Ders Tan覺mlar覺

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi-I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi-II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

 

TRD 157 Türk Dili-I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺; onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili-II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.

 

襤NG 103 襤ngilizce-I

襤ngilizce dilbilgisinin temel özellikleri, kelime bilgisi ve yazma becerisi, konuma pratikleri, kendilerini ifade etme yeterlilii, okuduunu ve dinlediini anlama yetisi öretilmektedir.

 

襤NG 104 襤ngilizce-II

Bu ders 襤NG 306 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

襤NG 305 Mesleki 襤ngilizce-I

Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanabileceklerdir. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazand覺r覺lacakt覺r. Bu dersin sonunda örenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmay覺, teknik terminolojiyi, alanlar覺yla ilgili literatürü takip edebilecek seviyede 襤ngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçalar覺 yard覺m覺yla kelime hazinelerini geniletmeyi, eletirel okuma becerilerini gelitirmeyi, yazma becerilerini gelitirmeyi, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade etmeyi örenecek ve bu becerileri gelitireceklerdir.

 

襤NG 306 Mesleki 襤ngilizce-II

Bu ders 襤NG 305 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

MÇGE 107 Çocuk Geliimi-I

 

Okul öncesi dönemde ve bebeklik döneminde geliim ilkeleri, temel geliim kavramlar覺, geliimi etkileyen etmenler ve geliim kuramlar覺, 0-8 ya aras覺 çocuklar覺n motor, bilisel, dil, sosyal, duygusal ve özbak覺m geliim özellikleri incelenecek.

 

MÇGE 108 Çocuk Geliimi-II

8-14 ya aras覺 ilköretim ça覺 çocuklar覺n覺n geliim özellikleri ve geliim kuramlar覺, fiziksel bilisel, dil, sosyal, duygusal  geliim özellikleri incelenecek.

 

MÇGE 111 Özel Eitim-I

Özel eitimde, tehis aamas覺ndan, eitimde program düzenlenmesine kadar temel kavram ve teoriler. Özel eitim dersinin gereklilii, özel eitimin tarihçesi, özel eitim ile ilgili kavramlar覺n ve özel eitimin ilkelerinin aç覺klanmas覺, özel eitim gerektiren gruplar,  ailelerin, toplumun özel gereksinimi olan çocua yakla覺m覺, Türkiye ve Dünya’da  özel eitim alan覺nda yap覺lanlar覺n incelenmesi.

 

MÇGE 112 Özel Eitim-II

Çeitli engelli gruplar覺n覺n özellikleri ve eitimleri (dil ve iletiim bozukluklar覺, uyum ve davran覺 problemi olanlar, süreen hastal覺覺 olanlar, üstün yetenekli çocuklar, örenme güçlükleri), kaynat覺rma ve dahil etme programlar覺 , engelli çocuk ailelerinin ihtiyaçlar覺 ve sorunlar覺 konusunda bilgilendirmek, erken müdahale programlar覺n覺 incelemek ve çeitli kurulularda uygulama  yaparak bilgilerin pekitirilmesi.

 

MÇGE 117 Anne Çocuk Beslenmesi

Beslenmenin tan覺m覺, önemi ve besin öelerini inceler, hamile ve süt veren kad覺n覺n beslenmesi, beslenmenin anne ve çocuk sal覺覺 aç覺s覺ndan önemine dikkat çeker. 0 – 6 ya çocuklar için yaa özel beslenme özellikleri ve beslenme sorunlar覺 ile bu sorunlara yakla覺mlar覺 tart覺覺r.  

 

MÇGE 118 Okul Öncesi Eitime Giri

Erken çocukluk kavram覺, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eitim, okul öncesi eitimin tan覺m覺, ilkeleri, önemi ve yararlar覺, okul öncesi eitime temel olan görüler ve okul öncesi eitimin tarihsel geliimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eitimin bu günkü durumu, okul öncesi çocuunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öretmeninin özellikleri, okul öncesi eitim kurumlar覺n覺n çeitleri (anaokulu, kre vb.), okul öncesi eitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eitsel ortam özellikler, okul öncesi eitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

 

MÇGE 119 Anne Çocuk Sal覺覺 ve 襤lkyard覺m

Anne çocuk  sal覺覺n覺n önemi ve etkileyen faktörleri örenme, anne – çocuk sal覺覺 hizmetlerinin etkin bir ekilde verilmesi, anne ve çocuklar覺n sal覺klar覺n覺n korunmas覺 ve gelitirilmesi ile ilgili programlar ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri kazanma, ayr覺ca; çocukluk ça覺nda oluabilecek kaza ve acil durumlarda yap覺labilecek acil yard覺m ilkelerini kavrayabilme.

