Ders Tan覺mlar覺

MBPR 104 Bilgisayar Donan覺m覺

Bu ders ile örenci; donan覺m kurma ilemleri ile ilgili yeterlikleri kazanacakt覺r.

 

MBPR 105 Ofis Yaz覺l覺mlar覺

Bu ders ile örencinin, biliim teknolojilerinin her dal覺nda ihtiyaç duyulan ofis programlar覺n覺 kullan覺m覺 ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 107 Grafik ve Animasyon - I

Bu ders ile örenci; 襤nternet ortam覺nda çal覺abilen programlar yazma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 108 Grafik ve Animasyon - II

Bu ders ile örenci; 襤nternet ortam覺nda çal覺abilen programlar覺 yazma yeterliklerini kazanacakt覺r.

 

MBPR 111 Matematik

Örenciye, meslei için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iine uygulayabilme yeterlii kazand覺rmak.

 

MBPR 113 Programlama Temelleri

Bu ders ile örencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 114 Mesleki Matematik

Örenciye, meslei için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iine uygulayabilme yeterlii kazand覺rmak.

 

MBPR 115 Veri Taban覺 - I

Bu ders ile örenciye; veri taban覺 tasarlamak, oluturmak, sorgulama yapmak, veri taban覺 yönetimsel fonksiyonlar覺n覺 kullanmak yeterlilikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 116 Görsel Programlama - I

Bu ders ile örencinin, görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 118 Veri Taban覺 - II

Bu ders ile örencinin, veritaban覺 ve sunucular覺n覺 yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 120 WEB Tasar覺m覺n覺n Temelleri

Bu ders ile örenci; WEB projesi için HTML ilemlerini yapma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 204 Sensörler

Bu derste, her çeit alg覺lay覺c覺y覺, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 207 WEB Editörü

Bu ders ile örenciye; WEB editörünü kullanarak WEB sayfas覺 tasarlama yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 209 Yaz覺l覺m Mimarileri

Bu ders ile örenciye, yaz覺l覺m mimarileri ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 215 襤çerik Yönetim Sistemi

Bu ders ile örenci; içerik yönetim sisteminin kurulumu, site yönetimi ve sistem yönetim ilemlerini yapabilecektir.

 

MBPR 216 Görsel Programlama - III

Bu ders ile örencinin, görsel programlama dilleri ile endüstriyel uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktad覺r

 

MBPR 217 Yaz覺l覺m Kurulumu ve Yönetimi

Bu ders ile örenci; yaz覺l覺m kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 218 Meslek Etii

Bu derste meslek etii ile ilgili yeterliklerinin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 219 Görsel Programlama - II

Bu ders ile örencinin, görsel programlama ile veritaban覺 uygulamalar覺 gelitirerek, uygulama da覺t覺m paketleri haz覺rlama ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 220 Nesne Tabanl覺 Programlama - II

Bu ders ile örenciye; nesne tabanl覺 bir dil kullanarak program yaz覺m覺 ile ilgili yeterlikleri kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 221 A Temelleri

Bu derste a ilemlerinin yap覺lmas覺 ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 222 WEB Projesi Yönetimi

Bu ders ile örenci; yap覺lacak projenin analizini yap覺p, sürecini yöneterek güvenlik yönetimlerini yapabilecektir

 

MBPR 223 Nesne Tabanl覺 Programlama - I

Bu ders ile örenciye; nesne tabanl覺 bir dil kullanarak programlama yapabilecektir.

 

MBPR 224 Aç覺k Kaynak 襤letim Sistemleri

Bu derste, aç覺k kaynak kodlu iletim sisteminin kullan覺m覺 ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 225 襤nternet Programc覺l覺覺 - I

Bu ders ile örenci; 襤nternet ortam覺nda çal覺abilen aç覺k kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 226 襤nternet Programc覺l覺覺 - II

Bu ders ile örenci; internet ortam覺nda çal覺abilen, veritaban覺 ve web servislerini kullanabilen webprogramlar覺 yazma yeterlikleri kazand覺r覺lacakt覺r.

 

MBPR 227 Sunucu 襤letim Sistemi

Bu ders ile örenciye; sunucu iletim sistemi yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MBPR 228 Sistem Analizi ve Tasar覺m覺

Bu ders ile örenci; edindii mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayr覺nt覺lar覺yla oluturabilecektir.

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nkilap Tarihi I

Türk 襤nk覺lâb覺n覺n tarihi anlam覺n覺 ve önemini kavratmak; Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlay覺覺n覺 belirtmek; Kurtulu Sava覺’n覺n oluum koullar覺n覺 aç覺klayarak, bu devletin hangi koullarda nas覺l kurulduunun bilincini örenciye yans覺tmak; Atatürkçülüü örenciye benimsetmek.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lap Tarihi II

Yeni Türk Devleti’nin kurucu antlamas覺 olan Lozan’覺n imzalanmas覺ndan sonra Cumhuriyet’in hangi haz覺rl覺klardan sonra ilan edildiini kavratmak; siyasi, sosyal ve hukuksal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar覺 gerekçeleriyle örenciye öretmek, çok partili hayata geçi denemeleri ile Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺 hakk覺nda örencileri bilgilendirmek, Atatürk ilkelerini özümsetmek.

襤NG 103 襤ngilizce I

 

Örencilere, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini kazand覺rmak ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterlilii kazand覺rmak hedeflenmektedir. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda ele al覺nmaktad覺r.

 

襤NG 104 襤ngilizce II

Örencilere, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini kazand覺rmak ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterlilii kazand覺rmak hedeflenmektedir. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda ele al覺nmaktad覺r.

 

襤NG 305 Mesleki 襤ngilizce I

Bu ders ile örenciye; mesleki yabanc覺 dil kullanarak temel mesleki dilbilgisi ve programlama kavramlar覺n覺 kullan覺m覺 ile ilgili yeterlilikleri kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

襤NG 306 Mesleki 襤ngilizce II

襤letme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri kazand覺rmak.

 

MH襤T 151 Arat覺rma Yöntem ve Teknikleri

Bu derste örenciye; arat覺rma yapma yeterliklerini kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MH襤T 153 Kalite Güvencesi ve Standartlar覺

Bu derste; i hayat覺nda kalite güvencesi ve standartlar覺 ile ilgili yeterliliklerin kazand覺r覺lmas覺 amaçlanm覺t覺r.

 

MBPR 232 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

 

MBPR 252 Bilgi ve 襤letiim Teknolojisi

Bu dersin amac覺 her geçen gün gelimekte ve deimekte olan görsel, iitsel ve etkileimli iletiim alanlar覺n覺n temel ileme prensiplerin anlatmakt覺r. Ders iletiimin çeitli geleneksel ve yeni türlerini dönem boyunca tan覺yacaklar ve ilgili medya türüne örnek çal覺malar yapacaklard覺r.

 

MBSG 234  襤letme Yönetimi

Bu derste iletme kurma ve iletmeyi gelitirme ilemleri ile ilgili yeterlikleri kazand覺rmak,  襤letme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali iler ile ilgili bilgi ve beceriler kazand覺rmak amaçlanmaktad覺r.

 

MÇGE 234  Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MRTP 122 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MRTP 123 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n  geçirdii  evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar覺, fotografik  bir  görüntünün oluturulmas覺na  olanak  salayan  deikenlerin  nas覺l  kontrol  e-dildiine  ve  arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

TRD 157 Türk Dili I

Örencilere Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klar; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle gösterir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirir. Örencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.

 

TRD 158 Türk Dili II

Örencilere Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klar; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle gösterir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirir. Örencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.