Ders Tan覺mlar覺

MBSG 105 襤letme

襤letme ve iletme yönetimi, iletmelerin çeitleri, hukuki aç覺dan iletme çeitleri, iletme büyüklüü, iletmelerin kurulu çal覺malar覺, iletmelerin kurulu yerlerinin seçimi, yönetim biçimleri, insan kaynaklar覺, pazarlama, uluslararas覺 iletmecilik ve iletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.

 

MBSG 106 襤ktisat

Bu ders, iktisat bilimini ile ilgili temel kavramlar, ekonomik sorunlar, gereksinmeler ve mallar覺n tan覺mlanmas覺, piyasa arz ve talep kavramlar覺, ekonomide para kavram覺 gibi konular覺 içermektedir.

 

MBSG 109 Hukukun Temel Kavramlar覺

Bu derste, Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayat覺 düzenleyen dier kurallar ve hukuk kurallar覺, hukukun tan覺mlanmas覺, hukukun kaynaklar覺, hukukun douu ve uygulanmas覺, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayr覺m覺, hakk覺n korunmas覺, dava hakk覺 konular覺 tart覺覺l覺r.

 

MBSG 111 Bankac覺l覺a Giri

Mali piyasalar, bankac覺l覺覺n tarihsel geliimi, banka çeitleri ve fonksiyonlar覺, Türkiye bankac覺l覺k sektörünün yap覺s覺, bankalar覺n kuruluu, bankalar覺n kaynaklar覺 ve banka kredileri ile dier bankac覺l覺k ilemleri anlat覺lmaktad覺r.

 

MBSG 116 Dönem Sonu Muhasebe 襤lemleri

Envanterle ilgili kavramlar. Envanter ilemleri. Deerleme. Tek düzen hesap plan覺ndaki hesaplar覺n envanterleri. Ana mali tablolardan bilanço ve gelir tablolar覺n覺n düzenlenmesi ve uygulamalar.

 

MBSG 117 Matematik

Örenciye, meslei için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iine uygulayabilme yeterlilii kazand覺racak bilgiler verilmektedir.

 

MBSG 118 Sigortac覺l覺a Giri

Bu derste; sigorta ve risk kavramlar覺, sigortalanabilir riskler, sigortan覺n önemi, taraflar覺 ve prensipleri, sigorta irketleri ve sigorta arac覺lar覺, sigorta çeitleri, reasürans, sigorta sektörü ile ilgili dier kurum ve kurulular覺 ilenmektedir.

 

MBSG 119 Genel Muhasebe

Muhasebe kavram覺, muhasebenin önemi ve fonksiyonlar覺, muhasebe ile ilgili temel bilgiler, Tekdüzen Hesap Plan覺, muhasebe kay覺t uygulamalar覺, temel mali tablolar覺n özellikleri ve düzenlenmesi anlat覺lmaktad覺r.

 

MBSG 120 襤statistik

襤statistiin tan覺m覺, veri, verilerin toplanmas覺, s覺n覺flanmas覺, gruplanmas覺, Seriler, Grafikler,  Ortalamalar, Deikenlik ve bölünme ekilleri, Oranlar, Endeksler.

 

MBSG 122 Ticaret ve Borçlar Hukuku

Bu derste, Borçlar Hukukunun ve Ticaret Hukukunun temel kavramlar覺 ilenmekte ve bu iki alan, birbiriyle ilikilendirilmektedir.

 

MBSG 190 Staj

Örencilerin, ilgili sektör kurulular覺nda uygulamal覺 eitimleri.

 

MBSG 206 Para Teorisi ve Politikas覺

Genel kavramlar, para tan覺m覺, paran覺n fonksiyonlar覺, para çeitleri, para arz覺 ve talebi teorileri, faiz teorisi, ödemeler dengesi, para miktar覺, para politikas覺, makro ekonomik genel denge analizlerinde para, Keynesyen yakla覺m覺na göre para, klasik ve neoklasik yakla覺mlara göre para, genel dengesizlik yakla覺m覺 ve dier ekoller, enflasyon teorisi.

 

MBSG 207 D覺 Ticaret 襤lemleri Yönetimi

D覺 ticaret teorileri ve d覺 ticaret politikalar覺, kambiyo, ithalat ve ihracat, d覺 ticarette ödeme ekilleri, kullan覺lan belgeler, uluslararas覺 kurallar ve d覺 ticaretin finansman覺 konular覺 ilenmektedir.

 

MBSG 221 Banka ve Sigorta Hukuku

Bankac覺l覺k Kanunu ve Sigortac覺l覺k Kanunu ile bu kurulular覺n faaliyetlerini ilgilendiren dier yasal düzenlemeler ilenmektedir.

 

MBSG 223 Hayat D覺覺 Sigortalar

Hayat d覺覺 sigortalar覺n geliimi, özellikleri ve branlar覺, kapsam覺 ve genel artlar覺 anlat覺lmaktad覺r.

 

MBSG 224 Hasar ve Reasürans Teknikleri

Hasar tan覺m覺, hasar yönetimi, hasar tazminat覺, sigorta branlar覺 itibariyle hasar uygulamalar覺, reasürans ve ilgili kavramlar, reasürans覺n amac覺, reasürans覺n taraflar覺, reasürans yöntemleri anlat覺lmaktad覺r.

