 襤maj覺; Marka Çar覺覺mlar覺 ve Konumland覺rma 襤likisi; Markaya Yönelik Bütünleik 襤letiim ve Planlama: Reklam ve Halkla 襤likiler, Kiisel Sat覺, Sat覺 Gelitirme ve Dier Pazarlama 襤letiimi Öeleri gibi kavramlar öretilmektedir.

 

MH襤T 224 Giriimcilik ve Küçük 襤letme Yönetimi

Giriimcilik kavram覺 ve ortaya ç覺k覺覺, Küçük 襤letme Çeitleri ve Küçük 襤letmelerin kurulu süreci, küçük iletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük iletmelerin sorunlar覺 ve çözüm yollar覺 gibi konular ele al覺nmaktad覺r.

 

MH襤T 252 襤letiim

襤letiim nedir, kurumlarda iletiim, kurumsal yakla覺m, iletiim kurallar覺, yap覺sal iletiim, iletiimin temelleri, görüme yöntemi, görümelerin uygulanmas覺, küçük grup iletiimi, fonksiyonlar覺, karar verme, kitle iletiimi gibi konular ele al覺nmaktad覺r.

 

ATA 151  Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

 

襤NG 103 襤ngilizce I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir.

 

襤NG 104 襤ngilizce II

Bu ders 襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

襤NG 305 Mesleki 襤ngilizce I

Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanabileceklerdir. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazand覺r覺lacakt覺r. Bu dersin sonunda örenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmay覺, teknik terminolojiyi, alanlar覺yla ilgili literatürü takip edebilecek seviyede 襤ngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçalar覺 yard覺m覺yla kelime hazinelerini geniletmeyi, eletirel okuma becerilerini gelitirmeyi, yazma becerilerini gelitirmeyi, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade etmeyi örenecek ve bu becerileri gelitireceklerdir.

 

襤NG 306 Mesleki 襤ngilizce II

Bu ders 襤NG 305 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

 

MBPR 252 Bilgi ve 襤letiim Teknolojisi

Bu dersin amac覺 her geçen gün gelimekte ve deimekte olan görsel, iitsel ve etkileimli iletiim alanlar覺n覺n temel ileme prensiplerin anlatmakt覺r. Ders iletiimin çeitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tan覺yacaklar ve ilgili medya türüne örnek çal覺malar yapacaklard覺r.

 

MBSG 234  襤letme Yönetimi

Bu derste iletme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri kazand覺rmak,  襤letme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MÇGE 234 Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺; onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.