Program Hakk覺nda

 
B襤LG襤SAYAR PROGRAMCILII
 

Bilgisayar Programc覺l覺覺 bölümü, bilgisayar sistemlerinin yap覺s覺, yaz覺l覺m gelitirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullan覺m覺 konular覺nda eitim verir, uygulamalar yapar.

Bilgisayar Programc覺l覺覺 Bölümü'nde yürütülen ön lisans eitimi, istee bal覺 “ingilizce haz覺rl覺k” s覺n覺f覺 d覺覺nda 2 y覺ld覺r. ISCED 1997 (International Standard Classification of Education - Uluslararas覺 Standart Eitim S覺n覺flamas覺) kapsam覺nda, eitim alanlar覺n覺n s覺n覺flamas覺ndan yararlan覺larak programlar覺n genel çerçevesi belirlenmi ve program覺m覺z覺n içerikleri tamamen yaz覺l覺m sektörümüzün ihtiyaçlar覺 dorultusunda haz覺rlanm覺t覺r.

Bölümümüzün dier Meslek Yüksek Okullar覺n覺n ayn覺 isimli bölümleri ile aras覺nda,  iki eilimli mezun vermek üzere (WEB PROGRAMCISI,  YAZILIM UZMANI)ile  ilgili oluturduumuz seçmeli derslerimizin, ciddi bir fark yaratt覺覺na inan覺yoruz. 

Mezunlar覺m覺z AÇIK ÖRET襤M  襤ktisat ve 襤letme lisans programlar覺na DGS s覺nav覺na girmeksizin ç覺k覺 belgeleri ile kay覺t olabilmektedirler. Mezunlar覺m覺z,  sektörümüzün deiik kurumlar覺nda uygulama programc覺s覺, internet programc覺s覺, teknolojik eleman, network eleman覺, grafik animasyon eleman覺, web operatorü olarak görev yapmaktad覺rlar.

Mezunlar覺m覺z覺n önemli bir k覺sm覺 ise dikey geçi s覺nav覺n覺 kazanarak üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ,  ilgili lisans bölümlerinde yerlerini almaktad覺rlar.

 
  • Bilgisayar Programc覺l覺覺 bölümü, bilgisayar sistemlerinin yap覺s覺, gelitirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullan覺m yöntemleri konular覺nda eitim verir, arat覺rmalar yapar. Bu konularda, çada teorik ve pratik bilgilerle donat覺lm覺 bilgisayar programc覺lar覺n覺 yetitirmek, yaz覺l覺m sektöründeki yerlerini almalar覺 bak覺m覺ndan çok önemlidir.
  • Bilgisayar Programc覺l覺覺 Bölümü'nde yürütülen ön lisans eitimi, istee bal覺 襤ngilizce haz覺rl覺k s覺n覺f覺 d覺覺nda 2 y覺ld覺r.

  • 襤lk y覺lda, a覺rl覺kl覺 olarak, temel algoritma ve programlama, veri yap覺lar覺, matematik, bilgisayar donan覺m覺, say覺sal elektronik gibi temel bilgisayar programc覺l覺覺 dersleri yer almaktad覺r. Sonraki y覺lda ise, Nesne Yönelimli Programlama ya ve Internet Programc覺l覺覺na ve Veri Tabanlar覺na ilikin a覺rl覺kl覺 dersler d覺覺nda, örencilerin yaz覺l覺m veya donan覺m konular覺na veya bilgisayar programc覺l覺覺n覺n deiik alanlar覺na yönlenebilmelerini salamak amac覺 ile teknik seçmeli dersler konulmutur. Ayr覺ca, bilgisayar programc覺lar覺 için gerekebilecek, teknik olmayan yararl覺 seçimlik dersler de vard覺r. Mezunlar覺n, bilgisayar programc覺l覺覺n覺n deiik alanlar覺nda çal覺t覺klar覺 göz önüne al覺n覺rsa, teknik seçmeli derslerde yap覺lacak doru seçimin önemi daha da iyi anla覺lacakt覺r.
  • Ön Lisans eitimi sonunda baar覺l覺 olan örencilere "Bilgisayar Programc覺s覺" diplomas覺 verilir. Bölüm mezunlar覺, genellikle sektördeki bilgi ilem merkezlerinde hemen her konuda uygulama programc覺s覺 olarak görev al覺rlar. A programc覺l覺覺, Güvenlik programc覺l覺覺 gibi ilerde de mezunlar覺m覺z görev alabilirler.
  • Mezunlar覺m覺z覺n büyük çounluu programc覺 olarak sektörün deiik kurumlar覺nda görev yapmaktad覺rlar. Dier mezunlar覺m覺z ise dikey geçi s覺nav覺n覺 kazanarak pek çok üniversitenin lisans bölümlerinde yerlerini alm覺lard覺r.
         
                
 

Örencilerimizin staj yapt覺klar覺 baz覺 iyerleri unlard覺r: