S覺k癟a Sorulan Sorular

Yüksekokulunuza hangi yöntemle örenci al覺nmaktad覺r?

Programlar覺m覺za  genel lise mezunlar覺 ve meslek lisesi örencileri puan türlerine göre, ÖSYM taraf覺ndan yerletirilmektedirler.

 

Yüksekokulunuzun y覺ll覺k eitim ücreti ne kadard覺r?

Önümüzdeki y覺l uygulanacak eitim ücretimiz için http://muhasebenew.maltepe.edu.tr/ucretler linkini kullanabilirsiniz.

 

Yüksekokulunuzun sektörel ibirlikleri bulunmakta m覺d覺r?

襤 dünyas覺 ve toplumla ibirlii içerisinde olmak, eitim ve uygulama aras覺nda balant覺 oluturmak Yüksekokulumuzun temel hedeflerindendir. Tüm programlar覺m覺z, örencilerimizin sektörle okurken balant覺 kurabilmesine olanak tan覺yan bir sistem sunmakta, nitelikleri yüksek örenciler yetitirmek ad覺na tüm olanaklar覺 deerlendirebilmeleri yönünde destek vermektedir.

Tüm programlar覺m覺z için sektörel ilikileri canl覺 tutmak ve sektörün ihtiyaçlar覺n覺n gerisinde kalmay覺 engellemek üzere,  sektör liderlerinden oluan dan覺ma kurulu oluturma çal覺malar覺 sürdürülmektedir.

 

Yüksekokulunuz örencilere i hayat覺na haz覺rlamada ne tür imkanlar sunmaktad覺r?

Meslek Yüksekokulumuz, tüm örencilerini ça覺n ve eleman yetitirdii sektörlerin ihtiyaçlar覺na göre yönlendirerek; akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlar覺na öncelik veren ders programlar覺 ile “Eitimde 襤ba覺” anlay覺覺na uygun olarak profesyonel i hayat覺na haz覺rlamaktad覺r

 

Programlar覺n覺zda staj zorunlu mudur?

Tüm programlar覺m覺zda en az 30 i günü mesleki staj zorunludur. Zorunlu stajlar, örencilerimizin mesleki uygulama yeterliliklerinin artt覺r覺lmas覺 ve i hayat覺na haz覺rlanmalar覺nda önemli bir süreç olarak görülmektedir. Bu kapsamda, üniversite olarak sektör liderlerinde staj imkan覺 yarat覺lmas覺 için gerekli giriimleri yapmaktad覺r.Ayr覺ca baz覺 programlar覺m覺zda zorunlu mesleki uygulama dersleri de mevcuttur.

 

Yüksekokulunuzun sosyal olanaklar覺 nas覺ld覺r?

Marmara Eitim Köyü'nde bulunan Meslek Yüksekokulumuz örencilerine geni sosyal imkanlar sunman覺n yan覺 s覺ra, kampüs Üniversitesi olman覺n sosyal ve fiziksel avantaj覺ndan tüm örencilerimiz eit ekilde fayda salayabilmesine olanak tan覺maktad覺r. Her gün düzenli olarak ana kampüse ula覺m覺 salayan ring servislerimiz de mevcuttur.

 

Yüksekokulunuzda kütüphaneniz bulunuyor mu?

Kampüsümüzde sürekli aç覺k bir merkezi kütüphane bulunmaktad覺r. Ayr覺ca örencilerimizin ödev ve dier çal覺malar覺n覺 sürdürmelerine olanak salayan serbest bilgisayar laboratuar覺 da bulunmaktad覺r.

 

Önlisans programlar覺 ile lisans programlar覺 aras覺nda nas覺l bir fark bulunmaktad覺r?

Önlisans eitimleri lisans eitimlerine oranla teorik eitimi uygulama yönüyle daha youn desteklemektedir. Önlisans programlar覺 ayn覺 zamanda sektörün ara eleman (meslek eleman覺)  aç覺覺n覺 kapatmak üzere örencilerini yetitirmektedir ve ülkemizde ara eleman aç覺覺 oldukça fazlad覺r. Belli branlarda önlisans programlar覺, lisans programlar覺ndan daha da avantajl覺 olabilmektedir.

 

Önlisans eitimi lisans eitimine tamamlanabilir mi?

Evet, ÖSYM taraf覺ndan düzenlenen DGS s覺nav覺 ile önlisans eitimini lisans eitimine tamamlamak mümkündür. Ayr覺ca çou program覺m覺z, mezunlar覺m覺z覺n Aç覺köretim 襤letme ve 襤ktisat lisans pragramlar覺 3’üncü s覺n覺flar覺na s覺navs覺z geçi yapabilmesine olanak salamaktad覺r.

