DGS Y繹netmelii

Resmi Gazete’de DGS ile ilgili deiiklik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110729-8.htm

YÖNETMEL襤K

Yükseköretim Kurulu Bakanl覺覺ndan:

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖRET襤M ÖN L襤SANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ L襤SANS ÖREN襤M襤NE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMEL襤KTE DE襤襤KL襤K YAPILMASINA DA襤R YÖNETMEL襤K

MADDE 1 –19/2/2002 tarihli ve 24676 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Meslek Yüksekokullar覺 ve Aç覺köretim Ön Lisans Programlar覺 Mezunlar覺n覺n Lisans Örenimine Devamlar覺 Hakk覺nda Yönetmeliin 8 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aa覺daki cümle eklenmitir.

“Bir önceki y覺l Dikey Geçi S覺nav覺 sonucunda merkezi yerletirme ile bir yükseköretim program覺na yerletirilen adaylar için ilgili a覺rl覺kl覺 önlisans baar覺 puan覺na uygulanan katsay覺 Yükseköretim Kurulu taraf覺ndan belirlenen oranda azalt覺l覺r.”

MADDE 2 –Ayn覺 Yönetmeliin 9 uncu maddesi bal覺覺 ile birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“Lisans örenimi

MADDE 9 – Lisans örenimine balama hakk覺 elde eden örencilere üniversitelerince ön lisans eitimi s覺ras覺nda alm覺 olduklar覺 derslerden e deer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate al覺narak, programdan almas覺 gereken dersler belirlenir. Örencinin almas覺 gereken derslere göre programa kayd覺 yap覺larak, eitime devam hakk覺 verilir. Yabanc覺 dille öretim yap覺lan programlarda ve zorunlu yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺 bulunan programlarda örencilerin lisans program覺na balayabilmeleri için üniversitenin yapaca覺 yabanc覺 dil muafiyet s覺nav覺n覺 geçmeleri veya yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺na devam ederek baar覺l覺 olmalar覺 gerekir. Yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺nda ve lisans eitim-öretimi s覺ras覺nda örenciler üniversitenin eitim-öretim yönetmeliine tabi olurlar. Öretim dili en az % 30 yabanc覺 dil veya tamamen yabanc覺 dil olan programlar覺n yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺nda baar覺s覺z olan örenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Yükseköretim Kurumlar覺nda Yabanc覺 Dil Öretimi ve Yabanc覺 Dille Öretim Yap覺lmas覺nda Uyulacak Esaslara 襤likin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eitim yapan yükseköretim programlar覺na ÖSYM’ce yerletirilebilir. Dikey geçi yapan örenciler 2547 say覺l覺 Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre örenimlerine devam ederler.”

MADDE 3 –Ayn覺 Yönetmeliin 10 uncu maddesi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

“MADDE 10 – Meslek yüksekokulu mezunlar覺 ile aç覺köretim önlisans programlar覺ndan mezun olanlardan, kendi alanlar覺ndaki kontenjan s覺n覺rlamas覺 olmayan aç覺köretim lisans programlar覺na devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlar覺ndaki aç覺köretim lisans programlar覺na dorudan kay覺t hakk覺 elde ederler. Örenciler ilgili üniversitenin öretim ve s覺nav yönetmeliine tabi olup, askerlik tecil ilemleri hariç tüm örencilik haklar覺ndan yararlan覺rlar. Meslek yüksekokulu ile aç覺köretim önlisans programlar覺nda hangi programlardan mezun olanlar覺n hangi aç覺köretim lisans program覺na bavuru yapabilecei üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköretim Kurulu taraf覺ndan karara balanarak, örencilerin bu bilgilere ulaabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilikin bilgiler Dikey Geçi S覺nav覺 K覺lavuzunda belirtilir. Aç覺köretim lisans programlar覺na bavuru ve kay覺t koullar覺 program覺 yürüten ilgili üniversite taraf覺ndan belirlenerek adaylara duyurulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yay覺m覺 tarihinde yürürlüe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköretim Kurulu Bakan覺 yürütür.

 

YÖK’ün yay覺nlad覺覺 haliyle DGS Yönetmelii
http://www.yok.gov.tr/content/view/545/lang,tr_TR/

4.Meslek Yüksekokullar覺 ve Aç覺köretim Ön Lisans Programlar覺 Mezunlar覺n覺n Lisans Örenimine Devamlar覺 Hakk覺nda Yönetmelik

 

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Say覺s覺: 24676

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖRET襤M ÖN L襤SANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ L襤SANS ÖREN襤M襤NE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMEL襤K

Amaç
MADDE 1-
Bu yönetmeliin amac覺, meslek yüksekokullar覺 ve aç覺köretim ön lisans programlar覺ndan mezun olan baar覺l覺 örencilerin örgün öretim ve aç覺köretim lisans programlar覺na dikey geçi yapmalar覺 ve yerletirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
Bu Yönetmelik, meslek yüksekokullar覺 ile aç覺köretim ön lisans programlar覺n覺 baar覺 ile tamamlam覺 örencilerin, örgün öretim ve aç覺köretim lisans programlar覺na dikey geçi yapmalar覺na ilikin esaslar覺 kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
Bu yönetmelik 2547 say覺l覺 Yükseköretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin (e) bendi ile 4702 say覺l覺 Kanununla 45’nci maddesine eklenen (e) bendi gerei haz覺rlanm覺t覺r.

