Staj ve Uygulama Y繹netmelii

MESLEKÎ VE TEKN襤K E襤T襤M BÖLGES襤
襤Ç襤NDEK襤 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENC襤LER襤N襤N
襤YERLER襤NDEK襤 E襤T襤M, UYGULAMA VE STAJLARINA 襤L襤K襤N

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMEL襤K

 

Resmî Gazete  

: 22.05.2002/24762

Tebliler Dergisi

:

 

Ek ve Deiiklikler:

1)

08.04.2011/27899

RG

 

 

 

B襤R襤NC襤 BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan覺mlar

Amaç

Madde 1—Bu Yönetmeliin amac覺; mesleki ve teknik eitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullar覺nda örenim gören örencilerin örenim süreleri içinde kazand覺klar覺 teorik bilgi ve deneyimlerini pekitirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalar覺nda edindikleri beceri ve deneyimlerini gelitirmek, görev yapacaklar覺 i yerlerindeki sorumluluklar覺n覺, ilikileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tan覺malar覺n覺 salamakt覺r.

Kapsam

Madde 2—Mesleki ve teknik eitim bölgeleri içinde yer alan meslek yüksekokulu örencilerinin yurt içi ve yurt d覺覺ndaki iyerlerinde yapacaklar覺 eitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslar覺 kapsar.

Dayanak

Madde 3—Bu Yönetmelik 2547 say覺l覺 Kanunun ek-24 üncü maddesine dayan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.

Tan覺mlar

Madde 4—Bu Yönetmelikte geçen;

Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öretim programlar覺 bütünlüü ve devaml覺l覺覺 içinde ilikilendirilmi mesleki ve teknik ortaöretim kurumlar覺ndan oluan eitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetitirmeyi amaçlayan ve dört yar覺 y覺ll覺k eitim-öretim sürdüren bir yükseköretim kurumunu,

襤yeri: Meslek yüksekokulu stajyer örencilerinin, eitimleri süresince kazand覺klar覺 bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kurulular覺n覺,

Eitici Personel: Mesleki yeterlilie sahip, örencilerin i yerindeki eitiminden sorumlu, mesleki eitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullar覺nda atölye, labaratuvar, meslek dersleri öretim elemanl覺覺 yapabilme yeterliine sahip kiiyi,

Denetçi Öretim Eleman覺: Mesleki eitimde yararlan覺lacak iletmelerdeki; çal覺ma alanlar覺n覺n tespiti, eitimin planlanmas覺, koordinasyonu, uygulanmas覺 ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öretmenlii meneli müdür yard覺mc覺s覺 ve her program覺n kadrolu öretim elemanlar覺n覺,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek yüksekokulu örencilerinin Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu’nun kararlar覺 dorultusunda staj ve eitim yapmalar覺n覺 koordine etmekle görevli ilgili meslek yüksekokulunun müdür yard覺mc覺s覺n覺,

ifade etmektedir.

襤K襤NC襤 BÖLÜM

Staj Kurullar覺n覺n Görev ve Sorumluluklar覺

Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu

Madde 5—Mesleki ve teknik eitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokullar覺n覺n bal覺 olduu üniversite bünyesinde, rektör taraf覺ndan seçilecek bir rektör yard覺mc覺s覺n覺n bakanl覺覺nda; ilgili METEB’deki meslek yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi ibirliini salamakla görevli bir öretim eleman覺ndan oluan Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu oluturulur.

2547 say覺l覺 Kanunun deiik ek-2 nci maddesi gereince bir üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsüne bal覺 olmaks覺z覺n vak覺flar taraf覺ndan kurulan vak覺f meslek yüksekokullar覺n覺n müdür ve okul-sanayi ibirliinden sorumlu öretim eleman覺 da bal覺 olduu Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesinde kurulan Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu üyesi olur.

Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüü programlarda ve birimlerde çal覺ma komisyonlar覺 oluturabilir. Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu y覺lda en az iki toplant覺 yaparak toplant覺 deerlendirme ve sonuçlar覺n覺 Yükseköretim Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokullar覺 Staj ve Eitim Uygulama Kurulu

Madde 6—Mesleki ve teknik eitim bölgesi içinde yer alan her meslek yüksekokulu taraf覺ndan, müdür yard覺mc覺lar覺 aras覺ndan belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün bakanl覺覺nda; meslek yüksekokulunun bölüm bakanlar覺 ve program koordinatörlerinden oluur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüü program ve birimlerde çal覺ma komisyonlar覺 oluturabilir. Bu kurul y覺lda en az üç toplant覺 yaparak toplant覺 deerlendirme ve sonuçlar覺n覺 Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 7—Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun görevleri unlard覺r;

a) Staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺n覺n yürütülmesi ve deerlendirilmesine ilikin genel esaslar覺 düzenlemek,

b) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurullar覺n覺n görüünü alarak staj alanlar覺n覺 belirlemek,

c) 襤yerleri ile Staj ve Eitim Uygulama Kurullar覺 aras覺nda koordinasyon ve ibirlii salamak,

d) Yurt içi ve yurt d覺覺 staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺 yerlerini belirlemek,

e) Staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺 yapacak örenci say覺s覺n覺, staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺 alanlar覺n覺, staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺 yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurullar覺n覺n önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlar覺n覺 dengeli bir ekilde da覺tmak,

f) Staj yapacak örencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal覺 yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.

Meslek Yüksekokullar覺 Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 8—Meslek Yüksekokullar覺n覺n Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun görevleri unlard覺r:

a) Yüksekokul örencilerinin bu Yönetmelik hükümleri dorultusunda staj ve eitim uygulamas覺 yapmalar覺n覺 salamak amac覺yla gerekli ön bilgileri almalar覺n覺 salamak üzere toplant覺lar düzenlemek,

b) Stajda kullan覺lacak bas覺l覺 evrak覺n zaman覺nda düzenlenip, bas覺l覺p haz覺r hale gelmesini organize etmek,

c) Örencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle ibirlii yapmak,

d) Örencilerin staj yerlerine da覺t覺m覺n覺 yapmak,

e) Staj çal覺malar覺n覺 denetlemek,

f) Staj çal覺malar覺n覺n deerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli gördüü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajdan Yararlanma art覺 ve Staj Kontenjanlar覺

Yararlanma art覺

Madde 9—Mesleki ve teknik eitim bölgesi kapsam覺nda yer alan meslek yüksekokulu örencileri, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlan覺rlar.

Staj Kontenjanlar覺

Madde 10 —Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odalar覺 üyelerinin kabul edecekleri örenci say覺s覺n覺 ve staj dallar覺n覺 gösterecek ekli (1) nolu formu her y覺l Ocak ay覺ndan balayarak en geç Mart ay覺n覺n son gününe kadar Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 11—Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, hangi dallarda kaç örencinin staj yapaca覺n覺 belirleyerek, ekli (2) No.lu formu doldurup her y覺l en geç Mart ay覺n覺n son gününe kadar Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 12—Kamu kurulular覺 ile ticaret ve sanayi odalar覺 ve meslek yüksekokullar覺 taraf覺ndan Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilen kontenjanlar; arz ve talep say覺lar覺na göre meslek yüksekokullar覺na tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer say覺lar覺 ve staj dallar覺 belirlenerek, ekli (4) No.lu formla, her y覺l en geç Nisan ay覺n覺n son gününe kadar ilgili kamu kurulular覺 ile ticaret ve sanayi odalar覺 ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna gönderilir.

Madde 13—Meslek Yüksekokullar覺; Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan belirlenen kontenjanlar覺n üstünde stajyer gönderemezler.

襤yerleri, olanaklar覺n覺n ve genel ekonomik koullar覺n deimemesi durumunda, bir önceki y覺l belirledikleri kontenjan覺 azaltmamaya ve mümkün olan hallerde art覺rmaya özen gösterirler.

Kontenjan yetersizlii nedeniyle staj yeri bulunamayan örenciler kendi bulacaklar覺 staj yerlerinde Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun onay覺ndan sonra staja balayabilirler. Kontenjan yetersizlii nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan örenci say覺lar覺 ve alanlar覺 Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlarla 襤lgili Düzenlemeler

Staj Yapacak Örencilerden 襤stenen Belgeler

Madde 14— Staj yapacak örenciler staja balayabilmek için;

a) Staj yapacak örencinin hangi MYO’da örenci olduunu gösterir belge,

b) Örencinin staj yapmak istediini gösterir bavuru belgesi,

c) Örencinin ald覺覺 dersleri ve daha önceden yapt覺覺 stajlar覺 gösteren özgeçmi belgesi,

ile ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bavururlar.

d) Staj yapacak örenciler, ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eitim Uygulama Kurulundan ald覺klar覺 resmi yaz覺 ile beraber iki adet fotoraf覺 staj yapacaklar覺 iyerlerine verirler.

Staj Yapacak Örencilere Salanacak Olanaklar

Madde 15—Stajyer kabul edecek iyerleri kendi personeline salad覺覺 olanaklardan stajyerlerinde yararlanmas覺n覺 salar.

Stajyer kabul edecek iyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin kar覺lanmas覺 ve kuruluun sosyal olanaklar覺ndan yararlanmas覺 hususunda azami çabay覺 sarf eder.

Yurt D覺覺nda Staj

Madde 16—Meslek yüksekokulu örencileri yapmak zorunda olduklar覺 staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺n覺, normal öretim program覺n覺 aksatmayacak ekilde yurtd覺覺nda da yapabilirler. Örenci yurtd覺覺 kabul belgesini ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler ilgili yüksekokulun Staj ve Eitim Uygulama Kurulunca deerlendirilir ve yurt d覺覺nda staj yap覺l覺p yap覺lmamas覺na karar verilir.

Yurt d覺覺nda staj覺n覺 tamamlayan örenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili meslek yüksek-okulunun Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul taraf覺ndan onaylan覺r.

Staj Zaman ve Süresi

Madde 17—Örenimleri devam eden örencilerin stajlar覺n覺 yar覺y覺l ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapmas覺 esast覺r. Ancak iyeri koullar覺n覺n uygun olmamas覺 durumunda bu süreler d覺覺nda öretimi aksatmamak kouluyla staj yap覺labilir.

Örenci bütün derslerini vermi ancak, staj覺n覺 henüz tamamlayamam覺 ise staj覺na herhangi bir ayda balayabilir.

Staj süresi, program覺n niteliine göre 30 igününden (240 saat)’den az, 60 igününden (480 saat)’den çok olamaz.

Örenim süresi içinde mesleki uygulama yapan yüksekokullar覺n örencileri yukar覺da belirtilen 30-60 günlük staj süresinin d覺覺nda deerlendirilir.

Stajlar yaz staj覺 olarak en az 30, en çok 60 i günü devam eder.(1)  Stajlar ayn覺 süre olmak art覺 ile y覺l içinde de yap覺labilir. Y覺l içi stajlarda staj ile birlikte eitim devam eder. Staj yap覺lan günlerde dersler olmaz.

 

Stajda Baar覺

Madde 18—Meslek yüksekokulu örencilerinin yapt覺覺 staj覺n uygunluu ve baar覺s覺 Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan deerlendirilerek baar覺s覺 onaylanmak üzere üniversite staj ve eitim uygulama kuruluna sunulur.

