Ders Tan覺mlar覺

 

ATA 151 Atatürk 襤lkeleri Ve 襤nkilap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺 sebepleri, Milli Mücadele için yap覺lm覺 olan haz覺rl覺klar, kongreler, Sevr Antlamas覺, savalar, TBMM’nin aç覺lmas覺, Mudanya Atekes Antlamas覺, Lozan Antlamas覺 ile ilgili konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

ATA 152 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lap Tarihi  II

Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺, Türk ink覺lâb覺n覺n stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eitim kültür alan覺nda ve sosyal alanda yap覺lm覺 olan ink覺lâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk d覺 politikas覺, Atatürk ilkeleri. 

 

襤NG 103 襤ng覺l覺zce  I

Örenciler, 襤ngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimser, gerekli kelime haznesini kazan覺r ve yazma-konuma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliine sahip olurlar. Okuduunu ve dinlediini anlama yetisi de bu ders kapsam覺nda elde edinilir..

 

襤NG 104 襤ngilizce  II

Bu ders 襤NG 103 dersini takip etmektedir ve ayn覺 amaçlar覺 içerir.

 

MADL 101 Anayasa Hukuku

Bu derste, anayasa kavram覺 aç覺kland覺ktan sonra, devletin yap覺s覺na anayasal aç覺dan bak覺lmaktad覺r. Deiik devlet modelleri incelenmekte ve kuvvetler ayr覺l覺覺 prensibi üzerinde durulmaktad覺r. En son olarak, anayasal yarg覺 ve anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri anlat覺lmaktad覺r.

 

MADL 105 Temel Hukuk

Bu derste, hukuk biliminin tüm alanlar覺 ile ilgili genel olarak bilgi verilmektedir. Geleneksel Kamu Hukuku – Özel Hukuk ayr覺m覺na deinilmekte ve hukuk dallar覺na ilikin genel bilgiler bu ayr覺m içerisinde verilmektedir. Ayr覺ca, hak, hukuk ve adalet kavramlar覺 üzerinde durulmaktad覺r.

 

MADL 108 Kalem Mevzuat覺

Bu derste, yarg覺 tekilat覺 bünyesine çal覺an personelin çal覺ma esaslar覺 anlat覺lmaktad覺r. Adli faaliyetlerin günlük ileyii yak覺ndan incelenmekte ve bu ileyiin hukuki altyap覺s覺 ayr覺nt覺l覺 olarak gösterilmektedir.

 

MADL 109 Klavye Kullan覺m覺 – I

Bilgisayar覺 ve klavyenin özelliklerini tan覺mak, on parmak yaz覺m teknii ve salad覺覺 yararlar hakk覺nda bilgilenmek, on parmak yaz覺m tekniini (F klavyede) örenmek, doru, h覺zl覺 ve hatas覺z yaz覺 yazma tekniinin kazanmak dersin içeriini oluturmaktad覺r.

 

MADL 110 Klavye Kullan覺m覺-II

Klavye Kullan覺m覺 I dersinde örenilen "F" klavye on parmak yaz覺m teknii Klavye Kullan覺m覺 II dersinde h覺zland覺rma, hatas覺z yazma teknikleri öretilir ve uygulamalar覺 yap覺l覺r. 

 

MADL 111 Medeni Hukuk

Kiilik kavram覺, kiiliin balamas覺 ve sona ermesi, gerçek ve tüzel kiiler, emredici hukuk kurallar覺 ve tamamlay覺c覺 hukuk kurallar覺, temyiz kudreti, hak kavram覺 ve haklar覺n çeitleri, zamana覺m覺 ve hak düümü süreleri, dürüstlük kural覺, hakk覺n kötüye kullan覺lmas覺 yasa覺 gibi kavramlar bu dersin konusunu oluturur.

 

MADL 118 Borçlar Hukuku

Bu derste konular, Borçlar Hukuku'nu Genel Hükümleri ve Özel Borç 襤likileri eklinde ikiye ayr覺lmaktad覺r . Örencinin, Borçlar Hukuku alan覺nda salam bir teorik temele sahip olmas覺 ve bunu kullanarak özel borç ilikilerini çözümleyebilmesi amaçlanmaktad覺r. Bu derste,borç ilikisi kavram覺,  sözlemenin kurulmas覺, unsurlar覺, temsil, haks覺z fiiller ve sebepsiz zenginleme gibi konular ilenmektedir.

