Ders Tan覺mlar覺


MTO襤 103 Genel Turizm

Bu dersle, KonaklamaHizmetleri Program覺nda “temel seyahat-turizm kavramlar覺”n覺 aç覺klamak yeterliinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmakt覺r.

 

MTO襤 108 Turizm Ekonomisi

Bu dersle, turizmin ekonomiye etkisini tan覺tmak yeterliinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmakt覺r.

 

MTO襤 112 Seyahat Acentac覺l覺覺

Bu dersin temel amac覺; turizm endüstrisinde seyahat acentas覺 ve tur operatörlerinin rolü, örgütlenmesi, faaliyetleri, çeitleri,  dier sektörlerle olan ilikisi, tur çeitleri, Dünya’da ve Türkiye’de seyahat acentac覺l覺覺 ve yeni trendler gibi konular覺n incelenmesi ve öretilmesidir.

 

MTO襤 113 Kat Hizmetleri

Bu derste kat hizmetlerinde ie haz覺rl覺k ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 114 襤nsan Kaynaklar覺 Yönetimi

Bu derste insan kaynaklar覺n覺 yönetmek ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 115 Önbüro Hizmetleri

Bu derste ön büro hizmetlerinin yürütülmesine rehberlik etme ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 116 Otel 襤letmecilii

Bu dersle, Turizm ve Otel 襤letmeciliiProgram覺nda “Otel 襤letmecilii –Yat覺r覺m- Yönetim- Planlama- Kontrol kavramlar覺n覺 aç覺klamak yeterliinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmakt覺r.

 

MTO襤 118 Turizm Pazarlamas覺

Bu ders ile Konaklama, Seyahat ve Yiyecek içecek iletmeleri için Pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalar覺n覺 geçekletirebilme bilgi ve becerilerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTAS 190 Staj

Staj herhangi bir i yerinde (kamu ya da özel sektör) alt覺 haftal覺k (30 igünü) bir saha deneyimi kazan覺lmas覺n覺 öngörmektedir.

 

MTO襤 205 Turizm Mevzuat覺

Bu derste mevzuat ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek  yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 215 Envanter 襤lemleri

Bu derste envanter ilemlerini yapma ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 217 Yiyecek 襤çecek 襤letmecilii I

Bu ders kapsam覺nda, yiyecek ve içecek hizmetlerinin önemi, örgütsel yap覺s覺, ilevleri, dier ilgili bölümlerle ilikisi, mönü planlamas覺, bütçeleme ve maliyet kontrol sistemi konular覺 ele al覺nacakt覺r.

 

MTO襤 219 Turizm Corafyas覺

Bu dersle, Turizm ve Otel 襤letmeciliiprogram覺nda Türkiye’nin k覺y覺 ve iç  bölgelerini konuklar覺n beklentilerine göre tan覺tma yeterliinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmakt覺r.

 

MTO襤 220 Kongre ve Fuar Yönetimi

Bu derste, dünyada ve Türkiye’de kongre ve fuar turizminin yeri, önemi, kongre ve fuarlar覺n geliimi, istatistikleri,  kongre bütçesi, toplant覺 çeitleri, kongre ve fuar turizminin sürdürülebilir turizme katk覺lar覺 gibi konular覺n aktar覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 221 Otelcilik Otomasyon Sistemleri

Bu derste konaklamada otomasyon program覺n覺 kullanarak konaklama ilemlerini yapma ile ilgili yeterliklerini kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 222 Yiyecek 襤çecek 襤letmecilii II

Yiyecek ve 襤çecek 襤letmelerinde yönetim ve organizasyon yap覺s覺, görevleri, yiyecek-içecek iletmelerinde sat覺n alma, teslim alma, depolama koullar覺, yiyecek içecek iletmelerindeki hijyen ve sanitasyon konular覺 ele al覺nacakt覺r.

 

MTO襤 223 G覺da ve Personel Hijyeni

Bu ders kapsam覺nda, hijyenin tan覺m覺 ve önemi, toplu beslenme sistemleri ve hijyen ilikisi, besin ve personel hijyeni, besinlerin bozulma nedenleri, ambalaj覺n önemi ve gereklilii ve g覺da katk覺 maddeleri ele al覺nacakt覺r.

 

MTO襤 224 Turizm 襤letmelerinde Kriz Yönetimi

Bu ders kapsam覺nda, turizm isletmelerinde kriz yönetimine duyulan ihtiyaç, turizm isletmelerinde kar覺la覺lan krizler, krize haz覺rl覺k dönemi, kriz yönetim yakla覺mlar覺, kriz yönetim stratejileri ve modelleri, kriz sonras覺 durum analizi yapma, operasyonel kriz yönetimi konular覺 incelenecektir.

 

MTO襤 225 Giriimcilik

Bu ders, küçük ve orta boy iletmelere yönelik iletme fonksiyonlar覺n覺n deerlendirilmesi, giriimcilik teorisi, giriimcilik süreci, giriimci özellikleri, f覺rsatlar覺n belirlenme sürecinden olumaktad覺r.

 

MTO襤 251 襤letme Yönetimi  I

襤letme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri kazand覺rmak.

 

MTO襤 252 襤letme Yönetimi   II

襤letme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak.

 

MTO襤 253 Çevre Koruma

Çevre ve insan sal覺覺 koruma kurallar覺 ile ilgili bilgi ve becerileri kazand覺rmak

 

MTO襤 256  Konukla 襤letiim

Bu derste konukla iletiimi salamak ile ilgili  yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MTO襤 260 Meslek Etii

Bu derste meslek etii ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

ALM 103 Almanca I

襤kinci yabanc覺 dil temel bilgisi ve mesleinde temel düzeyde mesleki ilemleri yapma yeterlikleri kazand覺rmak

 

ALM 104 Almanca II

襤kinci yabanc覺 dil temel bilgisi ve mesleinde temel düzeyde mesleki ilemleri yapma yeterlikleri

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri Ve 襤nkilap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nkilap Tarihi  II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

.

襤NG 103 襤ng覺l覺zce  I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir..

 

襤NG 104 襤ngilizce  II

Bu ders 襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

襤NG 305 Mesleki 襤ngilizce  I

Bu derste yabanc覺 dilde konuklara bilgi verilmesini salama yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r

 

襤NG 306 Mesleki 襤ngilizce  II

Bu derste yabanc覺 dilde konuklara bilgi verilmesini salama yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

TRD 157 Türk Dili  I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺, onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili  II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.

 

MBPR 252 Bilgi Ve 襤letiim Teknolojisi

Bu derste biliim olanaklar覺n覺 kullanarak kendini gelitirmekile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 151 Arat覺rma Yöntem Ve Teknikleri

Bu derste örenciye; arat覺rma yapma yeterliklerini kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 153 Kalite Güvencesi Ve Standartlar覺

Bu derste; i hayat覺nda kalite güvencesi ve standartlar覺 ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

MH襤T 252 襤letiim

Bu ders ile örenciye, sözlü, sözsüz, yaz覺l覺, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile d覺覺 aras覺nda iletiim kurma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBSG 234 襤letme Yönetimi

襤letme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MÇGE 234 Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.