Dikey Geçi 襤çin Bavuru Koullar覺

MADDE 4 (Mülga:RG-16/12/2007-26732)
Kontenjan
MADDE 5-
Meslek yüksekokullar覺 ile aç覺köretim ön lisans programlar覺ndan mezun olanlar覺n, bitirdikleri alanlar覺n devam覺 niteliindeki lisans programlar覺na dikey geçi yapmalar覺 amac覺 ile lisans programlar覺nda kontenjan ayr覺l覺r. Bu kontenjanlar, s覺navs覺z olarak meslek yüksekokullar覺 programlar覺na devam ederek mezun olan örencilerin yüzde onundan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve aç覺köretim ön lisans mezunlar覺ndan örgün öretim lisans programlar覺na dikey geçi yapmak üzere bavurma artlar覺n覺 ta覺yanlar için hangi lisans programlar覺n覺n aç覺laca覺, aç覺lacak lisans programlar覺na meslek yüksekokullar覺 ve aç覺köretimin hangi program覺n覺 bitirenlerin bavurabilecei, bu programlar覺n kontenjanlar覺 ve programlara yap覺lacak yerletirmede kullan覺lacak puan türleri, dikey geçi yap覺lacak üniversitelerin görü ve önerileri de dikkate al覺narak Yükseköretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

S覺nav K覺lavuzu ve Bavuru 襤lemleri
MADDE 6 – (Deiik:RG-20/5/2006-26173)
Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM) her y覺l, meslek yüksekokulu ve aç覺köretim önlisans mezunlar覺 ile o y覺l son s覺n覺fta olup staj d覺覺ndaki mezuniyet artlar覺n覺 yerine getirenlerin hangi lisans programlar覺na dikey geçi için bavurabileceklerini, bu programlar覺n koullar覺n覺 ve bu programlara al覺nacak örenci say覺lar覺n覺 gösteren bir k覺lavuz haz覺rlar. Bu k覺lavuzda, adaylar覺n nas覺l bavurabilecekleri, lisans program覺 tercihlerini nas覺l yapacaklar覺, s覺nav, deerlendirme ve yerletirme ilemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve aç覺köretim önlisans programlar覺n覺n bal覺 olduu birimlerce yürütülecek ilemlerle ilgili ilke ve kurallar yer al覺r. Bu k覺lavuz, Yükseköretim Kurulunun onay覺 ile yürürlüe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri ile aç覺köretim önlisans programlar覺n覺n bal覺 olduu birimler bavurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koullara uygunluunu kontrol ederek onaylanmas覺ndan, bavuru evrak覺n覺n bavuru süresi sonunda ÖSYM'ye ulat覺r覺lmas覺ndan ve son s覺n覺flarda okuyan örencilerin mezuniyet ilemlerini Temmuz ay覺n覺n son haftas覺na kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmas覺n, bavursun veya bavurmas覺n tüm adaylar覺n akademik not ortalamalar覺n覺 ÖSYM'den elektronik ortamda gönderilen listelere ileyerek bu listelerin 1 Austos tarihine kadar ÖSYM'ye gönderilmesinden sorumludurlar.

S覺nav ve Deerlendirme
MADDE 7-
Bu Yönetmelikte belirlenen koullar覺 salayan ve bavurular覺 kabul edilen adaylar sözel ve say覺sal bölümlerden oluan bir yetenek s覺nav覺na al覺n覺rlar. Yerletirmede, adaylar覺n yetenek s覺nav覺nda elde ettikleri puanlar ile yetenek s覺nav覺 sonuçlar覺na göre k覺lavuzda belirtilen kurallar uyar覺nca a覺rl覺kland覺r覺lm覺 meslek yüksekokulu veya aç覺köretim önlisans programlar覺nda al覺nan akademik not ortalamalar覺 göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalar覺ndan elde edilecek A覺rl覺kl覺 Önlisans Baar覺 puanlar覺n覺n s覺nav puanlar覺na kat覺larak Dikey Geçi S覺nav覺 Puan覺n覺n nas覺l hesaplanaca覺 ÖSYM taraf覺ndan belirlenir ve Dikey Geçi S覺nav覺 K覺lavuzunda yer al覺r.

