BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Adalet, tan覺mlanmas覺 güç olan bir kavramd覺r; belki bunun en önemli sebebi adalet kavram覺n覺n kiiden kiiye deiiklik arzetmesidir.  Eski bir Roma Hukuku deyimine göre, ‘’Adalet, herkesin hak ettiini almas覺na yönelik kararl覺 ve devaml覺 bir istektir’ (Iustitia est contans et perpetua voluntas ius suum cique tribuens)

Adaletin yerine getirilmesi, çalar boyunca devlete yüklenen en önemli görevlerden biri olmutur. Gerçekten de, adaletin nas覺l ve kimler arac覺l覺覺yla yerine getirilecei hususu, adalet kavram覺na yüklenen anlam kadar önemlidir. Zira, karar verme sürecinde ba rol oynayan hakimler, mensubu bulunduklar覺 mahkemenin idari ileyiinde ve bürokratik ilemlerde kendilerine yard覺mc覺 olacak kiilere ihtiyaç duyarlar. Bu böyle olmam覺 olsayd覺, durumalar yap覺lamaz, ahitler huzura çar覺lamaz, deliller sunulamaz ve hukuk zaferi olarak nitelendirilebilecek bir mahkeme karar覺 bile yaz覺l覺 hale getirilip hukukçulara ulat覺r覺lamazd覺.

Günümüzde adalet hizmetleri, bu alanda yetimi meslek elemanlar覺 taraf覺ndan yürütülmektedir. Bu hizmetlerin sal覺kl覺 ekilde yürütülmesi, hukuk mekanizmas覺n覺n ileyiini h覺zland覺r覺r, adaletin gecikmesini önler ve devletin toplum düzenini adil bir ekilde tesis etmesine yard覺mc覺 olur. Bu sebeple, donan覺ml覺 ve meslek etiine sahip meslek elemanlar覺n覺n varl覺覺, adaletin yerine gelmesinde rol oynar.

Eitim-öretim faaliyetine 2012 y覺l覺nda balayan Adalet program覺, örencilerine, hukukun temel alanlar覺 ile ilgili olarak genel teorik bilgi vermenin yan覺 s覺ra, hukuk uygulamas覺nda kullanacaklar覺 pratik bilgi ve beceriyi de kazand覺rmaktad覺r. Adalet program覺nda örenciler, adli ve idari yarg覺 tekilatlar覺nda adalet hizmetlerini yürütmek üzere, ceza infaz kurumlar覺nda veya avukatl覺k bürolar覺nda avukat yard覺mc覺s覺 olarak istihdam edilmek üzere haz覺rlanmaktad覺rlar.

Program覺n eitim dili Türkçe’dir.

M襤SYON:

Hukuk alan覺nda teorik bilgiye sahip olup bunu pratik bilgi ve beceri ile birletirebilen, adli ve idari yarg覺da, özel sektörde veya ceza infaz kurumlar覺nda çal覺abilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanm覺 meslek elemanlar覺n覺n yetimesini salamakt覺r.

V襤ZYON:

Hukuk kurallar覺, toplumun ihtiyaçlar覺 ile birlikte deiir. Bu sebeple, hukuk alan覺ndaki gelimeleri takip eden ve bunlar覺 mesleki etik kurallar覺n覺n bilincinde olarak uygulayan meslek elemanlar覺n覺n varl覺覺, hukuk uygulamas覺nda baar覺 elde edilmesinde önemli rol oynar. Amac覺m覺z ça覺n gereklerinin fark覺nda olan ehil meslek elemanlar覺 yetitirmektir.