 

MÇGE 120 Öretim 襤lke ve Yöntemleri

Çocuk  eitiminin ilkelerini ve eitimde kullan覺lan yöntemleri incelemek. Öretimle ilgili temel kavramlar覺, örenme ve öretim ilkelerini, öretimde planl覺 çal覺man覺n önemi ve yararlar覺n覺, öretimin planlanmas覺n覺 (ünitelendirilmi y覺ll覺k plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), örenme ve öretim stratejilerini, öretim yöntem ve tekniklerinin   uygulama ile ilikisini,öretim araç ve gereçlerini, öretim hizmetinin niteliini art覺rmada öretmenin görev ve sorumluluklar覺n覺 ve öretmen yeterliklerini örenmek.

 

MÇGE 121 Psikolojiye Giri

Örencilerin, psikoloji alan覺na ilikin temel  kavramlar覺 ve konular覺 örenmeleri, psikolojinin tan覺m覺 ve alt dallar覺, davran覺, örenme, alg覺, bellek, güdülenme, tutumlar , duygu ve heycanlar konular覺 ele al覺n覺r.

 

MÇGE 122 Yarat覺c覺l覺k ve Eitimi        

Örencilerin yarat覺c覺l覺覺 tan覺mlayabilmeleri, yarat覺c覺l覺覺 gelitiren ve engelleyen faktörleri aç覺klayabilmeleri, örencilerin kendi yarat覺c覺l覺klar覺n覺 kefetmeleri, gelitirmeleri ve etkinlik uygulamalar覺 ile örendiklerini pekitirmeleri.  

 

MÇGE 190 Staj-I

Örencilerin Çocuk Geliimi Program覺’nda ald覺klar覺 bilgileri saha içinde (Okul öncesi eitim merkezleri, özel eitim merkezleri, sal覺k kurulular覺na bal覺 oyun odalar覺, v.b.) uygulamalar覺n覺 gözlemlemeleri ve farkl覺 uygulamalar覺 izleyerek çal覺ma alanlar覺n覺 tan覺malar覺.

 

MÇGE 204 Çocuk Haklar覺 ve Koruma

Bu dersin amac覺, örencilerin, çocuun haklar覺 ve korunmas覺 hakk覺nda bilgi sahibi olmalar覺n覺 salamakt覺r. Bu derste Çocuk Haklar覺 ve Çocuk Koruma Yasalar覺, çocuk ihmal ve istismar覺 ve buna yönelik koruyucu önlemler ve de çocuk haklar覺n覺n korunmas覺 konusunda yap覺lan çal覺malar deerlendirilmektedir.

 

MÇGE 217 Çocuk ve Drama

Bu dersin amac覺; eitsel drama teriminin tan覺m覺 ve anlam覺, benzer terimlerden (Psiko drama, Yarat覺c覺 drama, Drama-Oyun, Drama) fark覺, çocuklarla drama uygulamalar覺n覺n tarihçesi, eitsel draman覺n yap覺s覺 ve uygulanma aamalar覺, eitici draman覺n ya gruplar覺na ve uygulama alanlar覺na göre s覺n覺fland覺r覺lmas覺, eitsel drama ortam覺 ve öretmen nitelikleri, eitsel drama da özel teknikler, eitsel draman覺n deerlendirilmesi, uyguland覺覺 alan覺n eitim amaçlar覺na uygun eitici drama örnekleri ve yeni örneklerin gelitirilmesi.

 

MÇGE 218 Aile Eitimi

Toplum ve aileyi sosyal ve kültürel yönden tan覺r. Çocuk ve aileyi içeren eitim programlar覺 hakk覺nda bilgi edinir. Okul öncesi eitimde aile kat覺l覺m覺n覺 ve kat覺l覺m programlar覺n覺 bilir, aile kat覺l覺m program覺 uygular.

 

MÇGE 219 Çocuk ve Müzik

Bu dersin amac覺, örencilerin okul öncesi eitimde müzik etkinliklerini uygulayabilmesine f覺rsat tan覺makt覺r. Bu derste müzik bilgisi, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama yer almaktad覺r.

 

MÇGE 220 Çocuk Edebiyat覺

Çocuk edebiyat覺n覺n temel kavramlar覺n覺 ve tarihçesini örnekleriyle inceler. Örencilere çocukla nitelikli kitab覺n nas覺l buluabileceini anlat覺r. Örencilere çocuk edebiyat覺 kitaplar覺n覺n nas覺l inceleneceini aktar覺l覺r. Çocuk yay覺nlar覺n覺n, çocuklar覺n düünsel, ruhsal ve toplumsal gelimelerindeki katk覺s覺na dikkati çeker. Örencilerin çocuk edebiyat覺n覺n temel yap覺tlar覺yla iliki kurmas覺n覺 salar.

 

MÇGE 221 Çocuk Ruh Sal覺覺

Örencilerin ruh sal覺覺 ve çocuk ruh sal覺覺 konular覺n覺 kavrayabilmeleri, çocuk ruh sal覺覺n覺 etkileyen faktörleri aç覺klayabilmeleri, çocuklarda ruhsal sorunlar覺n neler olduunu tan覺yabilmeleri.