 

MADL 120 Eya Hukuku

Bu derste, Medeni Hukukun dallar覺nda biri olan Eya Hukuku’nun konular覺 ilenmektedir. Eya kavram覺, eyan覺n çeitleri, mülkiyet, mülkiyet hakk覺n覺n kapsam覺 ve korunmas覺 gibi konular ile zilyedlik kavram覺 da bu dersin konular覺 aras覺ndad覺r. Ayr覺ca, tapu sicili konusu da ilenmektedir.

 

MADL 122 Medeni Usul Hukuku

Medeni yarg覺lamaya dair olan konular ve kavramlar bu derste ilenmektedir. Genel olarak, dava ve taraf ehliyeti, dava artlar覺, dava arkadal覺覺, görev ve yetki ve davadan feragat gibi konular bu derste anlat覺lan konulardan bir kaç覺d覺r.

 

MADL 201 Ceza Hukuku

Bu derste, suç ve buna balanm覺 olan ceza kavramlar覺 ilenmektedir. Suç türleri, suçun unsurlar覺, fail gibi kavramlar ile ceza türleri bu derste öretilmektedir.

 

MADL 207 Büro Yönetim Teknikleri

Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, büro türleri ve ekilleri, büro çal覺anlar覺 kavram覺, zaman yönetimi konular覺 dersin kapsam覺nda bulunmaktad覺r.

 

MADL 208 Adalet Psikolojisi

Bu derste, genel olarak, bir kavram olarak adalet üzerinde durulacakt覺r. Adalet kavram覺na eskiden atfedilen anlam ile günümüzde verilen anlam kar覺lat覺r覺lacak ve buna paralel olarak hukuk sisteminin adalet ve hakkaniyet gibi kavramlara göre nas覺l ekillenmesi gerektii üzerinde durulacak ve adalet politikalar覺 deerlendirilecektir.

 

MADL 209 Hukuk Dili ve Adli Yaz覺ma

Hukuk dilinin özellikleri, s覺kça kullan覺lan hukuk terimleri ve adli yaz覺ma teknikleri bu dersin bal覺ca konular覺d覺r.

 

MADL 213 Avukatl覺k ve Noterlik Hukuku

Savunman覺n bel kemii olan avukatlar覺n ve resmi tasdik görevleri olan noterlerin bal覺 olduu kurallar bu dersin konusunu oluturmaktad覺r. Faaliyet alanlar覺 birbirine çok yak覺n olan bu iki meslek grubunun mesleki kurallar覺 anlat覺larak hukuk uygulamas覺n覺n daha iyi anla覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

 

MADL 215 Cezaevi Yönetimi ve 襤nfaz Hukuku

Cezaevlerinin yönetiminde uygulanan kurallar ve cezaevi yönetim rejimi, bu dersin bal覺ca konular覺d覺r. Ayr覺ca, tutuklu ve hükümlü haklar覺 da bu dersin konular覺 aras覺ndad覺r.

 

MADL 223 襤dare Hukuku

Geni anlamda, idarenin vatanda ile olan hukuki ilikisi ve bu ilikinin tabi olduu rejim, bu dersin konusunu oluturmaktad覺r. Türkiye’nin idari yap覺s覺 ve idarenin hukuki sorumluluu da bu derste ilenen konular aras覺ndad覺r.

 

MADL 225 K覺ymetli Evrak Hukuku

K覺ymetli evrak türleri, bunlar覺n tedavülü ve buna ilikin kurallar, k覺ymetli evraka dair ekil artlar覺 ve uygulamada k覺ymetli evrak hukuku ile ilgili olarak kar覺la覺lan sorunlar, bu dersin konular覺n覺 oluturmaktad覺r.

 

MADL 226 Avrupa Birlii Hukuku

Bu derste, öncelikle, Avrupa Birlii’nin kurumlar覺, yönetim organlar覺 ve bunlar覺n görev ve sorumluluklar覺 tart覺覺lmaktad覺r. Ayr覺ca, Avrupa Birlii Hukuku uygulamas覺nda çok önemli bir yeri olan Rekabet Hukuku gibi alanlara da deinilmektedir.