 

MBSG 225 Ticari Matematik

Yüzde hesaplar覺. Al覺, maliyet; sat覺 ve kar hesaplar覺. Oranl覺 bölme ve irketlerle ilgili hesaplamalar. Kar覺覺m, Bileim ve Ala覺m Problemleri. Faiz hesaplar覺, Iskonto, 襤statistikte temel kavramlar

 

MBSG 226 Finansal Ürün ve Hizmet Pazarlamas覺

Finansal hizmetlerin pazarlanmas覺, önemi ve ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama, sigorta pazarlamas覺, sigorta pazarlamas覺n覺n önemi, pazarlama planlamas覺, ürün ve fiyat gelitirme, tutundurma, reklam ve tan覺t覺m, da覺t覺m kanallar覺 anlat覺lmaktad覺r.

 

MBSG 227 Uluslararas覺 Bankac覺l覺k

Uluslararas覺 bankac覺l覺覺n rolü ve önemi, uluslararas覺 d覺 bankac覺l覺覺n yap覺labilmesi için gerekli koullar, uluslararas覺 bankac覺l覺覺n ilgili alanlar覺, ithalat, ihracat ve d覺 yat覺r覺mlar覺n finanse edilmesi, sendikasyon kredileri,  döviz kurlar覺, muhabir bankac覺l覺k ilikileri, ülkemizde bulunan yabanc覺 bankalar覺n faaliyet alanlar覺, ülke d覺覺ndaki Türk bankalar覺n覺n faaliyet alanlar覺 ve serbest bölge bankac覺l覺覺.

 

MBSG 228 Hayat ve Emeklilik Sigortalar覺

Hayat sigortalar覺n覺n tarihsel geliimi, hayat sigortalar覺nda genel artlar, hayat sigortas覺 çeitleri, sal覺k sigortalar覺 ve bireysel emeklilik sistemi.

 

MBSG 229 Türk Vergi Sistemi

Türkiye’de uygulanmakta olan vergi siteminin yap覺s覺, gelir vergisi ve kurumlar vergisine ilikin temel kavramlar, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde yükümlülük, gelirin türleri ve elde edilmesi, beyan ve çeitleri, istisnalar, katma deer vergisi ile özel tüketim vergisi.

 

MBSG 230 Banka ve Sigorta Muhasebesi

Banka muhasebesinin özellikleri, tekdüzen hesap plan覺, kaynak salama, fon kulland覺rma, yabanc覺 para ve hizmet ilemlerinin muhasebe kay覺tlar覺; sigorta muhasebesinin özellikleri, tekdüzen hesap plan覺, sigorta ilemlerinin muhasebe kay覺tlar覺 ve mali tablolar覺n düzenlenmesi.

 

MBSG 231 Mali Analiz Teknikleri

Mali analiz kavram覺 ve önemi, mali tablolar, temel mali tablolar覺n düzenlenmesinde uyulmas覺 gereken ilkeler, mali analiz türleri ve mali analiz teknikleri,  kar覺lat覺rmal覺 analiz, dikey analiz, yatay analiz, oran analizi.

 

MBSG 232 襤cra ve 襤flas Hukuku

襤cra ve iflas hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, icra tekilat覺, icra çeitleri, haciz ve iflas ilemleri ilenmektedir.

 

MBSG 233 Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Finansal sistem ve finansal sistemin genel yap覺s覺, para ve anlam覺, fon aç覺覺 ve fon fazlas覺 olanlar, finansal kavramlar, yat覺r覺m, tasarruf, borçlanma, finansal piyasalar, finansal arac覺lar, finansal ürünler.

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lâp Tarihi II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

 

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺; onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.

 

ING 103 襤ngilizce I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir.

 

ING 104 襤ngilizce II

襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir. 

 

ING 305 Mesleki 襤ngilizce I

Bu derste örenciler akademik okuma parçalar覺n覺 okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletiimde 襤ngilizceyi doru kullanabileceklerdir. Kendi alanlar覺 ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazand覺r覺lacakt覺r. Bu dersin sonunda örenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmay覺, teknik terminolojiyi, alanlar覺yla ilgili literatürü takip edebilecek seviyede 襤ngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçalar覺 yard覺m覺yla kelime hazinelerini geniletmeyi, eletirel okuma becerilerini gelitirmeyi, yazma becerilerini gelitirmeyi, fikirlerini grup ve s覺n覺f içi tart覺malarda ifade etmeyi örenecek ve bu becerileri gelitireceklerdir.

 

ING 305 Mesleki 襤ngilizce II

Bu ders ING 305 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir. 

 

MRTP 113 H覺zl覺 Okuma ve Güzel Konuma

Bu derste ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yap覺s覺 ve özellikleri, konuma h覺z覺, simetrik ve hiyerarik iletiimde kelime h覺z覺, h覺zl覺 okuman覺n önündeki engeller, okuma h覺z覺n覺n ölçülmesi ve h覺zl覺 okuma uygulamalar覺yla ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

MRTP 119 Temel Fotorafç覺l覺k

Fotoraf arac覺n覺n geçirdii evrim ve kullan覺m çeitlilii ve aamalar, fonografik bir görüntünün oluturulmas覺na olanak salayan deikenlerin nas覺l kontrol edildiine ve arac覺n nas覺l kullan覺laca覺na yönelik temel bilgilerin aktar覺lmas覺 konular覺 ilenmektedir.

 

MÇGE 234 Satranç

Bu derste, talar覺n hareketleri, ah, mat temalar覺, ta deiimleri hakk覺nda kar zarar bilgisi, uygulama yap覺larak pratik kazan覺lmas覺n覺 salama gibi konular ilenecektir.

 

MKAB 220 Beden Dili

Bu dersin amac覺, beden dilinin doru kullan覺m覺n覺n öretilmesi, sözlü ve sözsüz iletiim becerisinin kazand覺r覺lmas覺d覺r.

 

MBPR 218 Ofis Uygulamalar覺

Office Programlar覺n覺n temel kavramlar覺 verilerek, internet ve ofis uygulama programlar覺n覺n (MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.