Staj覺n覺 bitiren örenci staj süresince yapm覺 olduu i ve ilemler ile ilgili dosyas覺n覺, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kay覺t dönemi içerisinde incelenmek ve deerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyas覺n覺 teslim etmeyen örenci staj覺n覺 yapmam覺 say覺l覺r. Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyas覺n覺, iverenden gelen iveren raporunu, ziyaretçi öretim eleman覺ndan gelen raporu dikkate alarak bir deerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yapt覺rabilir. Dosyay覺 ekil ve içerik yönünden yeterli bulursa örencinin staj覺n覺 kabul edebilecei gibi gerekli görürse ilgili örenciye bir mülakat veya uygulama yapt覺rabilir.

Staj süresi sonunda baar覺s覺z olan veya staj覺na ara veren veya ara vermek zorunda olan örencilere, yasal örenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Staj Yapacak Örencilerin Disiplin 襤leri

Madde 19—Stajyer örenciler, staj yapt覺klar覺 iyerlerinin çal覺ma, i koullar覺 ile disiplin ve i emniyetine ilikin kurallar覺na uymak zorundad覺rlar.

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oran覺nda devams覺zl覺k yapan stajyerin staj覺na son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakk覺 domaz.

Stajyer örenciler için bal覺 olduu üniversitenin ve Yükseköretim Kurumlar覺 Örenci Disiplin Yönetmelii hükümleri staj s覺ras覺nda da geçerlidir.

Stajyerler kusurlar覺 nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o iyeri elemanlar覺n覺n sorumluluklar覺na tabidir.

Eitici Personel ve Görevleri

Madde 20—Staj yapacak örenciler, staj süresi boyunca iyeri taraf覺ndan belirlenecek eitici personel gözetiminde bulunurlar. Eitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlar覺n覺 sürdürmelerinden ve staj plan覺n覺n gerektii ekilde uygulanmas覺ndan sorumludur.

Denetçi Öretim Eleman覺

Madde 21—襤lgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan seçilecek öretim elemanlar覺, stajyer örencileri staj yapt覺klar覺 iyerlerinde staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemekle görevlendirilirler. Örencilerin staj yeri; corafi yerleim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uza覺nda bulunmas覺 nedeniyle o yüksekokulunun öretim elemanlar覺 taraf覺ndan denetim yap覺lmas覺 zor veya imkans覺z ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduu corafi yerleim yerine en yak覺n meslek yüksekokulunun öretim elemanlar覺ndan yararlan覺l覺r. Buna olanak bulunmad覺覺 hallerde dier öretim birimlerinden ve kamu kurulular覺n覺n elemanlar覺ndan yararlanma yoluna gidilir. Denetim sonucunda öretim eleman覺 Ekli (5) No.lu formu düzenleyerek ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Staj S覺ras覺nda Hastal覺k ve Kaza Durumu

Madde 22—Staj s覺ras覺nda hastalanan veya hastal覺覺 sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya urayan stajyerin staj覺 kesilerek, durum Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür.
Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yar覺s覺n覺 geçemez.

Staj Sonu Deerlendirme Raporu

Madde 23—襤yerleri, bal覺 olduklar覺 odalar ya da kurumlar arac覺l覺覺yla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) No.lu formlar覺 doldurarak staj覺 takip eden hafta içinde deerlendirmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna gönderirler.

Yürürlük

Madde 24—Bu Yönetmelik yay覺m覺 tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 25— Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköretim Kurulu Bakan覺 yürütür.

 

_______________________

 

(1) Bu madde beinci f覺kras覺ndaki “Stajlar Temmuz ay覺 ba覺nda balamak üzere yaz staj覺 olarak en az 30, en çok 60 i günü devam eder.” eklindeki birinci cümlesi, 08.04.2011 tarihli ve 27899 say覺l覺 Resmî Gazete'de yay覺mlanan Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesi 襤çindeki Meslek Yüksekokulu Örencilerinin 襤yerlerindeki Eitim, Uygulama ve Stajlar覺na 襤likin Esas ve Usuller Hakk覺nda Yönetmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Yönetmelik 1' inci maddesiyle metne ilenen ekilde deitirilmitir.