 

MÇGE 222 Eitimde Araç-Gereç Gelitirme

Bu dersin amac覺 örenciye okulöncesi eitimde araç gereç gelitirme yeterlikleri kazand覺rmakt覺r. Ayr覺ca bu derste örencilerin s覺n覺flar覺nda uygulayabilecekleri s覺n覺f yönetimi ile ilgili araç gereçler planlamas覺, kukla ve aksesuarlar yapmalar覺n覺n öretimi de hedeflemektedir.  

 

MÇGE 223 Çocuk ve Oyun

Oyun ve oyunca覺n tarihçesi, oyunun önemi, çocuun geliimine katk覺lar覺 incelenir. Oyun ile ilgili kuram ve görüler, çocuun geliimine bal覺 oyun aamalar覺 ve farkl覺 gelien çocuklarda oyun ele al覺n覺r ve uygulama örneklerini örenir. 

 

MÇGE 224 Okul Öncesi Rehberlik

Bu derste rehberliin tan覺m覺, ilkeleri, geliimi ve tarihçesi gibi temel kavramlar ve konular覺n覺 ele al覺n覺r. Rehberlii gerekli k覺lan nedenler, bireyi tan覺ma teknikleri ve rehberlik uygulamalar覺 öretilir.

 

MÇGE 225 Okul Öncesi Görsel Sanat Eitimi

Sanat覺n tan覺m覺 ve ilevi, temel sanat eitimi, sanat eitimi tarihi, çada eitimde sanat eitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tan覺yabilme ve deerlendirebilme, geliim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eitiminin okul öncesi çocuuna kazand覺rd覺klar覺, okul öncesinde görsel sanat eitimi yöntem ve teknikleri, kullan覺lan malzemeler, müze eitimi.

 

MÇGE 226 Mesleki Uygulama

Örencilerin bir kurumda y覺ll覺k plan izleme, günlük plan haz覺rlama ve uygulama, etkinliklerin planlanmas覺 ve uygulanmas覺 çal覺malar覺 yaparak deneyim kazanmalar覺na yard覺mc覺 olmakt覺r.

 

MÇGE 227 Okul Öncesi Eitiminde Bilgisayar Öretimi

Dersin en temel amac覺, okul öncesi eitiminde bilgisayar kullanman覺n gerekliliini ve önemini, yaayarak örenme f覺rsat覺 sunmakt覺r. Bu ders kapsam覺nda; örencilere, okul öncesi eitiminde bilgisayar覺 etkili bir ekilde kullanma, sosyal medya araçlar覺 ile ilgili yetkinlik kazanma, çocuklara yönelik yarat覺c覺 görsel multimedya ürünleri üretebilme, blog ve metin yazarl覺覺 yeteneklerini gelitirme, internet üzerinde sosyal topluluklar oluturma, internetteki içeriklerin tan覺t覺m覺na yönelik teknikleri ve araçlar覺 örenme becerileri kazand覺rmak hedeflenmektedir.

 

MÇGE 228 Kiisel Geliim 

Bu derste amaç, örencilerin kiisel ve mesleki yeterliliklerini gelitirmektir. 襤letiim, iletiimin öeleri ve süreçleri, çocuk, aile ve i ortam覺nda ilikiler konular覺 ele al覺narak ve uygulama örnekleri sunmakt覺r.

 

MÇGE 229 Kaynat覺rma Eitimi

Kaynat覺rma-normalletirme-bütünletirme, destek hizmet kavramlar覺, kaynat覺rman覺n tarihsel geliimi, kaynat覺rman覺n yasal dayanaklar覺, kaynat覺rma ekibinin sorumluluklar覺, sosyal kabul, farkl覺 yetersizlie sahip kaynat覺rma örencilerine yönelik destek özel eitim hizmetleri, öretim ve deerlendirme süreçlerini uyarlama.

 

MÇGE 232 Türkçe Eletirel Okuma ve Yazma

Bu dersin amac覺, Türkçe’nin doru kullan覺m覺n覺, örencileri Türk edebiyat覺n覺n yap覺tlar覺yla tan覺t覺rmay覺, eletirel, sorgulay覺c覺 ve yarat覺c覺 düünceyi gelitirmektir. Bu derste yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe’nin bal覺 olduu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe’nin ses, yap覺 ve sözdizimi özellikleri, noktalama iaretleri ve yaz覺m kurallar覺 hakk覺nda bilgi verilerek örencilerin güzel konuma ve yazma yeteneklerinin gelitirilmesi üzerine çal覺malar yap覺l覺r. Ayr覺ca, bilgilendirici yaz覺m türleri olan makale, köe yaz覺s覺, deneme, günlük, an覺 gibi yaz覺larla yarat覺c覺 yaz覺 türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yaz覺m denemeleri yap覺l覺r.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik bir görüntünün oluturulmansa olanak salayan deikenlerin nas覺l kontrol edildiine ve arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.  

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MÇGE 234 Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.