 

MADL 227 襤cra ve 襤flas Hukuku

Bu derste, alacakl覺n覺n, alaca覺n覺 cebri icra yollar覺yla almas覺, icra takibinin balamas覺, takibe itiraz, icra takibinin sonuçlanmas覺 ve haciz gibi konular anlat覺lmaktad覺r. Ayr覺ca, iflas ve artlar覺 ile iflas覺n sonuçlar覺 da dersin konular覺 aras覺ndad覺r.

 

MADL 228 Miras Hukuku

Bu derste, kiinin ölümüne balanan sonuçlar ve mira kavram覺 üzerinde durulmaktad覺r. Miras paylar覺, atanm覺 mirasç覺l覺k, sakl覺 pay kavram覺 ve miras覺n intikali, terekenin hesaplanmas覺, tenkis davalar覺 gibi konular da bu dersin konular覺 aras覺ndad覺r.

 

MADL 230 Tebligat Hukuku

Hukuki muamelelerin muhataba bildirimini konu alan bu derste, tebligat覺n yap覺lma ekilleri ve geçerlilik koullar覺 anlat覺lmaktad覺r.

 

MADL 232 Çocuk Hukuku

Bu derste, çocuk hukukuna dair baz覺 uluslar aras覺 metinlerde getirilen standartlar ve çocuun korunmas覺na dair tedbirler anlat覺lmaktad覺r. Ayr覺ca, çocuk yarg覺lamas覺n覺n özelliklerine de deinilecektir.

 

MADL 234 Dosyalama ve Arivleme Teknikleri

Bu ders, 襤letmelerde  (hukuk bürolar覺nda) büro eleman覺 olarak istihdam edilecek örencilerin, belgeleme, dosyalama ile ilgili görevlerin  iletmenin hizmetlerine ve amaçlar覺na uygun bir düzende oluturmas覺, takibi ve arivlemesi, dosyalama ve arivlemedeki donan覺mlar覺 tan覺mas覺 ve kullanabilmesi konular覺n覺 oluturmaktad覺r.

 

MADL 236 Ceza Usul Hukuku

Bu derste, ceza muhakemesinin tabi olduu usuller anlat覺lmaktad覺r. üpheli, san覺k, ikayetçi, müdahil gibi kavramlar aç覺klanmakta ve ceza yarg覺lamas覺n覺n seyri esnas覺nda uyulmas覺 gereken usul kurallar覺 ve kanun yollar覺 ayr覺nt覺l覺 olarak anlat覺lmaktad覺r.

 

MADL 238 襤 Hukuku

襤, içi, i sözlemesi ve bununla içiye bahedilmi olan k覺dem ve ihbar tazminat覺 gibi haklar bu derste anlat覺lmaktad覺r. Bu derste, i hukukunun yan覺 s覺ra, sosyal güvenlik hukukunun sendika ve toplu sözleme gibi kavramlar覺 da aç覺klanmaktad覺r.

 

TRD 157 Türk Dili  I

Türk Dili dersleri, örencilerin Türk dilinin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle göstermelerini; duygular覺n覺, düüncelerini, tasarlad覺klar覺n覺, izlenimlerini, gözlemlerini, yaant覺lar覺n覺 söz ve yaz覺yla doru ve etkili olarak anlatma becerisi ve al覺kanl覺覺 kazanmalar覺n覺, onlar覺n yaz覺l覺 ve sözlü metinler arac覺l覺覺yla sözcük hazinelerini gelitirmelerini; okuduklar覺 metinleri ya da dinledikleri programlar覺 doru olarak anlayabilme kurallar覺n覺 örenmelerini; kiiler ve kitleler aras覺ndaki iletiimin temeli olan dil becerilerini gelitirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 158 Türk Dili  II

Amaç, örencilerin Türkçenin özelliklerini ve ileyi kurallar覺n覺 örnekleriyle aç覺klamalar覺; Türkçenin yaz覺m ve söyleyi özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Örencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yaz覺l覺 anlat覺m) becerilerini gelitirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlar覺yla iliki kurmalar覺na olanak salar.