 

DGS zor bir s覺nav m覺d覺r, kazanmam zor mu olur?

DGS, ÖSYM taraf覺ndan yürütülen, 80 Türkçe - 80 Matematik sorusundan oluan mant覺k sorular覺n覺n youn sorulduu bir s覺navd覺r. DGS'deki as覺l zorluk okul kontenjanlar覺n覺n üniversite giri s覺navlar覺ndaki gibi yüksek olmamas覺d覺r, yan覺 s覺ra mezuniyet baar覺 notunun etkisi sebebiyle eitim döneminde al覺nan notlar önem ta覺maktad覺r.

Ayr覺ca Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde, ders program ve içerikleri; örencilerimizin Maltepe Üniversitesi’nin ilgili bölümlerine dikey geçi yapmalar覺 halinde mümkün olduunca y覺l kayb覺 olmadan eitimlerini sürdürebilme olana覺 salanacak ekilde düzenlenmitir.

 

Yüksekokulunuzda 襤ngilizce haz覺rl覺k program覺 zorunlu mu?

Hay覺r, 襤ngilizce haz覺rl覺k eitimi tüm programlar覺m覺zda örencinin isteine bal覺d覺r.

 

Yüksekokulunuzda yurtd覺覺nda eitim olana覺 bulunmakta m覺d覺r?

Üniversitemiz gibi Yüksekokulumuzda da uluslararas覺lamaya gerekli deer verilmekte olup; örenci deiim programlar覺, Edexcel 襤ngiliz Kraliyet Önlisans Diploma Denklik belgesi temini gibi alernatifler üzerinde çal覺malar sürdürülmektedir.

 

Ders programlar覺n覺n AB entegrasyonu bulunmakta m覺d覺r?

Tüm programlar覺m覺zda ders programlar覺m覺z YÖK’ün AB uyum ve Bologna çal覺malar覺 çerçevesinde, 2011-2012 eitim öretim döneminde uygulanmak üzere düzenlenmitir.

 

Önlisans örencileri Erasmus program覺ndan yararlanabilirler mi?

Erasmus program覺ndan; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora program覺 örencileri yararlanabilirler. Erasmus örencisi olmak için üniversitemiz, her y覺l bavuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde örenciler kiisel olarak Uluslararas覺 襤likiler Koordinatörlüü’ne bavuru yapabilmektedirler.

 

襤stediim herhangi bir üniversiteye Erasmus program覺 kapsam覺nda gidebilir miyim?

Hay覺r, Meslek Yüksekokulumuzda sizin devam ettiiniz programla, ilgili üniversitenin ilgili bölümü aras覺nda kar覺l覺kl覺 anlamas覺 olmas覺 gerekmektedir.  Ayr覺ca daha önce anlama yap覺lmam覺 ancak sizin talep ettiiniz farkl覺 bir üniversite ile de sizin ad覺n覺za görümeler yap覺larak anlama imzalanmas覺 deerlendirilebilir.

 

Uygulamal覺 dersler için teknik imkanlar覺n覺z yeterli midir?

Tüm teknik imkanlar覺m覺z son derece yeterli olup, ak覺ll覺 tahta bulunan s覺n覺flar覺m覺z, projektörlü s覺n覺flar覺m覺z, mesleki uygulama odalar覺m覺z, televizyon ve kurgu stüdyomuz,  bilgisayar ve grafik laboratuarlar覺m覺z ile örencilerimize her meslein ihtiyaçlar覺na dönük farkl覺 imkanlar sunabilmekteyiz. Yüksekokulumuzda her örencimize bir bilgisayar dümektedir.

 

Ders d覺覺 mesleki eitim gelitirme çal覺malar覺n覺z bulunmakta m覺d覺r?

Evet, özellikle çaramba etkinlikleri kapsam覺nda düzenlenen konser, konferans, seminer, söylei gibi etkinliklerimize sektörden deneyimli konuklar覺n kat覺l覺m覺 ile örencilerimizin ders d覺覺nda da kendilerini gelitirmelerine olanak salanmaktad覺r. 

 

Dersi veren öretim elemanlar覺na ders d覺覺 saatlerde ula覺labilir mi?

Mesleki derslerimizin hocalar覺 tam zamanl覺 ve kadrolu olduklar覺ndan haftal覺k programlar覺nda yer alan örenci görüme saatlerinde örencilerimizin her türlü sorular覺na yan覺t verebilmektedirler.

 

Örenci asistan覺 ne demektir?