Yerletirme
MADDE 8- (Deiik:RG-19/9/2009-27354)

ÖSYM, bavurma koullar覺n覺 ta覺yan adaylar覺, yerletirme puanlar覺 ve lisans programlar覺n覺n kontenjan ve koullar覺n覺 göz önünde tutarak, Üniversite Seçme S覺nav覺 sonuçlar覺 aç覺kland覺ktan sonra yapacaklar覺 tercihleri göz önüne al覺narak, lisans programlar覺na yerletirir. (Ek cümle:RG-29/7/2011-28009) Bir önceki y覺l Dikey Geçi S覺nav覺 sonucunda merkezi yerletirme ile bir yükseköretim program覺na yerletirilen adaylar için ilgili a覺rl覺kl覺 önlisans baar覺 puan覺na uygulanan katsay覺 Yükseköretim Kurulu taraf覺ndan belirlenen oranda azalt覺l覺r. Bo kalan kontenjanlar için gerek duyulduu takdirde Yükseköretim Kurulu karar覺 ile ek yerletirme yap覺labilir.

Lisans örenimi
MADDE 9 – (Bal覺覺 ile birlikte deiik:RG-29/7/2011-28009)
Lisans örenimine balama hakk覺 elde eden örencilere üniversitelerince ön lisans eitimi s覺ras覺nda alm覺 olduklar覺 derslerden e deer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate al覺narak, programdan almas覺 gereken dersler belirlenir. Örencinin almas覺 gereken derslere göre programa kayd覺 yap覺larak, eitime devam hakk覺 verilir. Yabanc覺 dille öretim yap覺lan programlarda ve zorunlu yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺 bulunan programlarda örencilerin lisans program覺na balayabilmeleri için üniversitenin yapaca覺 yabanc覺 dil muafiyet s覺nav覺n覺 geçmeleri veya yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺na devam ederek baar覺l覺 olmalar覺 gerekir. Yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺nda ve lisans eitim-öretimi s覺ras覺nda örenciler üniversitenin eitim-öretim yönetmeliine tabi olurlar. Öretim dili en az % 30 yabanc覺 dil veya tamamen yabanc覺 dil olan programlar覺n yabanc覺 dil haz覺rl覺k s覺n覺f覺nda baar覺s覺z olan örenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Yükseköretim Kurumlar覺nda Yabanc覺 Dil Öretimi ve Yabanc覺 Dille Öretim Yap覺lmas覺nda Uyulacak Esaslara 襤likin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eitim yapan yükseköretim programlar覺na ÖSYM’ce yerletirilebilir. Dikey geçi yapan örenciler 2547 say覺l覺 Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre örenimlerine devam ederler.

Aç覺köretime Giri
MADDE 10 – (Deiik:RG-29/7/2011-28009)
Meslek yüksekokulu mezunlar覺 ile aç覺köretim önlisans programlar覺ndan mezun olanlardan, kendi alanlar覺ndaki kontenjan s覺n覺rlamas覺 olmayan aç覺köretim lisans programlar覺na devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlar覺ndaki aç覺köretim lisans programlar覺na dorudan kay覺t hakk覺 elde ederler. Örenciler ilgili üniversitenin öretim ve s覺nav yönetmeliine tabi olup, askerlik tecil ilemleri hariç tüm örencilik haklar覺ndan yararlan覺rlar. Meslek yüksekokulu ile aç覺köretim önlisans programlar覺nda hangi programlardan mezun olanlar覺n hangi aç覺köretim lisans program覺na bavuru yapabilecei üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköretim Kurulu taraf覺ndan karara balanarak, örencilerin bu bilgilere ulaabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilikin bilgiler Dikey Geçi S覺nav覺 K覺lavuzunda belirtilir. Aç覺köretim lisans programlar覺na bavuru ve kay覺t koullar覺 program覺 yürüten ilgili üniversite taraf覺ndan belirlenerek adaylara duyurulur.

Yürürlükten Kald覺r覺lan Mevzuat
MADDE 11-
Bu yönetmeliin yürürlüe girdii tarihten itibaren 15/10/1999 tarihli 23847 say覺l覺 Resmi Gazete’de yay覺mlanan “Meslek Yüksekokullar覺 ve Aç覺köretim Önlisans Programlar覺 Mezunlar覺n覺n Lisans Örenimlerine Devamlar覺 Hakk覺nda Yönetmelik” yürürlükten kald覺r覺lm覺t覺r.

GEÇ襤C襤 MADDE 1 —(Ek:RG-8/1/2006-26047)
Bu Yönetmeliin 9 uncu maddesi uyar覺nca Yabanc覺 Dil Haz覺rl覺k S覺n覺f覺nda baar覺s覺z olarak kayd覺 silinen örenciler, bu Yönetmeliin yay覺m覺 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Yükseköretim Kurulu Bakanl覺覺na bavurmalar覺 halinde, söz konusu maddede öngörülen Türkçe eitim yapan yükseköretim kurumlar覺na yerletirme hakk覺ndan yararlanabilirler.

Yürürlük
MADDE 12-
Bu yönetmelik yay覺m覺 tarihinden itibaren yürürlüe girer.

Yürütme
MADDE 13-
Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköretim Kurulu Bakan覺 yürütür.