BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Çocuk Geliimi Program覺, çocuklar覺n sal覺kl覺 bir ortamda yaayabilmeleri için eitime ve dan覺manl覺a duyulan ihtiyac覺 kar覺lamak amac覺 ile kurulmu bir ön lisans program覺d覺r. Program覺n amac覺, 0-18 ya normal geliim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklar覺n geliimini destekleyici eitim program覺 ile bu alanda çocua, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, ara eleman yetitirmektir. Programda, 0-18 ya çocuklar覺n覺n geliimi ve eitimine ilikin kuramsal ve uygulamal覺 dersler yer almaktad覺r. Uygulamal覺 derslerde, normal geliim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklar覺n bireysel ve grup eitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çal覺malar, alanda yap覺lan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmi ve özel okul öncesi eitim kurumlar覺 ve özel eitim okullar覺 ile özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekletirilmektedir.

Çocuk geliimi mezunlar覺; Milli Eitim Bakanl覺覺’na bal覺 özel ve resmi okullar覺n okul öncesi eitim kurumlar覺nda, ana s覺n覺flar覺nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bal覺 gündüz bak覺m evleri/çocuk yuvalar覺/krelerde, özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, çal覺abilirler. 

Çocuk Geliimi Program覺 Türkçe yürütülmektedir. 

M襤SYON

Deien bilim, teknoloji, eitim ve sal覺k gereksinimleri dorultusunda, 0-18 ya sal覺kl覺/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin geliimine ve eitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuun sal覺kl覺 geliimi ve eitimi konusunda ayd覺nlatan, bak覺m, koruma, eitim ve arat覺rma becerilerine sahip, alan覺n ara eleman ihtiyac覺n覺 kar覺layacak çocuk geliimciler yetitirmektir.

V襤ZYON

Çocuk Geliimi alan覺nda eitimin önemini artt覺rmak, çocuk geliiminin dier disiplinlerle ve meslek alanlar覺yla olan ilikisine dair bilinç oluturmak, yarat覺c覺, güvenli, toplumsal deerleri bilen, bak覺m, eitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslararas覺 sal覺k ve eitim alan覺nda öncelikle tercih edilen çocuk geliimcileri yetitiren bir program olmakt覺r.