Baar覺l覺 ve gönüllü örencilerimizden seçilen asistanlar覺m覺z meslekleri ile ilgili konularda kendilerini daha fazla gelitirmek için bu sisteme dahil olarak yüksekokulumuz çal覺malar覺 içerisinde aktif olarak yer alabilirler.

 

Çift  anadal, yandal örenimi yapabilir miyim?

Hay覺r, Meslek Yüksekokulumuzda çift anadal ve yandal mümkün deildir.

 

Okulunuzu kazan覺p, kay覺t olmasam daha sonra kay覺t yapt覺rabilir miyim?

Hay覺r, okulumuzu kazand覺覺n覺z y覺l ve ÖSYM’nin duyurduu kay覺t tarihleri aras覺nda kay覺t yapt覺rabilirsiniz, bu hakk覺 daha sonra kullanamazs覺n覺z.

 

Kay覺t dondurabilir miyim? Nas覺l?

Sal覺k sorunlar覺, askerlik görevi, doal afetler gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlar覺n覺 kan覺tlayan belgeleri ilgili kurullara sunan örencilerin mazeretlerinin kabul edilmesi halinde; kay覺t dondurabilir.

Web sayfam覺z覺n yönetmelikler bölümünde kay覺t dondurma ile ilgili daha detayl覺 bilgi mevcuttur.

 

Ders kayd覺 yapt覺rmasam ne olur?

Yar覺y覺l ders kayd覺n覺 yapt覺rmayan örenci, o yar覺y覺l derslere ve s覺navlara giremez ve örencilik haklar覺ndan yararlanamaz. Bu süre örencinin öretim süresinden say覺lmaktad覺r.

 

Ders seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders kayd覺n覺n akademik takvimde belirtilen tarihte yap覺lmas覺 gerekir. Öncelikle alttan kalan dersler al覺n覺r. Ders kay覺t formunun dan覺mana onaylat覺lmas覺 gerekir. Devam zorunluluu olan derslerde k覺smen de olsa çak覺an dersler al覺namaz. Çak覺ma durumunda öncelikle al覺nmas覺 gereken ders tekrar edilen derstir.

 

Not ortalamas覺 nas覺l hesaplan覺r?

Örencilerin baar覺s覺 YANO ve GANO’lar覺 hesaplanarak izlenir. YANO, bir örencinin bir yar覺y覺lda yaz覺ld覺覺 derslerdeki baar覺 notlar覺n覺n a覺rl覺kl覺 ortalamas覺d覺r. GANO, bir örencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yar覺y覺llarda yaz覺ld覺覺 tüm derslerdeki baar覺 notlar覺n覺n a覺rl覺kl覺 ortalamas覺d覺r.

A覺rl覺kl覺 not ortalamas覺n覺n hesab覺nda önce her ders için; o dersin kredisi ile örencinin o dersten ald覺覺 baar覺 notunun say覺sal edeeri çarp覺l覺r ve o dersin a覺rl覺覺 tespit edilir. Daha sonra ders a覺rl覺klar覺 toplan覺r, YANO toplam a覺rl覺k ve GANO toplam a覺rl覺k kümeleri ayr覺 ayr覺 belirlenir.

Ortalamalar覺n hesab覺nda; örencinin yaz覺lm覺 olduu kredili dersler ile bu derslerden ald覺klar覺 baar覺 notlar覺 ve say覺sal edeerleri göz önünde tutulur. GANO hesab覺na tekrar edilen derslerden al覺nm覺 son baar覺 notu kat覺l覺r.

Web sayfam覺z覺n yönetmelikler bölümünde daha detayl覺 bilgi mevcuttur.

 

Ders baar覺 puan覺  (ders geçme) kaçt覺r?

GANO’su en az 2.00 olan örenciler baar覺l覺 say覺l覺r. AA, BA, BB, CB ve CC notlar覺 dersin baar覺ld覺覺n覺; DC ve DD notlar覺 ise, bu yönetmelikte belirlenmi a覺rl覺kl覺 not ortalamas覺na bal覺 baar覺 koullar覺n覺n salanm覺 olmas覺 durumunda, bu dersin baar覺lm覺 olduunu göstermektedir. F notu baar覺s覺z örenciler için takdir edilmektedir.

 

Okulun yüksek onur veya onur listelerine nas覺l girebilirim?

Bölüm veya programlar覺n覺 GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan örenciler, yüksek onur örencisi GANO:3.00-3.50 ile tamamlayan örenciler ise onur örencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer al覺rlar. Bu durum ayr覺ca örencinin diplomas覺nda da belirtilir. Yüksek onur ve onur belgesi her dönem sonunda örencilerimize verilmektedir.