Program Hakk覺nda

 
ÇOCUK GEL襤襤M襤
 
 • Misyonumuz; deien bilim, teknoloji, eitim ve sal覺k gereksinimleri dorultusunda 0-18 ya sal覺kl覺/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin geliimine ve eitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuun sal覺kl覺 geliimi ve eitimi konusunda ayd覺nlatan, bak覺m, koruma, eitim ve arat覺rma becerilerine sahip, alan覺n ara eleman ihtiyac覺n覺 kar覺layacak çocuk geliimciler yetitirmektir.
 • Vizyonumuz; Yarat覺c覺, güvenli, toplumsal deerleri bilen, bak覺m, eitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar aras覺 sal覺k ve eitim alan覺nda öncelikle tercih edilen çocuk geliimcileri yetitiren bir bölüm olmakt覺r.

 • Çocuk Geliimi program覺, çocuklar覺n sal覺kl覺 bir ortamda yaayabilmelerinde eitime ve dan覺manl覺a duyulan ihtiyac覺 kar覺lamak amac覺 ile kurulmutur. Program覺n amac覺, 0-18 ya normal geliim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklar覺n geliimini destekleyici eitim program覺 ile bu alanda çocua, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetitirmektir.
 • Programda, 0-18 ya çocuklar覺n覺n geliimi ve eitimine ilikin kuramsal ve uygulamal覺 dersler yer almaktad覺r. Uygulamal覺 derslerde, normal geliim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklar覺n bireysel ve grup eitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çal覺malar alanda yap覺lan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlar覺  ve özel eitim okullar覺 ile özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekletirilmektedir. 
 • 襤ngilizce Haz覺rl覺k istee bal覺d覺r.
 • Çocuk Geliimi program覺n覺, lise mezunu tüm örenciler tercih edebilirler.
 • 2010 y覺l覺 mezunlar覺m覺z dahil olmak üzere alan覺 ile ilgili çal覺mak isteyen örencilerimize ait “i bulamayan”  bilgisi bulunmamaktad覺r.
 • Çocuk geliimi mezunlar覺; Milli Eitim Bakanl覺覺’na bal覺 özel ve resmi okullar覺n okul öncesi eitim merkezlerinde anas覺n覺flar覺nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bal覺 gündüz bak覺m evleri/çocuk yuvalar覺/krelerde, çocuk sal覺覺 merkezlerinde, çocuk kliniklerinin oyun odalar覺nda ve özel eitim merkezlerinde çal覺abilirler. 

HEDEFLER

 • Ülkenin geleceine yön verecek çocuk ve gençlerin sal覺kl覺 geliimlerinin ve eitimlerinin önemini bilen,
 • Çocuk Geliimi ve eitimi alan覺nda ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamal覺 bilgi/becerileri bak覺m ve eitim alanlar覺nda kullanabilen,
 • Mesleki sorumluluklar覺n覺n bilincinde ve etik deerlere bal覺,
 • Çocuk geliimi, bak覺m, sal覺k ve eitim alan覺ndaki bilimsel arat覺rmalar覺, eitimi yönlendiren teknoloji ve politikalar覺 izleyebilen,
 • Çocuk geliimi ve eitimi alan覺ndaki sorunlar覺 tan覺mlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen,
 • Yenilikçi düüncelere aç覺k, deerler konusunda bilinçli, özenli, yarat覺c覺 ve eletirel düünme becerilerine sahip olan,
 • Yaam boyu örenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini gelitirebilen,
 • Etkin yaz覺l覺 ve sözlü iletiim kurabilen
 • Toplumsal olaylara duyarl覺 olan ve bireysel sorumluluk alabilen,
 • Eitim ve sal覺k ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen,
 • Farkl覺l覺klara ve insan haklar覺na sayg覺l覺 çocuk geliimciler yetitirmektir.

 

               
 

Örencilerimizin staj yapt覺klar覺 baz覺 kurumlar unlard覺r: